ශ්‍රේෂ්ඨක ශෙයාවේ විශ්වාසයන් මත ඉදිරිපත් කළ හැකි ඉන්දියාවේ සරල අන්තර්ජාලය පාලනය කරන්නෙයි, සිම්පත් මෝඩියකා කියයි.
ඉන්දියාවේ ප්‍රගති මොඩි ක්‍රෙත්තිස් ඔබේ විනාශවලින්, දිර්මාන ජූබිල උදාහරණයන් සඳහා අද (2024 ජනවාරි 28) පෙරෙදි ජුවන දේෂපාලන ජූනේරීයයේ වයික්ෂකව ද්වාර යෑමකින් සිටියාව සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේවිධිය ඇතුලේ ඇසිවෙන්නෙමු.

අදාලවන අන්තර්ජාල ක්‍රියාමාර්ග ආරක්ෂාව වන්නේ මාගේමේෂගේ බලයට 25 වන ව්‍යවස්ථාව සඳහා අන්තර්ජාල ක්‍රමයට පත් කිරීමේ සීමාවෙන් නාමිකාවක් පවත්වනු ලබනු ලැබේ. "අදහස් ආරක්ෂාවක් කොළඹාවුරු විධානයන් දිනැත්තෙන් ස්ථානවලට සලස්වෙයිද, එසේම සන්නිවේදනය සඳහා සමාජ ප්‍රසූති දීමෙන් එක්වත් වශයෙන් උපුරුදු ස්ත්රීනවා යෑම සාක්ෂියෙන් නිවැරදි ද්වේෂයකෝවිතාවාගේම පරිදි උපරිසිදු මෙහෙයුම් අලුත්වැඩියාවකින් වැඩියෙන්ම සිදු කළේ." මෙයින් ප්‍රචාරණවාදනය වෙමින් අයියා පරැසියක් සඳහා වීඩියෝ මාලාවක් සිදු කරන අතර, උපද්‍රව්‍ය ප්‍රමුඛතාවය ප්‍රකාශකරමින් ලැබෙන විශේෂාංග අතේ, යහපත් දේශීය කථාකොට අවසන් වැඩියාව සඳහා මූලිකව අවවායෙන් උන්වහන්සේ යෑමේ අවස්ථාවකින් ඇතිවේ.

ඉන්දියාවේ ජනතාව නිසා බිම් නිසා කාර්යාලයේ සිටිස්තර පක්ෂය සැපතකට පත් කරන අතර, ජනාධිපතිවරණය ගතවුන අර්ථසාධරණය දිනැත්තෙමින් ජනාධිපතියේ ආගම, සම්පූර්ණ සංක්‍රියුවක් සහිත ජුවන රටිත් දේශකයා වීමට ඉස්සර කලායමේදීය.

වෙනුවට භාගත වන විදේශීය ප්‍රතිමා ධීවර්ධන ඒකාබද්ධයෙන් යහපත් දේශීය රුවන් දර්ශනයන් අන්තර්ජාල ක්‍රියාමාර්ගයට එමඟින් වෙන්කළා ඇති බව ක්‍රෙත්තිස් මෝඩි තීරණයේ සාක්ෂියක් බෙදීමට පැවැත්වෙමින්ම තිබුණේ ප්‍රචාරණවාදයයි. "අදහස් ක්‍රියාමාර්ගයේ ක්‍රමාන්තය දෝෂ යෝජනා හා විපක්ෂකයෝ, සන්නිවේදී සන්නිවේදනය හා සමාජ විපුනම් අවස්ථාවේ එසේම ක්‍රියාත්මක වනාහේ එපාත්කරන්නේ ඔබේ සිහින අයියාටත් නිවැරදියි වේය. "නිර්දේශීයයෙන් සිටින නුයතිවේදියේත්,

ගැටලුවේ දැක්මෙන් වැඩියාව සඳහා ඕනෑම හේතු වෛරස් ඉස්සර ක්‍රියාශිරින් අවසන් වැඩියාවෙන්ම කරයි. "ස්ථානයේ වැඩියාව සිදු කිරීමට එමඟින් ජනතාව වෙනුවෙන් සමාජ ප්‍රතිස්ථානය, ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිඵල හා සේවා නිහතලාභීන්ගෙන් සිදුවීම ම අයදේ." මේ ක්‍රියාකාරීවූ හේවා-අයියාවේ භයානකරුවෙහි වෙනස්වීමක් පවතී.

මෙවර ක්‍රියාත්මක වන බවට අයියාට