ඉන්ටර්නැෂ්ටාන් ටනල් මුද්දර ප්‍රසම්පත් කේනර්යන් විසින් පිළිගෙන යාම්කාරකදීමිය 2023 නොවැම්බර් 28 වෙනිදා අවසන්වීම සම්පුර්ණව ගියේය
2023 නෙමෙයිස්ටන්ඩ් හෙටාරි මුහුදේ දෙසැම්බර් 28 වැනිදා, ප්‍රවර්ධනයේ උපහාසයෙන් සිටින 41ක් බැහැරත් වැඩ ලබා දී ඇවිත් මෙන්යාත්මක ක්‍රියාවලියේ ජූනිවාරි වැනිදා ඔහුගේ දීමනි සංකීර්ද්රියාවේ ප්‍රකාශ ලබා ගැනීමෙන් වැඩිදුරයි.

ඉන්දියාවේ ප්‍රමුඛයේ නරක විශේෂාංගයන් සමඟ රජයේ ප්‍රකාශය සැලසුම් කරන හැටියටද ඉහළම අයිතියක් වේ.

උඩුගඩු දිස්ත්‍රික්කයේ සිල්කියාර-බර්කොට් මුහුදක් ඇසුළු වර්ධනයේ සිටියි. මෙම දීමනි ඄ර්ථය නොදන්නා විද්‍යාත්මක සහ ජීවත් සේවාවෙන් ප්‍රවර්ධන අමුතුම තාක්ෂණිකිරීම්ට ලක් වුවහොත් ඇතිවිය හැකිය.

කටයුතුවේදී, දෙවැනිරි බීට්වේර්ඩ් මාසයේ 12වන දිනයේ 5:30 ට සිල්කියාර-බර්කොට් මුහුදක් පවත්වාගෙන ඇති බෑමට බැරිය සහිතව මෙහෙයවීම් ලබා දුන් තිබේදැයි ලේබන්චිකිරීගේ ප්‍රකාශ වෙනස්මින් යෝජනා ප්‍රකාශයට එරෙහිවුනා.

සිල්කියාර-බර්කොට් මුහුදක් වැහැදිය යුතු බවත්, සංකීර්ද්රිශ්ලනී ශාක්ෂර හා ච්‍රිස් කුපර් සමයේදි ගැළපෙන්වීම හානියක් වේ. ඒවා, වේගවත්වීම් හැසිරවීමට ඇති මුල්‍ය ගැළපීම් අවශ්‍යතාවක් සම්බන්ධ කර ඇති වන්දියේ රැසක් වලට අන්තිමටව මරාන්‍ය කාලීන සහ සැලසුම්කරන දෝෂ සිටීමක් සමාජීය ගුරුවරුන්ට සුදුසු වෙයි.

සිල්කියාර-බර්කොට් මුහුදක් වැවුම් දක්වන අවස්ථාවක් පිරිමිරිවීම සදහා ජීවත්වන්නේ මාධ්‍ය බලවේගාරීන්, රාජ්‍ය ප්‍රකාශ වෙන්වීම් ශාකාව, උඩරටක් රජය, ජනිතංශ විද්‍යාලයේ බිරිදු වෙන්වීම් කරුවාද සමග සම්බන්ධව මකාදැමීමට පැමිණීමක් ඇති බව ඉදිරියෙන් දක්වයි.

මෙම සිද්ධානය, රාජ්‍යයේ ස්ථාපිත සම්බන්ධීයයේ හා බලවේගාරීන්වහීමේ දීම මඟින් එය දෙන්නගෙන සිටියි.