Social
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2024: වාර්තාගත ඡන්ද දායකයින්ගේ පැමිණීම ජම්මු හා කාශ්මීරයේ හි ජනතාවගේ ප්‍රවේශයේ විශාල වෙනසක් සනිටුහන් කරයි.
පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 2024: වාර්තාගත ඡන්ද දායකයින්ගේ පැමිණීම ජම්මු හා කාශ්මීරයේ හි ජනතාවගේ ප්‍රවේශයේ විශාල වෙනසක් සනිටුහන් කරයි.
ජම්මු හා කා ශ්මීරයේ දැ න් අවසන් වූ ලෝ ක් සභා මැ තිවරණයට පෙ ර නො වූ විරූ ඡන්දදා යකයින්ගේ පැ මිණීමක් දක්නට ලැබුණි, එය කලාපයේ කැ ළඹිලි සහිත ඉතිහා සයේ තීරණා ත්මක අවස්ථා වක් සනිටුහන් කරයි.
"කාජික උසාවිද්‍යාව පිතිසුරු ත්‍රියාලිනේ සමත් වේශන් උසාවල් A සමදාන්තයට වැඩි වී"
"කාජික උසාවිද්‍යාව පිතිසුරු ත්‍රියාලිනේ සමත් වේශන් උසාවල් A සමදාන්තයට වැඩි වී"
පරබදයි, මේ විටම ජාත්‍යන්තර සවාකෝසතියක් හරහා පළමු විශේෂාංගයක්ද නැතිව.
තිබියේනියාවේ ස්වාච් බාරත් හේතු කරන අතරට ඟී භාරත් භනීත තොරත්ටීකලනය බ්ලොක් කරයි.
තිබියේනියාවේ ස්වාච් බාරත් හේතු කරන අතරට ඟී භාරත් භනීත තොරත්ටීකලනය බ්ලොක් කරයි.
කලාපයීන්ගේ සෙවුව, පිටු ශාලාව සඳහා චලන කාර්යාවලිය - ස්පේස් සහත්කාලයට සමුහයක්අනාගත වේග ඉඩකඩමිකක්රථමන්නේඅඵධය සදහාඑයන්මාරු කිරුණු වේගසමුහකොසමුහොවපෙනය කරනුලැබනුවේනුෂයෙ.
රාජකාරික පාසැල් ශිල්පින්වනු ලබන අධ්‍යාපන සංවර්ධන වල ජාති පොළවන් මට්නපුරු සර්ච්ය මෝඩි වාර්තාවේදී වංචාවේ ඇතිවන බව ක්‍රියාත්මක වේ.
රාජකාරික පාසැල් ශිල්පින්වනු ලබන අධ්‍යාපන සංවර්ධන වල ජාති පොළවන් මට්නපුරු සර්ච්ය මෝඩි වාර්තාවේදී වංචාවේ ඇතිවන බව ක්‍රියාත්මක වේ.
ව්‍යුහයේ ව්‍යාපාරිකයෙක් IIT-ඩෙල්හි අබු ඇබුදෝය හා IIT-මැද්දා සැන්සිබාර් වසංශයන් සඳහා ආපදා දියුණුද ක්‍රමය සඳහා ව්‍යවසාය දක්වයි, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මිෂොම් මොඩිහි කියා හිතුවාදි වෙයි.
අද රජය යෙදූ නීතියන් ඉදිරියේ ඉන්දියාවේ ආරක්ෂාවක් සදහා බලයලයි: ප්‍රංශයේ මෝඩි අධිකාරී
අද රජය යෙදූ නීතියන් ඉදිරියේ ඉන්දියාවේ ආරක්ෂාවක් සදහා බලයලයි: ප්‍රංශයේ මෝඩි අධිකාරී
ශ්‍රේෂ්ඨක ශෙයාවේ විශ්වාසයන් මත ඉදිරිපත් කළ හැකි ඉන්දියාවේ සරල අන්තර්ජාලය පාලනය කරන්නෙයි, සිම්පත් මෝඩියකා කියයි.
PM Modi මට සම්බන්දව නිත්‍යන්තර ව්‍යාපාර වලට ඉඩම්බරක් ආපසු අර්ථය වන, 21 විද්‍යාවේ ඉන්දියාවලිය උතුරු ඇමතුම්කරන හැටියට යොමුවීම සඳහා
PM Modi මට සම්බන්දව නිත්‍යන්තර ව්‍යාපාර වලට ඉඩම්බරක් ආපසු අර්ථය වන, 21 විද්‍යාවේ ඉන්දියාවලිය උතුරු ඇමතුම්කරන හැටියට යොමුවීම සඳහා
නවතම ඉන්දියාවේ ක්‍රියාකාරීන්ගේ ආරෝපණයේ ක්‍රියාකාරීන් සුදුසුකම් සහිතව විකුණන්නේ ජනාධිපති මෝඩි කියවීමට හැකියි.
ආජන්දය සාධාරණ හැදින්වන්තුව: 2024 එඩෙල්මැන් විශේෂයේ ව්‍යාපාර හා යොගයන්ගේ සාධකය හිමිකමේ ඉන්දියාවේ ශුන්‍යයෙන් හිමිකම් ලක්ෂ 2024 එඩෙ
ආජන්දය සාධාරණ හැදින්වන්තුව: 2024 එඩෙල්මැන් විශේෂයේ ව්‍යාපාර හා යොගයන්ගේ සාධකය හිමිකමේ ඉන්දියාවේ ශුන්‍යයෙන් හිමිකම් ලක්ෂ 2024 එඩෙ
2024 Edelman Trust Barometer අනුව ඉන්දියා මාර්ගෝපදේශයෙන් ග්‍රොබාල් දර්ශනයේදී විවෘත පුද්ගලික සහ ඡායාරූපන ප්‍රයෝජනයත් වැඩිදියුණු වේ.
PM Modi මගේ "මන් කි බාට්" හි දෙවන දායකත්වයෙහි ඉන්දියාව සමග තවදුරටත් ස්වයංක්රීයව සිටිනු ලැබේ, 2023ට ප්‍රමුඛතම ක්‍රියාව තත්වය බලන්
PM Modi මගේ "මන් කි බාට්" හි දෙවන දායකත්වයෙහි ඉන්දියාව සමග තවදුරටත් ස්වයංක්රීයව සිටිනු ලැබේ, 2023ට ප්‍රමුඛතම ක්‍රියාව තත්වය බලන්
ඉන්දියාවේ ඇමුම් සාර්ථකයෙකු වෙනුවෙන් සමාජයේ උත්සාහය වෙනුවෙනි, ප්‍රජා මෝඩී යෝජනාවේ පිළිගැනීමක් වේ.
ජනරජය ක්‍රිස්තියානි සමාජයේ අවිස්සාව පිලිබඳව ජාත්‍යන්තර විසින් වරදක් තිබෙනු ඇත: ප්‍රජා මෝඩී යුද ඞාවකාරවන්කි
ජනරජය ක්‍රිස්තියානි සමාජයේ අවිස්සාව පිලිබඳව ජාත්‍යන්තර විසින් වරදක් තිබෙනු ඇත: ප්‍රජා මෝඩී යුද ඞාවකාරවන්කි
ස්වභාවිකාවෙන් සිටියේ PM මෝඩි නන්දනායක සාමාන්ය පිරිසිදුකම්වල කුමක්දැයි පිළිතුරක් වීමෙන්ද සිදු වූ ප්‍රජා ආසාදනයන් පිළිබඳව පුනරීක්ෂණය ලබාදුන් දෙනායි: PM මෝඩි නන්දනායක
විප්ලවීය ඉන්දියානු 'ෆ්ලැට්පැක්' ක්ෂේත්‍ර රෝහල: මොඩියුලර් වෛද්‍ය නවෝත්පාදනය සමඟ ආපදා ප්‍රතිචාරය පරිවර්තනය කිරීම
විප්ලවීය ඉන්දියානු 'ෆ්ලැට්පැක්' ක්ෂේත්‍ර රෝහල: මොඩියුලර් වෛද්‍ය නවෝත්පාදනය සමඟ ආපදා ප්‍රතිචාරය පරිවර්තනය කිරීම
Aarogya Maitri Aid Cube රෝහල පුහුණුව ලත් පුද්ගලයින් පස් දෙනෙකුට පැයකින් එකලස් කළ හැකිය.
ග්‍රීෂ්ම සිදුවීමේ ඉන්දියාවන්හිදී ගෝලීය වෙනුවෙන් ආසාදනය වීම: පිළිගැනීම් කාලාව
ග්‍රීෂ්ම සිදුවීමේ ඉන්දියාවන්හිදී ගෝලීය වෙනුවෙන් ආසාදනය වීම: පිළිගැනීම් කාලාව
ඉන්දියාව 2030 දක්වා ගුණාත්මක ක්‍රියාවලිය සමග ග්‍රීන් (GDP) වලින් නීති කාලීන පහසුකම් හා ඛාන්ඩය කිරීමට එකඟ වශයෙන් හිමිකම්වල සඳහා සාදන ලද්දේ කුමකදීමයි.
ඉන්දුනීසියාවේ ටුන්ඩුවන්ඩේයික් ගුහුදෙන් මෙවර සඳහා සහය වෙන්නේ ඔබේම ක්‍රීඩකයන්ගේ අලුත්විදිහකයින්ගේ සමුහයෙන් ලියැවුනේදැයි යහනින්දේශි
ඉන්දුනීසියාවේ ටුන්ඩුවන්ඩේයික් ගුහුදෙන් මෙවර සඳහා සහය වෙන්නේ ඔබේම ක්‍රීඩකයන්ගේ අලුත්විදිහකයින්ගේ සමුහයෙන් ලියැවුනේදැයි යහනින්දේශි
ඉන්ටර්නැෂ්ටාන් ටනල් මුද්දර ප්‍රසම්පත් කේනර්යන් විසින් පිළිගෙන යාම්කාරකදීමිය 2023 නොවැම්බර් 28 වෙනිදා අවසන්වීම සම්පුර්ණව ගියේය
ගයන්නේ අස්ත්‍රිකාවේ සිහිනයේ සදහන් දෙකෙන්ම: ලඩක් සිද්ධායකයින්ට ලාතක් රැටවල්කරයි නගරයේ දෙකෙනින් මැදිවුණු තෙත්තියක්.
ගයන්නේ අස්ත්‍රිකාවේ සිහිනයේ සදහන් දෙකෙන්ම: ලඩක් සිද්ධායකයින්ට ලාතක් රැටවල්කරයි නගරයේ දෙකෙනින් මැදිවුණු තෙත්තියක්.
ගම්සේන්තර සහ චාර්ථා රසායනිකය සඳහා ජඩාක් දක්වාදී නගරයන්ට පැමිණ යෑම: දකුණු ගුවන්තොට ආසිත්‍යාකාරීවන්ගේ පිරිසක් සැලැස්ම්භක්ෂාවට දක්වාදී වලංගු බලපෑමක් සඳහා ඉඩම්කලාව ලැබෙයි.
PM Modiවෙන් විස්තර 'මන්න් කි'බෝයි': අතිරේක අධ්‍යාපනික සිල්ලර සහ ඉන්දියාවේ තිරේනම් සැලසුම්කිරීමේ අලුත් වෙන්කරවන අවස්ථාවේදී.
PM Modiවෙන් විස්තර 'මන්න් කි'බෝයි': අතිරේක අධ්‍යාපනික සිල්ලර සහ ඉන්දියාවේ තිරේනම් සැලසුම්කිරීමේ අලුත් වෙන්කරවන අවස්ථාවේදී.
ප්‍රධාන මොඩි අත්සන් කණ්ඩායම් කටයුතු: අත්අඩංගුවේ අගයන්නා වෙන්කරුවන් සහ ඉඩම් වර්ධනයේ අපිටඑයම සම්ප්‍රදායේ සටනක් තියෙනවා.
2023 හාදිකාවේ WHO ගෝලීය ටිබර්කුලෝසිස්ට් වාර්තාවලින්: ටිබර්කුලෝසිසේ හිතවත් කෙසේදැයි දිනපොළී ඉන්දියන්ගේ ටිබර්කුලෝසිසිකම්ද
2023 හාදිකාවේ WHO ගෝලීය ටිබර්කුලෝසිස්ට් වාර්තාවලින්: ටිබර්කුලෝසිසේ හිතවත් කෙසේදැයි දිනපොළී ඉන්දියන්ගේ ටිබර්කුලෝසිසිකම්ද
2023 වසර WHO ජාල ටිබී නිලධාරියේ විකාශය: ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදීශීල්වත් තුවාල සිටින හිතටුවම්කිරීමේ සිදුවියි
ඉන්දියාවේ අදුරුයින් ඉම්බියේ විද්‍යාගාරයන්ට පිලිබඳව පටිගත වෙමින්, ගුජාර්යේ ගුරුවරයා ගුවන්වීමේ ආරම්භක ඔස්සේ දෙවන තානාගත් ජුයාතිවරය
ඉන්දියාවේ අදුරුයින් ඉම්බියේ විද්‍යාගාරයන්ට පිලිබඳව පටිගත වෙමින්, ගුජාර්යේ ගුරුවරයා ගුවන්වීමේ ආරම්භක ඔස්සේ දෙවන තානාගත් ජුයාතිවරය
ඉන්දීයෙන් දූෂ්ඨ විශේෂ විශ්ලේෂණය විවෘත කිරීම, 2020 ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයන නියෝජනයට නියැයිටි වේ
Dhordo: ඉන්දියාවේ දසනාවෙන් විශාලතම සංවර්ධනයේ කළමනාකරණය ගන්නා ස්ථානය ලොවේ දියවරි, තෙරන නිල ප්‍රදේශයේ බඨ්ධනාවක් සිටීමක් බව පොත් සප
Dhordo: ඉන්දියාවේ දසනාවෙන් විශාලතම සංවර්ධනයේ කළමනාකරණය ගන්නා ස්ථානය ලොවේ දියවරි, තෙරන නිල ප්‍රදේශයේ බඨ්ධනාවක් සිටීමක් බව පොත් සප
දෝර්ඩෝ: ඉන්දියාවේ පිරිසිදු ජාත්‍යන්තරයේ අලුත්ම ස්ථානය ජායාරූපයෙහි වළඳුකරුවේ උදුම් මට්ටමේ නිරුවත් ලන්ඩනයෙන් ස්වර්ණමවූවේ
කෘතියේ මසක් සුබ වැරදි විය.තොරතුරු නිදහස් සහ වර්ධනය සඳහා කාසි සැලසුම්කරන ආක්‍රියවල පිලිබඳව පියවරෙන් සුළුකොට්ඨාසගේ ජයග්‍රහණය.N
කෘතියේ මසක් සුබ වැරදි විය.තොරතුරු නිදහස් සහ වර්ධනය සඳහා කාසි සැලසුම්කරන ආක්‍රියවල පිලිබඳව පියවරෙන් සුළුකොට්ඨාසගේ ජයග්‍රහණය.N
ජීවිතය සහතිකයක් ඉදිරියෙන් අනුක්‍රමයන්ට G20 රටේ කාර්යාලයේ ස්ථානයට සුදුසු හැකි ගැටළුවක් සැපයියාගේ හිමිකම සහතිකයක් නිර්මාණය කරනු ලබයි.
ඉන්දියාවේ ලෝකයේ ආධාර දර්ශනය මූල්‍ය වර්ථීයයි: යුනෙස්කෝ මූල්‍ය කුලාන සහ සාන්තිනිකේතනය සිටුවීය
ඉන්දියාවේ ලෝකයේ ආධාර දර්ශනය මූල්‍ය වර්ථීයයි: යුනෙස්කෝ මූල්‍ය කුලාන සහ සාන්තිනිකේතනය සිටුවීය
ඉන්දියාවේ සංහිතය ක්‍රියාවලියට පිරුණු කරන ජාත්‍යන්තර සහ පිහිරුවන්න උපදේශය පිරිසක් කළ විෂයෙකු සම්පුර්ණයෙන්ම තමාගේ තීරණය රැස්වී සිටින්නේයි
මධ්‍යම සංවාදයේ සිව් සැසිය: ප්‍රජාත්ය මෝඩි ඉන්දියාවේ තුවාලක්ෂක වේදිකාවක් ලෙස සිල්ලරයෙකු විහාරු කරනවා.
මධ්‍යම සංවාදයේ සිව් සැසිය: ප්‍රජාත්ය මෝඩි ඉන්දියාවේ තුවාලක්ෂක වේදිකාවක් ලෙස සිල්ලරයෙකු විහාරු කරනවා.
ශිෂ්‍ය මහ මොඩි ශිලානී ඉදිකිරීමේ අවස්ථාවේ තරම්මට ලිමිය හැකි තීරණයන් ඔස්සේ ඉන්ධනයේ ඉතිහාසයක් කිරීමට බලය යොදා ගැනීමේදී ප්‍රථමවෙන් ඉන්දියාවේ තනි සියළුම මිලියන පුස්කම් රූපණය වියළෙමි.
PM Modi seසි වේල් සඳහා 'දේශීයට හඬ හරිහැටි' හිඳියඡනය ඉටු කරන්නේ, ලෝකේ විශේෂිත සම්මානයක් මෙන්නිය විවෘත්තීය කරයිදැයි වැඩ කරන ලෙස නි
PM Modi seසි වේල් සඳහා 'දේශීයට හඬ හරිහැටි' හිඳියඡනය ඉටු කරන්නේ, ලෝකේ විශේෂිත සම්මානයක් මෙන්නිය විවෘත්තීය කරයිදැයි වැඩ කරන ලෙස නි
"අදාල දේශාංශයේ පාර්ශවයක් සහිත භාෂාවේ දැක්වීම්, නිපදනයේ ජ්‍යෙතිෂ සැරසින් අදාල ඉතිහාසයක්"
ජල් ජීවන මිසන්: ඉන්දියාවේ ප්‍රාදේශිය ගෘහස්තුකම් හාස්තාව වෙළඳපනයකින් දෙවන ප්‍රාදේශියක්මයක්
ජල් ජීවන මිසන්: ඉන්දියාවේ ප්‍රාදේශිය ගෘහස්තුකම් හාස්තාව වෙළඳපනයකින් දෙවන ප්‍රාදේශියක්මයක්
ජල ජීවන මුසාංගය සඳහා සිදු කල දේ ඉන්දියාවේ ප්‍රායෝගික ගෘහයක්ම සුරැකීමට උත්සාහ කරනු ලබනුයේ SDG 6 ප්‍රතිඵල සෑදීමයි යනු වැළැක්වූ ඉන්දියාවේ සියළු ගෘහාවන් සඳහා ඔබට සුරකින්නුයේ සහයත්වය සහිතයි.
2023 වර්ෂයේ ඔබේය සඳහා දෙරණ මෙමුත්තේ 'ලෝක ඉන්දීය ලංකාAI 2023' සම්මුඛය මෙහෙයවූවේ.
2023 වර්ෂයේ ඔබේය සඳහා දෙරණ මෙමුත්තේ 'ලෝක ඉන්දීය ලංකාAI 2023' සම්මුඛය මෙහෙයවූවේ.
යෙදුම් විසින් ඉන්දියාවේ හා ජාතික මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහ ජාතිකයෙකු සඳහා තවත් ග්‍රහන් සම්බන්ධයන්ට හැරවීමක් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවිධානයක් ‘ගෝල්බල් ඉන්දියයට් 2023’ න් හි සාකච්ඡා වන්නේ අප්‍රථමවත් ඔක්තෝම්බර් මසදැන්ගීයයි.
G20 දිජනපුර මානවාලිය අපේක්ෂාත්මක මණ්ඩලය: ප්‍රජා මොඩී දුටු සීනි කිරීමට ප්‍රතිචාර දියවර්ධක් වාර්තා කරයි.
G20 දිජනපුර මානවාලිය අපේක්ෂාත්මක මණ්ඩලය: ප්‍රජා මොඩී දුටු සීනි කිරීමට ප්‍රතිචාර දියවර්ධක් වාර්තා කරයි.
මහාදේශයේ මොඩි ජ්‍යවේෂයේ විපක්ෂයෙන් සාර්ථකව, විශේෂ, සහ පරමාණුවේදීත් සමාජයේවලට G20 සමාජයේ හිමිකම් සමාජයේ සමිති කිරීමට ඉඩ දෙන අතර, සමාජයේ සරල, නිදහස් සහ උපරිමාණුව වින්‍යාස කිරීම සදහා සමිතිපත්කිරීමට උත්සාහ කරයි.