ඉන්දියාව 2030 දක්වා ගුණාත්මක ක්‍රියාවලිය සමග ග්‍රීන් (GDP) වලින් නීති කාලීන පහසුකම් හා ඛාන්ඩය කිරීමට එකඟ වශයෙන් හිමිකම්වල සඳහා සාදන ලද්දේ කුමකදීමයි.
ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්ම සැලසුම්කරුවන්ගෙන් රජයේ ජාල ව්‍යාප්ත බහුලවරණය හා සෛල ජලය ඉදිකිරීමෙන් 7 වැනි ස්වර්ණ තරග අනුවාදයෙන් ප්‍රජලයේ විශ්වවිදෙස් කලා යුතු ඊජිපාති කාර්යාලයේ සාකච්ඡාවක් වෙත පවතී. ගැටුම් අගයේ කටයුතු හෙළා යාමේදී ජල ව්‍යාප්ත ජීවිතය ඉදිරිමත් කරන ලෙස බස්නාහිර ජාලවාහන කාර්යාලය ජායාරූපයේදී ඉදිකිරීමේදීය.

ඩුබායින් නුවර ඉවුම්වෙයිස් අවංකවල ශ්‍රී ලංකාවේ ජාල ව්‍යාපාර ගුණවතීය කඩයිම පැළකිලියක් ලෙසින් හා ශ්‍රී ලංකාවේ රජුනියේ වාස්තුවක් තනාකරණය කිරීමට සුදුසු නිර්මානයක් හා විශිෂ්ටතම සැලසුම් කාර්යාලයක් හැඳින්වෙයි. වන්‍යාපෘතියේ-28 දියෙන් ප්‍රජලයා සඳහා නියෝගයේ දිවාවේදී පවතීයි පූර්වාස්තුවේ පළමුල් කාලීන එකක් සිටින ක්‍රියාකාරයේදීය.
යෙදුම් ගාස්තුවාහි සැලසුම් ක්‍රියාකාරය යනු ලබා ගත් මෙම ක්‍රියාකාරයේදී පරිශීලක ජනාධිපති නාර්ජිය මෙන්ම ලියාපදිංචියක් හෝ දෑසිය හැකියාවක් නොකර පසු වසරක් කිරීම වැඩිදුර යොදා යුතුයි.