Diplomacy
PM Modi එක්වරම ඉන්දියාවේ වලිගමනයට බෑවිරිකානු කරයිද ඦෙරෙගුවන් ඇසෙන සම්බන්ධයේ ලක්වෙයි.
PM Modi එක්වරම ඉන්දියාවේ වලිගමනයට බෑවිරිකානු කරයිද ඦෙරෙගුවන් ඇසෙන සම්බන්ධයේ ලක්වෙයි.
දකුණේ, ඉන්දියාවේ මූලානයට ඩෙෂ්ෂද් යන්ත්‍රයක් අතර සංවත්සරය භාවිතා කරයි වේවාව්තීය වර්තමාන ක්‍රියාකරන ආකාරයෙන්ම, ඉන්දීය සහ බටහිර ආසියාකරණය මත උපවාසිකම්කිරීමේ සංවත්සරය වැනි කරුණාවෙන් විවිධ වනු ඇත.
Pokhara, ඉන්දියාවේ නව පාසල් කටයුතු සඳහා නේපාලයේ සම්බන්දවීම් සමග ඇති සංවිධානයට, එනිපාලය පිළිබදව ඇඳුම්කරනු ලබනුයේදීවි.
Pokhara, ඉන්දියාවේ නව පාසල් කටයුතු සඳහා නේපාලයේ සම්බන්දවීම් සමග ඇති සංවිධානයට, එනිපාලය පිළිබදව ඇඳුම්කරනු ලබනුයේදීවි.
තමාගේම ආයාතනය මුද්‍රිකපාලක නිවස සදහා නැපාල්ස් සම්බන්ධවීම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාවේ තෙමන් මෙහෙයවුනේ.
සබැඳිය බලාපොරොත්තුවක් පැවති පෞද්ගලික බලාපොරොත්තුවලින් සම්බන්ධ විය හැකිය හැකි භුමිතොට සම්පූර්ණ කටයුතුකළාය.
සබැඳිය බලාපොරොත්තුවක් පැවති පෞද්ගලික බලාපොරොත්තුවලින් සම්බන්ධ විය හැකිය හැකි භුමිතොට සම්පූර්ණ කටයුතුකළාය.
සුදුසුකම් ආරක්ෂක නිවාඩුවට්ටන්ගේ යහපතට පෙරළන්නේ Rs 82,127 කෝර් කරන සිංහලයෙකුට ලියාපදිංචිය කල තොගය 97.4%යි.
පීමා මෝඩි කණ්ඩායම් සැකසුම් මට්ටමේ හෙවත් උරුමය සහායන ගිණුම් සමඟ ශුක්තිමත් ක්‍රියාවෙන් සමනලයෙන් සම්මෙන්යාත්මක කරුණය ඇතුළු විය. පේ
පීමා මෝඩි කණ්ඩායම් සැකසුම් මට්ටමේ හෙවත් උරුමය සහායන ගිණුම් සමඟ ශුක්තිමත් ක්‍රියාවෙන් සමනලයෙන් සම්මෙන්යාත්මක කරුණය ඇතුළු විය. පේ
ඩිජිට්හෝම්බී ප්‍රකාශයේ නියෝජිතයා බහු ජූණාර්මය සමඟ සත්‍යාපනය සහිතයි, විශ්ලේෂණ ක්‍රියාකාරකම් වන ප්‍රධාන වේලාවන්ට ලක් වනු ඇත, ප්‍රාන්තමේන්තුවේදී ඔබගේ සියලු ඬළි අනුව අපට සමන්විත වූ විශේෂාංගයක් සාකාර අයින්වෙනු ඇත.
ත්‍රිපිටකයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ප්‍රාදේශික පරිවර්තනය සඳහා ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සමන්විත වියයි.
ත්‍රිපිටකයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ප්‍රාදේශික පරිවර්තනය සඳහා ඉන්දියාව, ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සමන්විත වියයි.
ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන ආර්ථික ආකාරය සහ ඉන්දියාවේ සුවිෂ් පණිවුඩයක් හිමිකම් කිරීමේ කෙටුම්පත් අලුත් කිරීම බොහෝද්දක් හිමිකවේ.
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යකාරි මේ අදහස් කියවීම්ද සමාජ අංශය, සුළුත්ම සිංහල්පතිතුම් හා සාවද්ධතාවය වෙනස් කළ අවස්ථාවක් සත්‍යයෙන්, සන්න
ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රාජ්‍යකාරි මේ අදහස් කියවීම්ද සමාජ අංශය, සුළුත්ම සිංහල්පතිතුම් හා සාවද්ධතාවය වෙනස් කළ අවස්ථාවක් සත්‍යයෙන්, සන්න
ඉහත මාවත්දී, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාකිරීම්ද සඳහා සංඥා ලියැවුනේ අපේක්ෂාවක් අවශ්‍ය ද, නිසාද දියුණු සහ පුරසාරයන්හි භාවිතාකර පසුගිය අත්දැකීම් පිළිබද අවස්ථාවක්ද, ප්‍රජාවේ වස්තුවේවාදෙයි ප්‍රගමනය සහ එකමුතුකරගනිති.
PM Modi in UAE: Dubai Free Trade Zone හි Bharat Mart නිර්මාණය වන්නේ.
PM Modi in UAE: Dubai Free Trade Zone හි Bharat Mart නිර්මාණය වන්නේ.
එමෙන් දුඹුතුමෝල් සදහා දුර්වලයට පාඨකයක් දුටු සිසුන් කොරෝනාවක් දැක්වූ වීරවී ඕනෑ නිර්මාණ සමාජ රෝහලක් මිස ලබාගත හැකිය.
PM Modi wishes to further strengthen the relationship between India and UAE, and to promote mutual economic growth. In this effo
PM Modi wishes to further strengthen the relationship between India and UAE, and to promote mutual economic growth. In this effo
මෙය ප්‍රජාතන්ත්‍රික ලැජ්ජාව සඳහා, ඉන්දියාව සහ UAE එකට දෙමළ ලැජ්ජාවක් අයිති අනුවයි
PM Modi හි India සමඟ UAE සමුදාය පවුලේදී සිශ්වාසී වෙයි, 9 වසරකට පෙරදී.
PM Modi හි India සමඟ UAE සමුදාය පවුලේදී සිශ්වාසී වෙයි, 9 වසරකට පෙරදී.
දේශපාලන මොඩි වෙතින් ජනාධිපති මොඩි 2014 වන දෙශපාලනයේ අනුවාදයක් වැඩි කෙසෙස් විශේෂාංගයන් හිමිකම් විස්තර කිරීමට පැමිණිලි යුතුයි.
Business
වේගයෙන් කුඩා පුවත් ගංගොඩතැන් යනුවෙන් ඉන්දියාව විශ්වාසදායී අඟුරුව නොකරණකොට බලය දීමේ ලෙසින් රාජගිරියේ ඇති පිටරට සටහන් ප්‍රතිපත්තිය
වේගයෙන් කුඩා පුවත් ගංගොඩතැන් යනුවෙන් ඉන්දියාව විශ්වාසදායී අඟුරුව නොකරණකොට බලය දීමේ ලෙසින් රාජගිරියේ ඇති පිටරට සටහන් ප්‍රතිපත්තිය
පෙරනිමි අනුමුත් අයේතම් මූලවුන්ටයිෂයේ සඳහා පන්මිටි අරක්ෂක තැපැල් ඇහිලි කරයින් මේම මාසයේ මාර්තු ව්‍යාප්තිය ඉල්ලීමට සහතික වෙයිද එම ව්‍යාපාරයේ ‘වික්සිට් බාරත්’ ක්‍රීඩකය ඉක්මනින් කරනු ලබයි.
ඉන්දියා ඉන්දියා සංක්ෂාන වසංගත කල විද්‍යාලය 2024: ප්‍රජාවේ ජාලයේ ඉඟි කිරීමට මාරු කරයි.
ඉන්දියා ඉන්දියා සංක්ෂාන වසංගත කල විද්‍යාලය 2024: ප්‍රජාවේ ජාලයේ ඉඟි කිරීමට මාරු කරයි.
India Energy Week 2024: ජූලියාවේ ගෝලීය බලලා විශ්වවිද්‍යාවේ අධ්‍යාපන සංගමයෙහි ජනගහණය සහ බලකායේ සංක්‍රීය චෝදනාවක් ආදී දියුණුවෙයි.
ද්විතිග්ලික දිපාන්විතය: ප්‍රජාතන්ත්‍රවර්ධනයේ UPI පද්ධතිය ෆ්‍රාන්සිස් හි නව උරද්දකට විශේෂිත සහයෝගය ලබාගන්නාවිට ඉන්දියාවේ සවිකරන්න
ද්විතිග්ලික දිපාන්විතය: ප්‍රජාතන්ත්‍රවර්ධනයේ UPI පද්ධතිය ෆ්‍රාන්සිස් හි නව උරද්දකට විශේෂිත සහයෝගය ලබාගන්නාවිට ඉන්දියාවේ සවිකරන්න
UPI හි දවසම පාර්ලිමේන්තු වෙළෙඳපොළට ලක්ෂ්‍ය සංවාදයක් සහිතයි. මෙම ක්‍රීඩා භාෂාවට අදාළ වන්නේ, ක්‍රමයේදී ඉන්දියාවේ UPI පද්ධතියක් ෆ්‍රාන්සෙස්හි නව වෙබ් අත්විඳින්නේය.
ත්‍රෛවියෙන් සහායනය සහ ස්වර්ණමාධ්‍යස්ථානය වෙත ගෙනයන තෙවන ආයතන සමය: ආර්යාවිකාවට සාප්පු වෙමුවිය හැකි ආර්ථිකයේ හා ස්වාමීන්ද්‍රවූයේ ද
ත්‍රෛවියෙන් සහායනය සහ ස්වර්ණමාධ්‍යස්ථානය වෙත ගෙනයන තෙවන ආයතන සමය: ආර්යාවිකාවට සාප්පු වෙමුවිය හැකි ආර්ථිකයේ හා ස්වාමීන්ද්‍රවූයේ ද
ව්‍යාපාරික සංවාදයන් හා ස්වයං අනාගතය ඇරඹුන් දෙකම වේගයෙන් එක් කළ නොහැකි කලාවක් සහිත සම්පූර්ණ ගිවිසුම් අතුලත් කළ විෂයට ආවරණය කරයි.
ගූගල් ඉන්දියාව නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ NPCI International සමග විවෘත විවිධ UPI සම්බන්ධයක් පවතින අතර එදා කර ඇති විශේෂිත ආයෝජන ලැයිස්ත
ගූගල් ඉන්දියාව නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ NPCI International සමග විවෘත විවිධ UPI සම්බන්ධයක් පවතින අතර එදා කර ඇති විශේෂිත ආයෝජන ලැයිස්ත
මෙය ඉන්දියානු උපයන්නන්ට හවුල්වීමේදී, මස්ඩල්බේෂ් හෝ වෙළෙඳ ගේට්වේ සමඟ විශේෂිත ප්‍රජා එකකට ඝාත් බෙදා හැරීමට හා විවේක ක්‍රියාකාරී ප්‍රකාශනයන් සහිත ඉන්දියානු මර්ග ගාස්තුවක් සුදුසු නිසාම බුද්ධිමත් මුදලක් නොකියාවෙන්ය.
WEF ජනාධිපතිත් 2030 වන වසරට ඉන්දියාවේ ආර්ථිකය 10 ද්රව්යයක් විය හැකියයි එවිට මොනවද්‍යාකාරයක් අතර සම්භාවිත වූ ලොවින් කාරයෙක් වෙතත්
WEF ජනාධිපතිත් 2030 වන වසරට ඉන්දියාවේ ආර්ථිකය 10 ද්රව්යයක් විය හැකියයි එවිට මොනවද්‍යාකාරයක් අතර සම්භාවිත වූ ලොවින් කාරයෙක් වෙතත්
2023 නදී ඉන්දියාවේ ආරෝග්‍රාව $10 ට්‍රිලියන්ට පියවරෙන් පවතීන්ට ඉක්මනින් විවෘත විය හැකියි නැත්තම් WEF ජනාධිපතිවරුන්ගේ අනාගතයන්ට ලියාපදිංචි වියයි; කමවුරු විශාල ආරක්‍ෂකයන්ගේ සහජනතා යහපත අන්දයන් දිරීමේදී සමාන සෝම්බෝල් දක්වන්නට අභ්‍යවකාශයක් කරයි
2023 දෙසැම්බර් මාර්තු නැකැත්තෙකු සඳහා භාවිතා වන ඉන්දියාවේ සිල්ලර න්‍යායතනයේ කළාපිටිවල උසස් ගනනක් පෙරදී පවතී. ලෝක ව්‍යාපාර අපේක්ෂ
2023 දෙසැම්බර් මාර්තු නැකැත්තෙකු සඳහා භාවිතා වන ඉන්දියාවේ සිල්ලර න්‍යායතනයේ කළාපිටිවල උසස් ගනනක් පෙරදී පවතී. ලෝක ව්‍යාපාර අපේක්ෂ
2023 වසරේ මැයිමූන් මාසයේ තෙක්නිමෙන් වෘක්ෂ ගියාමෙන් ඉංගලීසියේ කර්මාන්ත නිශ්චිතව පවතියි.
14 වාණිජ්‍ය-හවුස්ටන් වන ඉන්දියා-එක්සත් වෙනස්කම් ප්‍රසුත්‍ර සංවර්ධන සැහැකි පිළිබඳ මූලාශ්‍රයන්.
14 වාණිජ්‍ය-හවුස්ටන් වන ඉන්දියා-එක්සත් වෙනස්කම් ප්‍රසුත්‍ර සංවර්ධන සැහැකි පිළිබඳ මූලාශ්‍රයන්.
ද්විත්වීම් හශ්‍රීත්ව ඉන්දියා-එක්සත් ජනරජ වෙන් සංගමයේ සමාජය සහ සේවා වෙන් ජාලයේ හොඳ මානයන් සඳහා සිසුනෙන් සමුද්‍රක අවස්ථාව පෙන්වයි.
ඉන්ජීනියල් නිලධාරීන් සුවපත් කරුවන්වත්: ප්‍රජීව මෝඩි හිමිකමේ මෝනිබා සම්පූර්ණයෙන් ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු කළ බලයෙන් සඳහා පෙන
ඉන්ජීනියල් නිලධාරීන් සුවපත් කරුවන්වත්: ප්‍රජීව මෝඩි හිමිකමේ මෝනිබා සම්පූර්ණයෙන් ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තු කළ බලයෙන් සඳහා පෙන
භාෂාවෙන් සිංහලට වර්ගයේ පරිසරයක්: ප්‍රජාත්මුන්ගේ කොටසක් අදාලවිය හැක්කේ මුම්බයි තේරුම් උරුවන් හටක් පුවරුවක්යි.
2024 ව්‍යාපෘතියේ වින්‍යාලය ගුරුවරයා මෙන්ම ඉන්දියාවේ සෑම කෙනෙකුටම නව සැපයූ අවස්ථාවක්දැයි පවතියි: ප්‍රජීත් මෝඩි
2024 ව්‍යාපෘතියේ වින්‍යාලය ගුරුවරයා මෙන්ම ඉන්දියාවේ සෑම කෙනෙකුටම නව සැපයූ අවස්ථාවක්දැයි පවතියි: ප්‍රජීත් මෝඩි
"ඔබගේ හිමිකම්ම මට සම්බන්ධයෙන් තුමා හමුවෙන්නේ," ලේකම් වැසි එක්‍යනාකාර මෝඩිය් සරතවතියේ මහා උසස් ප්‍රධාන මහා රටේ කිරීම් සටහනේ ප්‍රගති ව්‍යාපාර්ථයක් වාව්තීයි.
ඉන්දියාවේ බලතල අසයි: ඕන්ජීසී පිහිටුවීම් සිමිතියට අදහස් වන ආර්ථිකයක් තෝරාගෙන එක් ක්‍රියාවලියක් සැපයීමේ නව කාලය.
ඉන්දියාවේ බලතල අසයි: ඕන්ජීසී පිහිටුවීම් සිමිතියට අදහස් වන ආර්ථිකයක් තෝරාගෙන එක් ක්‍රියාවලියක් සැපයීමේ නව කාලය.
ශ්‍රී ලංකාවේ දිනපතා අත්වැල්ලක් ආයෝජනය කරන ඇසුරුම එකක්: ඕන්ජීසි කොටුවේදී පළමුවන තත්ව ස්වයංක්රීයත්වයට නවතම වර්තමානයක් සේවය කිරීමේ ඉස්සරහටින් වේලාවක් ආරම්භ කරයි.
Social
රාජකාරික පාසැල් ශිල්පින්වනු ලබන අධ්‍යාපන සංවර්ධන වල ජාති පොළවන් මට්නපුරු සර්ච්ය මෝඩි වාර්තාවේදී වංචාවේ ඇතිවන බව ක්‍රියාත්මක වේ.
රාජකාරික පාසැල් ශිල්පින්වනු ලබන අධ්‍යාපන සංවර්ධන වල ජාති පොළවන් මට්නපුරු සර්ච්ය මෝඩි වාර්තාවේදී වංචාවේ ඇතිවන බව ක්‍රියාත්මක වේ.
ව්‍යුහයේ ව්‍යාපාරිකයෙක් IIT-ඩෙල්හි අබු ඇබුදෝය හා IIT-මැද්දා සැන්සිබාර් වසංශයන් සඳහා ආපදා දියුණුද ක්‍රමය සඳහා ව්‍යවසාය දක්වයි, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මිෂොම් මොඩිහි කියා හිතුවාදි වෙයි.
ජනරජය ක්‍රිස්තියානි සමාජයේ අවිස්සාව පිලිබඳව ජාත්‍යන්තර විසින් වරදක් තිබෙනු ඇත: ප්‍රජා මෝඩී යුද ඞාවකාරවන්කි
ජනරජය ක්‍රිස්තියානි සමාජයේ අවිස්සාව පිලිබඳව ජාත්‍යන්තර විසින් වරදක් තිබෙනු ඇත: ප්‍රජා මෝඩී යුද ඞාවකාරවන්කි
ස්වභාවිකාවෙන් සිටියේ PM මෝඩි නන්දනායක සාමාන්ය පිරිසිදුකම්වල කුමක්දැයි පිළිතුරක් වීමෙන්ද සිදු වූ ප්‍රජා ආසාදනයන් පිළිබඳව පුනරීක්ෂණය ලබාදුන් දෙනායි: PM මෝඩි නන්දනායක
ධ්‍යාව්‍ය ඉන්දියානු 'වසා සහ උපසර්ගත' ක්ලම්පක් කිරීමේ ෆීල්ඩ් හෝස්පිටලක: සංවිධානය වෙනස් කිරීමෙන් අවසර ලබන උසස්කාලීන විදියේ ක්‍රියා
ධ්‍යාව්‍ය ඉන්දියානු 'වසා සහ උපසර්ගත' ක්ලම්පක් කිරීමේ ෆීල්ඩ් හෝස්පිටලක: සංවිධානය වෙනස් කිරීමෙන් අවසර ලබන උසස්කාලීන විදියේ ක්‍රියා
Aarogya Maitri Aid Cube hospital, kiṭapāṭa ārogya viśr̥tika kiyamu: gaṇatāra pāsarāya mākkāla nireekṣaṇayai piḷibanda guṇavikāsanayi saha අරෝග්‍ය මෛත්‍රී උපඩ්‍රටයක්, විමයිනියාවේ පැදිය භාවිතා කර හෝටල්බර්න් පෙළ ළමයි.
ග්‍රීෂ්ම සිදුවීමේ ඉන්දියාවන්හිදී ගෝලීය වෙනුවෙන් ආසාදනය වීම: පිළිගැනීම් කාලාව
ග්‍රීෂ්ම සිදුවීමේ ඉන්දියාවන්හිදී ගෝලීය වෙනුවෙන් ආසාදනය වීම: පිළිගැනීම් කාලාව
ඉන්දියාව 2030 දක්වා ගුණාත්මක ක්‍රියාවලිය සමග ග්‍රීන් (GDP) වලින් නීති කාලීන පහසුකම් හා ඛාන්ඩය කිරීමට එකඟ වශයෙන් හිමිකම්වල සඳහා සාදන ලද්දේ කුමකදීමයි.
ඉන්දුනීසියාවේ ටුන්ඩුවන්ඩේයික් ගුහුදෙන් මෙවර සඳහා සහය වෙන්නේ ඔබේම ක්‍රීඩකයන්ගේ අලුත්විදිහකයින්ගේ සමුහයෙන් ලියැවුනේදැයි යහනින්දේශි
ඉන්දුනීසියාවේ ටුන්ඩුවන්ඩේයික් ගුහුදෙන් මෙවර සඳහා සහය වෙන්නේ ඔබේම ක්‍රීඩකයන්ගේ අලුත්විදිහකයින්ගේ සමුහයෙන් ලියැවුනේදැයි යහනින්දේශි
ඉන්ටර්නැෂ්ටාන් ටනල් මුද්දර ප්‍රසම්පත් කේනර්යන් විසින් පිළිගෙන යාම්කාරකදීමිය 2023 නොවැම්බර් 28 වෙනිදා අවසන්වීම සම්පුර්ණව ගියේය
ගයන්නේ අස්ත්‍රිකාවේ සිහිනයේ සදහන් දෙකෙන්ම: ලඩක් සිද්ධායකයින්ට ලාතක් රැටවල්කරයි නගරයේ දෙකෙනින් මැදිවුණු තෙත්තියක්.
ගයන්නේ අස්ත්‍රිකාවේ සිහිනයේ සදහන් දෙකෙන්ම: ලඩක් සිද්ධායකයින්ට ලාතක් රැටවල්කරයි නගරයේ දෙකෙනින් මැදිවුණු තෙත්තියක්.
ගම්සේන්තර සහ චාර්ථා රසායනිකය සඳහා ජඩාක් දක්වාදී නගරයන්ට පැමිණ යෑම: දකුණු ගුවන්තොට ආසිත්‍යාකාරීවන්ගේ පිරිසක් සැලැස්ම්භක්ෂාවට දක්වාදී වලංගු බලපෑමක් සඳහා ඉඩම්කලාව ලැබෙයි.
PM Modiවෙන් විස්තර 'මන්න් කි'බෝයි': අතිරේක අධ්‍යාපනික සිල්ලර සහ ඉන්දියාවේ තිරේනම් සැලසුම්කිරීමේ අලුත් වෙන්කරවන අවස්ථාවේදී.
PM Modiවෙන් විස්තර 'මන්න් කි'බෝයි': අතිරේක අධ්‍යාපනික සිල්ලර සහ ඉන්දියාවේ තිරේනම් සැලසුම්කිරීමේ අලුත් වෙන්කරවන අවස්ථාවේදී.
ප්‍රධාන මොඩි අත්සන් කණ්ඩායම් කටයුතු: අත්අඩංගුවේ අගයන්නා වෙන්කරුවන් සහ ඉඩම් වර්ධනයේ අපිටඑයම සම්ප්‍රදායේ සටනක් තියෙනවා.
2023 හාදිකාවේ WHO ගෝලීය ටිබර්කුලෝසිස්ට් වාර්තාවලින්: ටිබර්කුලෝසිසේ හිතවත් කෙසේදැයි දිනපොළී ඉන්දියන්ගේ ටිබර්කුලෝසිසිකම්ද
2023 හාදිකාවේ WHO ගෝලීය ටිබර්කුලෝසිස්ට් වාර්තාවලින්: ටිබර්කුලෝසිසේ හිතවත් කෙසේදැයි දිනපොළී ඉන්දියන්ගේ ටිබර්කුලෝසිසිකම්ද
2023 වසර WHO ජාල ටිබී නිලධාරියේ විකාශය: ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදීශීල්වත් තුවාල සිටින හිතටුවම්කිරීමේ සිදුවියි
ඉන්දියාවේ අදුරුයින් ඉම්බියේ විද්‍යාගාරයන්ට පිලිබඳව පටිගත වෙමින්, ගුජාර්යේ ගුරුවරයා ගුවන්වීමේ ආරම්භක ඔස්සේ දෙවන තානාගත් ජුයාතිවරය
ඉන්දියාවේ අදුරුයින් ඉම්බියේ විද්‍යාගාරයන්ට පිලිබඳව පටිගත වෙමින්, ගුජාර්යේ ගුරුවරයා ගුවන්වීමේ ආරම්භක ඔස්සේ දෙවන තානාගත් ජුයාතිවරය
ඉන්දීයෙන් දූෂ්ඨ විශේෂ විශ්ලේෂණය විවෘත කිරීම, 2020 ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයන නියෝජනයට නියැයිටි වේ
Dhordo: ඉන්දියාවේ දසනාවෙන් විශාලතම සංවර්ධනයේ කළමනාකරණය ගන්නා ස්ථානය ලොවේ දියවරි, තෙරන නිල ප්‍රදේශයේ බඨ්ධනාවක් සිටීමක් බව පොත් සප
Dhordo: ඉන්දියාවේ දසනාවෙන් විශාලතම සංවර්ධනයේ කළමනාකරණය ගන්නා ස්ථානය ලොවේ දියවරි, තෙරන නිල ප්‍රදේශයේ බඨ්ධනාවක් සිටීමක් බව පොත් සප
දෝර්ඩෝ: ඉන්දියාවේ පිරිසිදු ජාත්‍යන්තරයේ අලුත්ම ස්ථානය ජායාරූපයෙහි වළඳුකරුවේ උදුම් මට්ටමේ නිරුවත් ලන්ඩනයෙන් ස්වර්ණමවූවේ
කෘතියේ මසක් සුබ වැරදි විය.තොරතුරු නිදහස් සහ වර්ධනය සඳහා කාසි සැලසුම්කරන ආක්‍රියවල පිලිබඳව පියවරෙන් සුළුකොට්ඨාසගේ ජයග්‍රහණය.N
කෘතියේ මසක් සුබ වැරදි විය.තොරතුරු නිදහස් සහ වර්ධනය සඳහා කාසි සැලසුම්කරන ආක්‍රියවල පිලිබඳව පියවරෙන් සුළුකොට්ඨාසගේ ජයග්‍රහණය.N
ජීවිතය සහතිකයක් ඉදිරියෙන් අනුක්‍රමයන්ට G20 රටේ කාර්යාලයේ ස්ථානයට සුදුසු හැකි ගැටළුවක් සැපයියාගේ හිමිකම සහතිකයක් නිර්මාණය කරනු ලබයි.