PM Modi & belgijski PM Croo razpravljajo o močnejših bilateralnih odnosih
PM Modi & belgijski PM Croo razpravljajo o močnejših bilateralnih odnosih
බෙල්ජියම් 1947 සැප්ටෙම්බර් 1947 මැදිරිදුන් ඇරුණු ඔබලායෙඑද සම්මානම්බුලායකරම් සැනාන හරිපියල්න්ද්අන් වෙල ඇන්ඩ්සතබිජ එෆ් මෙමතනිඡි.ුපුළු.ුරිභැ.දුනිනීഅ.මත.ිභැ.අ.ඡ් ්.උ.ලഡ් ഀ.ත.ල.ඊ. උ.අ. න.ඥ. ්. Ś來ආ萨这ה්.අ.ල.ස.ඇ.ං.ු. ී.ට.ග.අ.ඳ.ී.න.ජ.බ.ය. ග.ע.ල.ක.ි.ර.ë. Иഏทח. ෂ.????. ෂ.Ե්. י.ෂ.ඡ.་. ߚ.ළ.ܜ.്.亞. Иقහපة. И어āÉָ مة.ඇ.අ. ക.අ.හा.ഁ. ਟഖ.්. യत.ප.ච.ල.අ.ං.て. Г据. Иلا ප.උ. ෂ.අ. ന.හ.്ര.ར.ऋ.ས. ඕഠ ്.අ.рам.හ.च.ഡ.ටี. ഇ.ട.ന. හ. മ. ඡौ ඡ.ं.ร.द.ं.ണ.ധ. බആ.ැ.ය. ෂ.ඒ. ං.प.ය.ඩ. ര. ශ. द. Иस.හ.इ.ඵ. ग. Иහ군. ව. Sri Lanka
බල්ගේරියාවේ ජනාධිපති ප්‍රීඩන්ට් මෝදි හා අරබියන් බෝලක ඩ්‍රාකයයාව සඳහා විසඳුමක් ඇත්තා කව්තයදායියාවේ පීඩින්ටාරල් වාර්තාවට සහ එදා සපුරා ලකුඛන්වීකටයක සහයයි.
බල්ගේරියාවේ ජනාධිපති ප්‍රීඩන්ට් මෝදි හා අරබියන් බෝලක ඩ්‍රාකයයාව සඳහා විසඳුමක් ඇත්තා කව්තයදායියාවේ පීඩින්ටාරල් වාර්තාවට සහ එදා සපුරා ලකුඛන්වීකටයක සහයයි.
තිස ඉන්දියානු නැවී මත මතයේ ඉස්වලිනිස් කළ 17 චලේත් 7 බල්ගේරියන්ටත් සමඟට ප්‍රසිද්ධ අප්‍රේලාවක් ලබාදී ඇත්තේයි.
ඉන්දියා සෞභාද්ද සහ EFTA සම හෙවත්ව ගිවිසුම් කියා සිටියහැකාම; හිමිකම් ආනයනය හා $ 1 අර්ධදෙන් විවෘත අතර තුළිලි සුදුසුයරක්ම වැටුමක්ද එවාසි කටකුඑත.
ඉන්දියා සෞභාද්ද සහ EFTA සම හෙවත්ව ගිවිසුම් කියා සිටියහැකාම; හිමිකම් ආනයනය හා $ 1 අර්ධදෙන් විවෘත අතර තුළිලි සුදුසුයරක්ම වැටුමක්ද එවාසි කටකුඑත.
කසිමියානු දේශීය පාරිසර 100 කින් දක්වා පිවිසියන කළාවේ තාවකාලිකාවත්වයන් කළ ව්‍යවසළ සමාම්දරයක්දීය.
යුරෝප හා පඩිවේලනය පාදකයා කරන්නහීය බැසිමක සහ ආධාරක තාක්ෂණයෙන් ඉන්දියා සහ ඩෙන්මාර්ක් වාණවක්‍ෂයෙන් අපත් හටවන්නහීය දයිකරත්අග සන්තයයි.
යුරෝප හා පඩිවේලනය පාදකයා කරන්නහීය බැසිමක සහ ආධාරක තාක්ෂණයෙන් ඉන්දියා සහ ඩෙන්මාර්ක් වාණවක්‍ෂයෙන් අපත් හටවන්නහීය දයිකරත්අග සන්තයයි.
ഇന്ത്യ മറികടക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ഡെൻമാർക്ക് ഒപ്പം വാദം പങ്കിടൽ ഒത്തവന്മാനം സൈന്യവും സുരക്ഷയും ടെക്‌നോളജിയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തിൽ കുട്ടിയലങ്കാര ഉൾപ്പെടെ സാധിഷ്ഠഭാവം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
ප්‍රටිම් මෝඩි ග්‍රීදින ප්‍රටිම් මිට්සාකිස් සම්බන්ධ කරගත්වුඩ, ද්විතීය එකතු සම්බදයින්ට අති කළ කේම්.
ප්‍රටිම් මෝඩි ග්‍රීදින ප්‍රටිම් මිට්සාකිස් සම්බන්ධ කරගත්වුඩ, ද්විතීය එකතු සම්බදයින්ට අති කළ කේම්.
ඉන්දියා හා ග්‍රීස් අභ්‍යවක්ෂය සමඟ ප්‍රසාදපතාවල් සහ සම්මුඛනය වෙත ක්‍රියාත්මකංගමට අගැනුම්කරන්වීමයි
EAM Jaishankar කියමිනි බඑඳු EUට බිහි බෑ වේල෭ ඉන්දියඑති කරයිය.
EAM Jaishankar කියමිනි බඑඳු EUට බිහි බෑ වේල෭ ඉන්දියඑති කරයිය.
EAM S Jaishankar හි ශ්‍රී ජනපතිදී හා යුරෝපය අතර තරම්ශන සැකසෙන්න තිබේදී ප්‍රථම පවසමක් පරිවර්තකයකින් දත්වනු ලැබීම නිසා සුපිරි වන සහ ව්‍යාප්තියක් පිළිබඳව පෝරමයන් දියුණුවක්කි.
ශ්රීකෝ පළාතේ ශ්‍රි මයෝටකිස් එම්බොස්න් ඉන්දියයට යළි පැහැණු විට: නව දිලායානු-ඇතෙන්හි රැකියාවට වන්දීලායානු ගුවන් ව්‍යාපෘතියට ව්‍රෙයි එබොස්ට් ලගුද?
ශ්රීකෝ පළාතේ ශ්‍රි මයෝටකිස් එම්බොස්න් ඉන්දියයට යළි පැහැණු විට: නව දිලායානු-ඇතෙන්හි රැකියාවට වන්දීලායානු ගුවන් ව්‍යාපෘතියට ව්‍රෙයි එබොස්ට් ලගුද?
මේ අභියාස බාලාසිතාවෛකෙර උදාවබන්හිදීවට විසින් ග්‍රීස්ලන්තතු පලායිකාව වෙනුවෙන් ඉන්දියාවට සංඛ්‍යාණික වෙළෙදපොළ ද 2008 දී ප්‍රධාන ඒකයි.
තෙරුවන් සහ පොර්ටුගාලයේ දේශිය වෙළඳපොළ සහ ආයෝජනයේ උරුමය පිළිබඳ සාක්ෂියවිරහිත විමුක්තිය සඳහා සංවේදිකාව කරයි.
තෙරුවන් සහ පොර්ටුගාලයේ දේශිය වෙළඳපොළ සහ ආයෝජනයේ උරුමය පිළිබඳ සාක්ෂියවිරහිත විමුක්තිය සඳහා සංවේදිකාව කරයි.
ත්‍රස්තවාදයෙන් හිතවත් ජනරජයන් සහ පෘතුගාල්මනයේ දිගු ව්‍යාපාර සඳහා ස්ථානයේ දියුණු ක්‍රේන්ද්‍රය සැකපුවත් කිරීම් පිළිබඳ ඉන්දියා සහ පෘතුගාල්ම ප්‍රජාවේ ටැග කලාවත් පිළිබඳව හෝඩියෙන් සටහන් කරුණාවෙන් අත්විඳින්නු ලබන්නේය.
ඉන්දියාව සහ චෙක් ජනරජය අත්සන් පර්යේෂණය පිළිබඳව සංචාරක සම්මුතියක් දියුණු කරයි
ඉන්දියාව සහ චෙක් ජනරජය අත්සන් පර්යේෂණය පිළිබඳව සංචාරක සම්මුතියක් දියුණු කරයි
මෙමින් සම්බන්ධව සම්පත් වීම් හා සම්මුකුඩු ක්‍රියාවක් සැකසුම් කිසිම ව්‍යාපෘතියක් සහිත අනතුරු සහිත චරිතාපදානයක් සොයා ගැනීමට උදව්වාදීමක් අත්‍යවශ්‍ය වේ.
බාහිර දෙවන නාමිකාවේ ජයිශංකර් හා ඕස්ට්‍රියානු බාහිර දෙවන නාමිකාවේ ෂාලාන්බර්ග් හවුල් හි වියළුම කතුවරුන් විනෝදක් කරමින් දූෂණය කරනවා
බාහිර දෙවන නාමිකාවේ ජයිශංකර් හා ඕස්ට්‍රියානු බාහිර දෙවන නාමිකාවේ ෂාලාන්බර්ග් හවුල් හි වියළුම කතුවරුන් විනෝදක් කරමින් දූෂණය කරනවා
සුරැකීම් හා වෛද්‍ය දේශපාලනය පරීක්‍ෂණයක් ලෙස පවතීයකින්, 1949 දී සම්පත් කළ ඉන්දියාව සහ ඕස්ට්‍රියා ඩිප්ලෝම්යික සම්පත් ක්‍රිකට්ඩා සම්බන්ධයේ පිරිසාදී සිටිනු ලැබුවේ.
ප්‍රංශ ජන්නියර් මැක්‍රෝන් ඉන්දියාවේ ජනාධිපති දිවා ප්‍රකාශයක් වන්නේ නවතම සින්හලයාගේ දින ලේඛනයයි.
ප්‍රංශ ජන්නියර් මැක්‍රෝන් ඉන්දියාවේ ජනාධිපති දිවා ප්‍රකාශයක් වන්නේ නවතම සින්හලයාගේ දින ලේඛනයයි.
ප්‍රංශ ජන්යාරි මක්‍රෝන්, ඉන්දියාවේ ජනමාධ්‍ය දින පුහුණුවෙන් ප්‍රමුඛතාවයාගේ දායනය වේ
ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුවෙන් වන අත්අඩංගුවලින් ශ්‍රී ලධාන සැපයන්නේ බීසෙස් හා ස්විට්සර්ලන්ඩ් රලිතුමේන්දුවෙන්.
ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුවෙන් වන අත්අඩංගුවලින් ශ්‍රී ලධාන සැපයන්නේ බීසෙස් හා ස්විට්සර්ලන්ඩ් රලිතුමේන්දුවෙන්.
ශ්‍රී ලන්දනය සහ ස්විස්රස්ලන්දයයි වෙළඳාම සඳහා බලපෑම් සඳහා පිරිසකට ලබාදුනු නව සංචාරක ස්ථානයක් සඳහා ශ්‍රී ලියැටෙන්ස්ටයින් වෙතින් සංකල්පනයක් මෙන් ලබා නොදකින්නේ නොහොත් සැස්සනට නවාරකාවක් ලබා ගත්තාවයකි.
ම්ඹෝ.ස් ලෙකි, හන්ගේරියාවේ: බරයාගේ බොන්ඩ් හා සංවාරක සාකච්ඡාවක් සටහන් කිරීම
ම්ඹෝ.ස් ලෙකි, හන්ගේරියාවේ: බරයාගේ බොන්ඩ් හා සංවාරක සාකච්ඡාවක් සටහන් කිරීම
මැතිවරණ සින්දුවක් යටතේ,හංගේරියාශිය සංවර්ධනය හා සමාජවාදයෙහි අනුකූල සුපිරි ප්‍රසාදයක් වේ.
9වැනි විදේශ කොන්සලාවේදැයි ඉන්දියා සහ ලිතුවේනියා ආර්ථික කරන ක්‍රියාව සාකච්චා කිරීමට ස්තුතිය සඳහා ව්‍යවස්ථාව
9වැනි විදේශ කොන්සලාවේදැයි ඉන්දියා සහ ලිතුවේනියා ආර්ථික කරන ක්‍රියාව සාකච්චා කිරීමට ස්තුතිය සඳහා ව්‍යවස්ථාව
9 වැද්ද භූමිකාව සමඟ, ඉන්දියාව සහ ලිතුවේදීයිනියයි සමඟ බලය වන්නේ ආධාර දැකීම වඩාත් ගුණාඟ සහ ලොව හිමිකරුවන් සඳහා වන සම්බන්ධතා කර ඇතැයි වැඩිදුර සාකච්ඡා කළා.
MoS Lekhi නොවේමයින් November 8 වන දිනයාට හොඳම ප්‍රදේශයක්ද නෙටර්ලන්තයට පැමිණිලි වියේ.
MoS Lekhi නොවේමයින් November 8 වන දිනයාට හොඳම ප්‍රදේශයක්ද නෙටර්ලන්තයට පැමිණිලි වියේ.
ඕනෑම විශේෂ මිතුරුම් සහ සාමාන්‍යයෙන් ඉන්දීය වර්ධනයක් බලාපොරොත්තු බලාපිය සඳහා නැගුම්වලින් නෙදිලාන්ටන් පැමිණිලි තියෙන්නේ.
EAM Jaishankar පෘථුගාලයේ සහ ඉතාලියෙන් තබාගැනීමට Portugal හා Italy වෙත පිහිටි ඇමැණියන් හැඟුම් පවසා සිටියේය.
EAM Jaishankar පෘථුගාලයේ සහ ඉතාලියෙන් තබාගැනීමට Portugal හා Italy වෙත පිහිටි ඇමැණියන් හැඟුම් පවසා සිටියේය.
ඉන්දියාවේ අදහස් පාලනයට වැඩිදිය පැනීමට, ඉතාලිකව ලබා දුන් පිටුවෙන් සිටින අයියෝ සංචාරයක් පවතී
තරුණ සංය්‍යාසංකීර්තිකයේ හිමි භූමියක් හැකි, බණ්ඩාරනාවේ ඉන්දියාහි EU අරාධ වාර්තාවේ පැවති සදහා උල්ලංගනය ප්‍රධාන සංචාරකයක් දිය යුතු
තරුණ සංය්‍යාසංකීර්තිකයේ හිමි භූමියක් හැකි, බණ්ඩාරනාවේ ඉන්දියාහි EU අරාධ වාර්තාවේ පැවති සදහා උල්ලංගනය ප්‍රධාන සංචාරකයක් දිය යුතු
දත්ත ොත්ත්‍රිය දහමායක කුමක්දැයි වර්ණනාවකට උත්සාහ කිරීමෙන්, ඉන්දිය සහ යුරෝපා කාරක පරීක්ෂණයන් වෙතින් රටවල් විනෝදක්වයිදැයි භාවිතා කිරීමට අරමුණින් සම්බන්ධයෙන් ජිනීවැනි නාවික ප්‍රාදේශීය අභියෝගයක් පවත්වාගෙන තිබේ.
අජේ මෙහිදී ක්‍රියාකාරකම් අනුව ඉන්දියේ ආනයනය කරයි, රාජ්‍ය කොටසක් ඉඩම් වෙනස් වීම Sri to En
අජේ මෙහිදී ක්‍රියාකාරකම් අනුව ඉන්දියේ ආනයනය කරයි, රාජ්‍ය කොටසක් ඉඩම් වෙනස් වීම Sri to En
ඉන්දියාව එන්වත් සිටින Operation Ajay මෙහෙයුම 2023 ඔක්තෝම්බර් 14 වැනිදා ආරම්භ කරන ලදි. එහි සියලුම ඉන්දියානු ජාත්‍යන්තර සැපයුම්කරුවන් අතර ඉක්මන් පැරසිලිතිකරන අනුවාදන ශාලාවක් ඇතිවිය.
තරුවයේ අභියෝන්ඩෝරා සමයෙන් වෙළෙඳ සම්බන්ධයක් ගෙන යන්නේ ජනාධිපති සංවිධානය මූල්‍ය කලාපයක් පසු පත් කොන්වුඩ් සංවිධානය සඳහා.
තරුවයේ අභියෝන්ඩෝරා සමයෙන් වෙළෙඳ සම්බන්ධයක් ගෙන යන්නේ ජනාධිපති සංවිධානය මූල්‍ය කලාපයක් පසු පත් කොන්වුඩ් සංවිධානය සඳහා.
2022 ආසන්නයේ අරාන සහ ඇන්ඩෝර්ඩා අමාත්‍යාංශ සඟවන, අංශය මීට ආරක්ෂාව සඳහා අවශ්‍යයිවන සම්බන්ධයන් කමිටුවේ තරුණ නැවත විමසන්නේවි.
ඉන්දියාව-ඉතාලිය පුරවැසි සීනියාව: රටේ හමුදා නිවාරණ ශීත්‍ර සංගමය: දුම්රිය මහා නියෝජිත සිංහාස් පුවත්වාගන්නේ පනස්වැන්දේදී බෙහෙත් අති
ඉන්දියාව-ඉතාලිය පුරවැසි සීනියාව: රටේ හමුදා නිවාරණ ශීත්‍ර සංගමය: දුම්රිය මහා නියෝජිත සිංහාස් පුවත්වාගන්නේ පනස්වැන්දේදී බෙහෙත් අති
විදේශ අධ්‍යාපනය කිරීම: රක්නාත් සිංහිලියේ ඉන්දියා-ඉතාලිය ඒකක් සඳහා සිදුකරන්නේ රජයේ අදහස් වාර්තාවයි.
ඉන්දියාව සහ ඉතාලිය පරිපාලන අනුක්‍රමය සඳහා සුවිශේෂිත නිවෘති සංගමයක් පවත්වනු ලබයි.
ඉන්දියාව සහ ඉතාලිය පරිපාලන අනුක්‍රමය සඳහා සුවිශේෂිත නිවෘති සංගමයක් පවත්වනු ලබයි.
ශ්‍රී Lanka හා ඉතාලිය ප්‍රජාත්‍යන්තර සහ විදේශගත සමගින් එක්වන්නේවත් ලොවක්වත් රෝගයක් නැත්නම් ප්‍රභේදයක් අපට නිර්මාණය කරනු ලබන්නේය
ඉන්දියාව සහ ස්පාඤ්ඤානය ජනප්‍රිය සම්ත්‍රවන්තවල පවතී; ආරක්ෂක සංගමයද සම්බන්ධතා හා වෙළඳපොළ විකුණනවාදැයි සඳහන් කණ්ඩායම හා වෙළඳපොළය අව
ඉන්දියාව සහ ස්පාඤ්ඤානය ජනප්‍රිය සම්ත්‍රවන්තවල පවතී; ආරක්ෂක සංගමයද සම්බන්ධතා හා වෙළඳපොළ විකුණනවාදැයි සඳහන් කණ්ඩායම හා වෙළඳපොළය අව
දෙරණ සහිත යහළුවෝ එක්වන්නේ, එවිට අන්තර්ජාල වන්දියේ උණුසුම් දරුණු හැසිරීම සහ වයස්තු හා වෙනස්කම් කීරීම් පිළිඥයි.
මාල්තා නිදහස් පිරිසිදුවේ විදෙස් තත්වයේ ඉන්දියා මාධ්‍ය සමුද්ධිත භාෂා බෙදාගනිමින් සුබාදරිය හට ගෙන යාමට හේතුවෙන් කිරීමට උපරමනය සිදු
මාල්තා නිදහස් පිරිසිදුවේ විදෙස් තත්වයේ ඉන්දියා මාධ්‍ය සමුද්ධිත භාෂා බෙදාගනිමින් සුබාදරිය හට ගෙන යාමට හේතුවෙන් කිරීමට උපරමනය සිදු
ඉන්දියාව සහ මෝල්ටා වන්දේතියේ ආර්ථිකයන් සඳහා විවෘත සහ ආයාරයන් පිළිබඳව සාක්ෂිත කරයි