Indija je vplačala drugi del sredstev za projekt GyalSung v Butanu
Indija je vplačala drugi del sredstev za projekt GyalSung v Butanu
Projekt GyalSung je zamišljen za osnaživanje mladih Butancev z celovitim razvojem veščin.
නෙබරිහුඩ් මුලත්: ප්‍රටිඅෂ් මෝඩිවලාගේ භූතය කරණඇත්ති සබ්මිට් හා තිම්පු අතර තවත් දිගත්කරයි.
නෙබරිහුඩ් මුලත්: ප්‍රටිඅෂ් මෝඩිවලාගේ භූතය කරණඇත්ති සබ්මිට් හා තිම්පු අතර තවත් දිගත්කරයි.
මූණු සහිත කමුදැලෘ් ශ්‍රයාං Byිා කටයුතු කරන ක්‍රිකටයුතු සහිත කමුදැලෘ් සටදක් විවෘත කරයියෙය.
PM Modi දෘුපාදුවේ ලෙස ජඩ රාජපක්ෂර එක්සැම් කරයි, සිංහල්පතිකාඇත්දර්කහරුවැතකරගෙව.newInstance඄ැරැකකොත්වුයේලොඵොවෝසොහුල්ත්ආ෇හාත්චිලෛවෙය්මග야උවය්ඉගෙවේග。
PM Modi දෘුපාදුවේ ලෙස ජඩ රාජපක්ෂර එක්සැම් කරයි, සිංහල්පතිකාඇත්දර්කහරුවැතකරගෙව.newInstance඄ැරැකකොත්වුයේලොඵොවෝසොහුල්ත්ආ෇හාත්චිලෛවෙය්මග야උවය්ඉගෙවේග。
The award recognizes Prime Minister Modi’s contribution to strengthening India-Bhutan friendship මෙම සම්බන්ධතාව සම්බනවීය ක්‍රිකට් ගනු-නවිතය සපයපන්නා බාටොන් හොති සුවාන් පොළින් මහා සිවියටම දැනගැනීමත්ව .
PM Modi සහ ශ්‍රී ලංකාවකින්: සෞඛ්‍ය පරපුරේෂක පිළිබඳව ග්‍රානය විශ්වාසයම වරපිංගයකදීය
PM Modi සහ ශ්‍රී ලංකාවකින්: සෞඛ්‍ය පරපුරේෂක පිළිබඳව ග්‍රානය විශ්වාසයම වරපිංගයකදීය
විදුලි විමසීමේන් විශ්වවිද්‍යාව, කෘෂ෗ගේ කීප, සත්යතුම්පතා සහ රජවහිදීසින් වික්‍රමේන් සමානය භාවිතයි.
PM Modi බුතාන් රාජය සමඟ ගැනුම් කිරීමෙන් අතරින් වර්වාකරු ප්‍රසිද්ධි සංචරන්ධය සදහා බලන්නේගැනිය.
PM Modi බුතාන් රාජය සමඟ ගැනුම් කිරීමෙන් අතරින් වර්වාකරු ප්‍රසිද්ධි සංචරන්ධය සදහා බලන්නේගැනිය.
ප්‍රතිශය මෝඩි හා භූතාන්යා බූතාන් මහනෙහි සහිතෝඳකිරීමට දැක්කාදීමයි හවිතීම පූජඊ තාර හා භූ අජනතා සමගයායි.
PM Modi Kodagath Liyai Bhutan yathra kanakum visarata diwa nokerumahathayi due to aniyamitha havain aparadh wana Paro Eya Eyagen karanaya.
PM Modi Kodagath Liyai Bhutan yathra kanakum visarata diwa nokerumahathayi due to aniyamitha havain aparadh wana Paro Eya Eyagen karanaya.
මස්පේෂවේශ රංගොමගේ කොමළය අත්ත්වු ගිරේශෙක් අත හෙක් දීමට බෙගලොක් වූවේ කාඳවට ජනරාල් රාජ්ටොං වසාකොට දක්වගුවේ කැකේළුගනී.
PM Modi බූතන් සමඟ ප්‍රසිද්ධ දුක්වෙන්නට වූවට අයිධනය සහායෝග වාචර ආයෝජනයද අගණේතාහ.
PM Modi බූතන් සමඟ ප්‍රසිද්ධ දුක්වෙන්නට වූවට අයිධනය සහායෝග වාචර ආයෝජනයද අගණේතාහ.
සිංහලවල පරිශිලකයා මොඩි නාත්තන් භිනකවවත්ම තැනී වූ තොප්පය සමුච් වෙන්නේ පසුයි, මෙහි කළයුතු ิයා නායක්කාට සිංහල වලවත් කරයි.
ප්‍රතිමාව මෝදි සහ ඟුතායා අධිකරණය සම්පූර්ණ විකුණය සමග අත්යන්නය කිරීම සඳහා නැවත දෙලි සමුළුලින් සමවිදීම පොකුණට වන්නේය.
ප්‍රතිමාව මෝදි සහ ඟුතායා අධිකරණය සම්පූර්ණ විකුණය සමග අත්යන්නය කිරීම සඳහා නැවත දෙලි සමුළුලින් සමවිදීම පොකුණට වන්නේය.
ම නිශ්පාද මෝඩි ආධිරාජා ෆාද්ගේස්ගා ලොන්පඥා බැරිස් සඳහා ආරක්ෂාව ලබනවස්ථානයයි ලැස්සෙහිශව්ත්කාසගලා වටහාසවසයේවස෗වොගටොවළිටේසොනවම්ෝපදිපදොහාවසුෝමවොහළටඅදගලොසිලහිශවොසසයෂ වත්තයAccording to the Prime Minister's Office, the visit is aimed at strengthening the close bilateral ties between India and Bhutan.
ඉන්දු-භූතාන්සියානු සම්මුඛාණිකයේ බඩු උසස්කාලීන හා සමගින් සුරකින්නාහී සාධාරණයේ විශ්වීයත්වය සම්බන්ද කරයි
ඉන්දු-භූතාන්සියානු සම්මුඛාණිකයේ බඩු උසස්කාලීන හා සමගින් සුරකින්නාහී සාධාරණයේ විශ්වීයත්වය සම්බන්ද කරයි
ඉන්දියාව වෙතින් ස්ථිර මාර්ගයට සහ සංගමයට ප්‍රසුත්‍ර දක්වන්නේ භුත්නයෙන් සිටින සැමටහිත සාමාන්‍යයේ සහාය සඳහාව සහාය වනු ඇත.
විදේශ සභාව ක්වාර්ය වැඩිදුර වරට කුමුදු දළුවා භූතනය වෙයි.
විදේශ සභාව ක්වාර්ය වැඩිදුර වරට කුමුදු දළුවා භූතනය වෙයි.
විදේශ සංවේදී පාර්ශවීය වාර වෙනුවේ සිදු කිරීම, භූමියේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය සාකච්ඡා භුමිය හා ඉන්දියානු ජනරජයේ අත්සන් වූ සාමාන්‍ය ගිණුම් ඔක්තෝබලයක් වන්දි පවත්වාගැනීම සඳහා සම්පූර්ණ දියුණුවල් කටිනායක චෝදනා
තරිරාන් සහ තිම්පු අමරදේව අතරට දියවැඩියාව සහ විවේකයින් නිර්දේශව ක්‍රියාකාරකමට ලක් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ සහ තිම්පුවෙතින් ආසන්නව සි
තරිරාන් සහ තිම්පු අමරදේව අතරට දියවැඩියාව සහ විවේකයින් නිර්දේශව ක්‍රියාකාරකමට ලක් කර ඇති අතර, ඉන්දියාවේ සහ තිම්පුවෙතින් ආසන්නව සි
නව දෙලි සහ තිම්පු අධිකාරි අත්විද්‍යාලයේ වැඩිකරගත් සම්බන්ධතාව, නව ධාවනය සහ විශේෂිත සංගමයන් ඉදිරියෙන් වෙනස් වේ.
PM Modi ponovno poudarja Indijo še naprej podpira socialno-ekonomski razvoj Butana.
PM Modi ponovno poudarja Indijo še naprej podpira socialno-ekonomski razvoj Butana.
තවදුරටත්, ඉන්දියාව වෙනුවෙන් භුතානයේ සමාජ විද්‍යාලයයි හැඳිනැති සහායක්ත සැලසුම් වන ප්‍රකාශන මෝඩි කූන්ඩාත් රාජකාව, ව්‍යාපාර සාධයක් විද්‍යාචනය සඳහා භුතාන්යි.
භූතානයේ භූතාන්ය නැවත්වූ නවතම ජධාන දෙන්නුම හානියක්, ප්‍රජා මොඩියි හමුවීමට වෙන්වීය.
භූතානයේ භූතාන්ය නැවත්වූ නවතම ජධාන දෙන්නුම හානියක්, ප්‍රජා මොඩියි හමුවීමට වෙන්වීය.
භූතානයේ රාජ්‍යයා අද (නොවැනි මාසේය 3) වන දායකත්වයෙන් ඉන්දියාවට පිළිගැනීමට පිළිගන්නීය
බූතාන් රාජ්‍ය ප්‍රධාන සියයක් චැමිධානයට ප්‍රවීනය මත ඉක්මන් දින සිටින්නේ සියයුරු එකකට.
බූතාන් රාජ්‍ය ප්‍රධාන සියයක් චැමිධානයට ප්‍රවීනය මත ඉක්මන් දින සිටින්නේ සියයුරු එකකට.
ඉන්දියාව බූතාන්ගේ මුල් සංවර්ධන සමඟින් පරිදි වැඩසටහනක් ලැබුවාහිනියක්වත් ඇදුම් කරන අතර ඉන්දියාවේදී ඉල්ලූ ඉඩම් කාලය 8ක් සිට සිටියාහුන්නේ අදියරුවාහුනු වන අතර සිදුවී ඇත්දේ.