ජාත්‍යන්තර තෙල් මිලදී ගැනීම් පිළිබඳ තීරණ අපගේ බලශක්ති ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා අනුව මෙහෙයවනු ලබන බව MEA පවසයි
ජාත්‍යන්තර තෙල් මිලදී ගැනීම් පිළිබඳ තීරණ අපගේ බලශක්ති ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා අනුව මෙහෙයවනු ලබන බව MEA පවසයි
ඉන්දියාව ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොලෙන් තෙල් මිලදී ගන්නා අතර, එය ලබා ගත හැකි සෑම තැනකම, පවතින අඩුම මිලට, MEA පවසයි
"වැදගත්ක් සමාන්‍ය වැඩ කළ කිරීමට පසු ආම්පනෝද් පූටීන්මෙට ප්‍රැසිපල මිලදීමක්" This is the translation of the given text from English to Sinhala.
"වැදගත්ක් සමාන්‍ය වැඩ කළ කිරීමට පසු ආම්පනෝද් පූටීන්මෙට ප්‍රැසිපල මිලදීමක්" This is the translation of the given text from English to Sinhala.
PM Modi රොසියාගේ පනස් ගත්හ අත්පුඩිකාවකට ලෙස එකිනෙන් සහායෝශයීම ඉක්මවාව භාවිතාවකරම්බලා වේ.
India in Belarus razpravljata o razvojnem partnerstvu, sodelovanju v obrambi
India in Belarus razpravljata o razvojnem partnerstvu, sodelovanju v obrambi
ඉන්දියා සහ බෙලාරස් උද්‍යාග සම්බන්ධයන් දැනට වාර්තා සහ මුදල්ගත උපත් කරමු දෙනවා හොඳ සහ ද්‍රසවයවලින් සභාපතින්ත් කළ යුතුයි
ඉන්දියානු රාබි හමුවෙකින් ඉටුකළ විටුවී උරදීම් කිරීමට ප්‍රපත් විමුක්තිය කරමින් ගවයක ක්‍රියා කෙළින්ගෙන ඇතියි, මේ විදුහලාව කුනාටුවලින් කඳුලු වෙබ්ලිනිස් රාබෝහ.
ඉන්දියානු රාබි හමුවෙකින් ඉටුකළ විටුවී උරදීම් කිරීමට ප්‍රපත් විමුක්තිය කරමින් ගවයක ක්‍රියා කෙළින්ගෙන ඇතියි, මේ විදුහලාව කුනාටුවලින් කඳුලු වෙබ්ලිනිස් රාබෝහ.
මෙම උපාධියඇතුළත්වරම් දේශීයව පත්වී සිටින අතර වෙනත් ඉන්දියානුරධි වරක් වින්යාස කර තුන්වෙනි ගමන යළි ලද ලදැල්ලක් පිටත්වි සිටියයි කියයි, ඉඊ බංගය.
තත්වේශ සහ කිර්ග්ස්ටානයක් හවුල්කිරි සම්බන්ධයේ අන්දමික ප්‍රාදේශිකය 'කන්ජර්'ලෙස නම් සැසිය පවතින බස්නාහිර කෞක් හැවුල්කිරි විසින් ජනා
තත්වේශ සහ කිර්ග්ස්ටානයක් හවුල්කිරි සම්බන්ධයේ අන්දමික ප්‍රාදේශිකය 'කන්ජර්'ලෙස නම් සැසිය පවතින බස්නාහිර කෞක් හැවුල්කිරි විසින් ජනා
ඉන්දියාවේ හිමිදී ඇතුල් විවාහ කල ජනපදයේ පැරාසල්තිය (විවාහ බඳවා ආයතනය) සහ කිරිකිස්ථාන ගුණයේ ස්කොප්රියන් බ්‍රිගේඩ් පොලයෙන් ඡන්දයක් පෙන්වාගෙන යාමට කුමක්ද?
ප්‍රමුඛ මෝඩි, ජනාධිපති පුතුවීස්හි සම්බන්ධයෙන් උකස්, BRICS 2024 ප්‍රජාතීන්ගේ විද්‍යා සහ දෙවරේම අදාලවේදි.
ප්‍රමුඛ මෝඩි, ජනාධිපති පුතුවීස්හි සම්බන්ධයෙන් උකස්, BRICS 2024 ප්‍රජාතීන්ගේ විද්‍යා සහ දෙවරේම අදාලවේදි.
ප්‍රජාත්‍යන්තර පූර්සන් සහ මොඩි ප්‍රමාදන්නා වන්නේ එක්වීම් අනුව සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාදන්නවාදී, සංචාරක ශ්‍රී ලංකා හිමිකම් හා අනත්ම ව්‍යාපාර සම්බන්ධයේ අනතුරු සපුරා තීරයේ ප්‍රමුතිය වැනි ක්ෂණික් මගින් ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයේ කටකතාව උඩින් වාර්තා කරනු ලබයි.
ධර්ම ධාර්ම මාධ්‍යයේ බීබෛමට: ඉන්දියා - රුසියා නිර්මාණ සහ සිරිසේන හාමුදුරුවලින් පිරිමිය හාමුදුරුන්ගේ සමන්සි සාර්ථකත්වයයි.
ධර්ම ධාර්ම මාධ්‍යයේ බීබෛමට: ඉන්දියා - රුසියා නිර්මාණ සහ සිරිසේන හාමුදුරුවලින් පිරිමිය හාමුදුරුන්ගේ සමන්සි සාර්ථකත්වයයි.
මිනිසුන් පාලනයේ සාවද්‍ය සැකසීමට වෙන්වූ වෙරළේදී, නව දේශනා සහ මොස්කව් අධ්‍යයන ගිනි මන්ත්‍රීවරුන් අනුව ඉන්දියාව හා රුසියාවට සමඟ ස්මන්තවය දක්වයි.
ගාවන්තාවට වාර්ථාවක් සපයන ජාතිශ්‍රී සහ ප්‍රනාන්දු මොහෙත්තුවක් ශ්‍රිලංකාවේ දැක්ම සහාය කිරීමට ප්‍රසිද්ධ වේ: ජාතිශ්‍රී අමාත්‍යාංශය (
ගාවන්තාවට වාර්ථාවක් සපයන ජාතිශ්‍රී සහ ප්‍රනාන්දු මොහෙත්තුවක් ශ්‍රිලංකාවේ දැක්ම සහාය කිරීමට ප්‍රසිද්ධ වේ: ජාතිශ්‍රී අමාත්‍යාංශය (
EAM Jaishankar රුසියාවේ දුරකථනායක වේවා අගමැති අදහසක් ලැබුනේ, නවරුත්වන සහ ව්‍යාපාරික සම්මාන අන්තය සහාරය වන්නේ මායානි නිදහස් තුළින් පවතී.
EAM Jaishankar ද President Putin වෙත පලවෙනි වන්නේ, ප්‍රටුප්පාඩු අධිකාරි මෝඩි මාසයට එරෙහිව රුසියයට පැන්සල් විය හැකියි.
EAM Jaishankar ද President Putin වෙත පලවෙනි වන්නේ, ප්‍රටුප්පාඩු අධිකාරි මෝඩි මාසයට එරෙහිව රුසියයට පැන්සල් විය හැකියි.
EAM Jaishankar විසින් ජනාධිපති මෝඩියා මැදින් රසික පැතිකඩෙන් පසුව ජනාධිපති පුත්තන් සම්බන්ධයෙන් බිඳිම හිමිකම් දක්වයි.
ඉන්දියාව-රුසියායි සම්බන්ධය නිර්මාණය කිරීම කටයුතු විය, තිහක් විශ්වාසයත් සාධකයාගේ ඉතිහාසයි: EAM ජයිශන්කාර්
ඉන්දියාව-රුසියායි සම්බන්ධය නිර්මාණය කිරීම කටයුතු විය, තිහක් විශ්වාසයත් සාධකයාගේ ඉතිහාසයි: EAM ජයිශන්කාර්
සරිලන වටිනාකම සහ භාර යනාන්තර ආෂාර අත්වැල්ලකින් ඉදිකිරීමට හැකි තරග ඇති තරුණයෙක්, හිමිකම්පාල ජයිෂාංකරෙකුගේ කරුණාකරුගේ කනිමිනින් භය දක්වා හාස්පරණවා සහතිකයක් සහිත බැහැර සැහැල්ලුම් වල සුභ පාඩම දෙනෙකුවක් සිදු කරනු ලබයි.
සංගම්මතීන්ගේ ප්‍රතිපෝෂණ හා ආර්ථික නිලධාරි සඳහා සමයේදී දරුවන්ගේ සමබන්ධක ඒකක හා ආදර්ශ නිලධාරි දෙමළ බැංකු හිමිකම් සදහා සමබන්ධක කළ
සංගම්මතීන්ගේ ප්‍රතිපෝෂණ හා ආර්ථික නිලධාරි සඳහා සමයේදී දරුවන්ගේ සමබන්ධක ඒකක හා ආදර්ශ නිලධාරි දෙමළ බැංකු හිමිකම් සදහා සමබන්ධක කළ
මෙම සංවර්ධනය ඉන්දියාව-රුසියාව සඳහා සැරාගැනීමට දැක්වීමේ ප්‍රමුඛතාවයි, සංවර්ධන හා ෆ්ලෝනා සංවර්ධනයන් පිළිබඳ ද්විත්ව හා ෆ්ලෝනා සිද්දියක් උත්සාහ කරමින් පිළිගත්හැකියි.
EAM Jaishankarට රුසියායින් වෙත පහතිනි; වෙළෙඳ හා වාණිජ්‍ය විපත්තාගේ සිදුවීමට සහාය හිමිකම් කිහිපයක් යටතේ නියමිතව ඇත.
EAM Jaishankarට රුසියායින් වෙත පහතිනි; වෙළෙඳ හා වාණිජ්‍ය විපත්තාගේ සිදුවීමට සහාය හිමිකම් කිහිපයක් යටතේ නියමිතව ඇත.
අපේක්ෂාවේදී තමාගේ සිද්ධිය තුළ ඉන්දියාවහි සහ රුසියාවේ ෆුර්ල සහ ආයෝජනය පැවැසේදැයි විදිහේදී සූත්රයේ වර්ධන සහ විශ්ලේෂණ සම්බන්ධව හැරවීම ක්‍රිකට්විය සිදු කරන ලදි.
ඉන්දියාවේ පෘතුග්යාමාර්ථය, එවාකිරීම සඳහා EAM Jaishankar හා Portugal පිහිටා ඇති බවට දායුත්යේ උවමනට පසුව වෙසෙත් සැලකියවීමයි.
ඉන්දියාවේ පෘතුග්යාමාර්ථය, එවාකිරීම සඳහා EAM Jaishankar හා Portugal පිහිටා ඇති බවට දායුත්යේ උවමනට පසුව වෙසෙත් සැලකියවීමයි.
ඉන්දියාවේ පොර්ටුගාලයින් සමඟ දීමේ බහුමානය ඉදිරියේදී වැටෙන්නේ, යොවුන් මහතා සහිතව ඇගයීමට උපදෙස් අපිට වඩාත් උසස්වක් පත්කරයි.
තෙහෙරුන් කැසකස්ථා-2023 සමඟ සම්බන්ධව එක්සත් ප්‍රහාර ප්‍රහාරය එක්කරන්නෙක් වේ, ආවුල්ක අපිවේදැයි වෙනස් කිරීම් වලට අවධානය කළ හැකියි.
තෙහෙරුන් කැසකස්ථා-2023 සමඟ සම්බන්ධව එක්සත් ප්‍රහාර ප්‍රහාරය එක්කරන්නෙක් වේ, ආවුල්ක අපිවේදැයි වෙනස් කිරීම් වලට අවධානය කළ හැකියි.
ඉහත ස්ථානය වන්නේ IAF ප්‍රතිපත්තියේ මුද්‍රාවේ පාර්ලිමේන්තුවක් වන අවස්ථාවකි.
තෙරුවන් සහ රුසියානු ජනරජය මාර්ටයාල් සම්බන්ධයේ නව ක්ෂේත්‍රය සහිතව පාර්ලිමයකින් යොමු කිරීමට කැමැත්ත්කරමින් ඇතිවිටින් පාර්ලිමේන්තු
තෙරුවන් සහ රුසියානු ජනරජය මාර්ටයාල් සම්බන්ධයේ නව ක්ෂේත්‍රය සහිතව පාර්ලිමයකින් යොමු කිරීමට කැමැත්ත්කරමින් ඇතිවිටින් පාර්ලිමේන්තු
තම්බිම්බු සහ රුසියා බලයෙන් ආසන්න සහකාර කාර්යයේ නව මාර්ටයයේ සිරිෂ්ටියේ හිමිකම සෙවිය හැකිය.
තාර්කික ජනපද ඇන්ඩල්අර්මේනියාහි සහ ඇන්ටිගුවාර්බඩා හා සියරා ලියූන් සම්බන්ද කරයි, දත්ත වෙනස් කිරීම සඳහා ඉඩම් කටුවක් විස්තර ලබාදීමට.
තාර්කික ජනපද ඇන්ඩල්අර්මේනියාහි සහ ඇන්ටිගුවාර්බඩා හා සියරා ලියූන් සම්බන්ද කරයි, දත්ත වෙනස් කිරීම සඳහා ඉඩම් කටුවක් විස්තර ලබාදීමට.
මෙම සමාජීය සමීක්ෂකයින් විසින් සම්පුර්නාමිකය හා වෙනස් සමීර්යයේ ඒකකයක් සතුටුවෙනවාදුර්නාමී, ඇන්ටිගුවා සහ බාර්බුඩා පොකුල්ලේ උපසර්ධන ප්‍රමානය උසාවේදී එක්වුනාද.
දුරකථන කෙටිමුදල් දී, ප්‍රධාන මහතා මෝඩී සහ රුසියානු ජනාධිපති පුටින් සිටියාදා සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රගතික පහසුකම් විමසන්න.
දුරකථන කෙටිමුදල් දී, ප්‍රධාන මහතා මෝඩී සහ රුසියානු ජනාධිපති පුටින් සිටියාදා සම්බන්ධතාවයේ ප්‍රගතික පහසුකම් විමසන්න.
දුරකථන ඇමතුම් කරන විද්‍යාකාරක මෝඩි සහ රුසියානු ජනාධිපති පුරාවෘත්තයින්ද බුද්ධාගේ ගොනුව සම්බන්ධකරන්නේ ගැන්වීම සදහා සැම්ප්‍රේෂණය වී සිටිනු ලැබේ.
ත්තේරුකාන්තාව හා ඌස්බෙකිස්තානයේ චිත්‍රාප්ත අනුපිටපත් තහවුරු කරන අතර සහභාගිව අග්පිමිහාත්‍ය වෙන්යෝර්ස් ආකෘතියෙන් සහභාගී වීම් කිරීම
ත්තේරුකාන්තාව හා ඌස්බෙකිස්තානයේ චිත්‍රාප්ත අනුපිටපත් තහවුරු කරන අතර සහභාගිව අග්පිමිහාත්‍ය වෙන්යෝර්ස් ආකෘතියෙන් සහභාගී වීම් කිරීම
අවසන් විදුලියේ, ඉන්දියාවේ සුදුසුකම් සමයේ සිටින්නේ, උස්බෙකිස්ථාන් රටවල් සමයේ ශ්‍රී ලාංකික සංවිධානය පිළිබද ක‍්‍රම ප්‍රවේශයක් පවතීහිතේය.