ප්‍රධාන මොඩි අත්සන් කණ්ඩායම් කටයුතු: අත්අඩංගුවේ අගයන්නා වෙන්කරුවන් සහ ඉඩම් වර්ධනයේ අපිටඑයම සම්ප්‍රදායේ සටනක් තියෙනවා.
තවත් අලුත් PM ජිවටුන් ජනරජයේ 'මන් කි බාට්': සිහිනයේ සුමුදරුවන්ගේ සිහිවන නිවාඩුව හා ඉදිරියට පවතීරවන ප්‍රගතියක්