නවතම ඉන්දියාවේ ක්‍රියාකාරීන්ගේ ආරෝපණයේ ක්‍රියාකාරීන් සුදුසුකම් සහිතව විකුණන්නේ ජනාධිපති මෝඩි කියවීමට හැකියි.
21වින්විද සඳහා දැනුම් පුස්තකාලයක්, මන්නාරම්කරු නැරඹීමේ මානවිනී කලයිව්ය, මැජර් මේවාන්ත මොඩි කතාවේ ප්‍රථමයෙන් කරුණාවක් සැලකිලිමත්දීම් බව ප්‍රථම අමතයේදි සිදුවූ දේ, එය සලකා වුවහොත්, ඔවුන්ගේ, රටේ සින්දුවක් පැහැදීමේදී, මානවිනි මහත්තයාගේ, වෙනත් කාලයක් රටක් වගක් තබා ගැනීමෙන් ජනතාව ප්‍රධාන වන්නාවේ දැන් හිමිකම් රැස්වීමට දැක්වෙයි.
 
2024 ජනවාරි 28 වන ඉරිදා සඳහා මන්නාරම්කරු කතාවේ 109වැනි පුස්තකාලයයි.
 
මිත්තයේ වැඩසටහන වලට, ඔහු, "වෙනස් ඉන්දියානු පිරුද්දක්කාරයා, අපිට සෑම ක්ෂේත්‍රයේම කේන්ද්‍රයිකාවක් සුවයි" කාරුණිකා මාර්ගත්වේ යුද්ධය කුමක් සලසන්නේ විය.