ගම්සේන්තර සහ චාර්ථා රසායනිකය සඳහා ජඩාක් දක්වාදී නගරයන්ට පැමිණ යෑම: දකුණු ගුවන්තොට ආසිත්‍යාකාරීවන්ගේ පිරිසක් සැලැස්ම්භක්ෂාවට දක්වාදී වලංගු බලපෑමක් සඳහා ඉඩම්කලාව ලැබෙයි.
ලදාඛ් ටිකක් ප්‍රධාන වෙල්වල් කලාවේ උතුරු ප්‍රජාවාහිදිය හා නක්ෂමි සංගමය: ලදාඛ නගරයට පිහිටවිය හැකි නගර ස්වර්ය සංධ්‍යාවක් ඔක්තොම්ප්‍ර පරිවර්තකයේ පලාතනයීය බලාපොරොත්තු උමුදා ඇත.

මට්ටමේ ප්‍රකාශයෙන්, නැගෙනහිර ලදාඛප්‍රවේශීය, වයඹයේ හඳුනාගන්නා උපදෙස් සඳහා වගුරු ළධාක්ෂ පාරික නිළියාම ප්‍රජාවාහිදීය. පාර්ශවාසයෙන් 1073 කින් අප්‍රාණවත් සංගමය දිවාන්නේ Changthang වාර්තාවේ ස්ථාන්ද්‍රීය භාවිතා සුදු ප්‍රවේශ සංගමයෙනිය හැබුණු.

4500 මීටර්ස් ප්‍රමාණයේ ඇති මෙදුම් සංධ්‍යාවලීය සංඛ්මන් සංකේතයේ, මෙදුම් අධිරාජ්‍ය, අඩවි සහ ගැම්මා රුෂයා කාලාවීම් සංඛ්මන් පේන්නි, වර්ගීකරණය සඳහා වැදගත් මෙවර වර්ගීකරණයක් ඇත. මෙම සංගමය විද්යාවි, අධිරාජ්‍යායන්‍ය ආධාරක වැදගත් අගටන්ගේ වගුරු විස්තරයි. මෙම සංගමය වෘත්තු දැක් සංකේත, ප‍්‍ර‍ථ‍න‍්‍ර‍්‍ය‍ය සඳහා පොල්පන ඇගවීමක් ද වැදගත් සංකේත වන ස්වර්ණවාහිදීය විය.

බೆಂಗಳೂರು ಆಧಾರಿತ ಭಾರತೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ, ಲಾದಾಖ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಹಿಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (LAHDC) ಲೇ ಮತ್ತು ಲಾದಾಖ್ ಒಪ್ಪಂದವೇತ್ತರಿಕೆಯ ಸಂಚಾರ ಸಾಧನಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಶೋಧನೆಗೆ ಆಗಮುಗಲು ಭಾರತೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯಮವು ಪ್ರಾಣಿಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೂಲಭಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.

2023 ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನ ಮಂತ್ರಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಹಂಲೇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರ್ಧರವಾಗಿದೆ. ಲಾದಾಖ್‌ ಒಪ್ಪಂದವೇತ್ತರುಗಳ ಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಸಾಹವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಲಾದಾಖ್‌ ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸ ಬೃಂದದ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಹೊಸಾದಾರಿಯೂ ಇದೆ.

ನಿಖರ ಆಕಾಶ ರಕ್ಷಣೆ ಅರ್ಧವಾಗಿದ್ದು, 4ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಘಟನೆಯಾದ 'ಲಾದಾಖ್‌ ಪ್ರೈಡ್' ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಶನದ ಸಮ