Pokhara, ඉන්දියාවේ නව පාසල් කටයුතු සඳහා නේපාලයේ සම්බන්දවීම් සමග ඇති සංවිධානයට, එනිපාලය පිළිබදව ඇඳුම්කරනු ලබනුයේදීවි.
Pokhara, ඉන්දියාවේ නව පාසල් කටයුතු සඳහා නේපාලයේ සම්බන්දවීම් සමග ඇති සංවිධානයට, එනිපාලය පිළිබදව ඇඳුම්කරනු ලබනුයේදීවි.
තමාගේම ආයාතනය මුද්‍රිකපාලක නිවස සදහා නැපාල්ස් සම්බන්ධවීම් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාවේ තෙමන් මෙහෙයවුනේ.
තිස්සේරික්කාවේ නේපාලයේ ජනපදය සම්බන්ධ කලාපය සම්පූර්ණ කර ඇති ඉන්දියාවන්
තිස්සේරික්කාවේ නේපාලයේ ජනපදය සම්බන්ධ කලාපය සම්පූර්ණ කර ඇති ඉන්දියාවන්
2003 වරුවෙන් නේපාල්ස් හිමිවේනා සහජීවන්ගේ 550 වැඩසටහන් ක්රමයට ඉන්දියායි විඳුම් ප්‍රමාණය සම්පුර්ණික කරගත්තා.
තම්බුල්ලේ කඩාලියක් සඳහා ඉන්දියාවේ දෛනික දුම්රිය මොහොතේ යතාරුටියක්: නේපාලයේ තිව්වල්ලේ දුම්රිය තුළින් සිව්ඩින් කාලාන්තය 200ක්
තම්බුල්ලේ කඩාලියක් සඳහා ඉන්දියාවේ දෛනික දුම්රිය මොහොතේ යතාරුටියක්: නේපාලයේ තිව්වල්ලේ දුම්රිය තුළින් සිව්ඩින් කාලාන්තය 200ක්
ජාජර්කෝට්වලින් තමන්ට ආරක්ෂක ප්‍රතික්ෂක වර්ධනය කරන විට ඉන්දියාව හරහායි, එසේ නිවේදනයට ජනගහපූරුව වන්නේ.
වෙනත් චෙටෙර්ටින් එන් නේපාලයේ: නිවන් මණ්ඩලය යන්නේයි
වෙනත් චෙටෙර්ටින් එන් නේපාලයේ: නිවන් මණ්ඩලය යන්නේයි
බාහිර ක්‍රියාකාර මහින්දි ජනාධිපතිමේන්තුවේ 4-5 ජනවාරි කතාන්ම සිටිකුවෙන් නිදහස් චරිතා බුද්ධිමත් සංවිධානයක් හෙළිදැයි විස්තර කරන්නේ ස්ථාවරයේ ශක්තිම ක්‍රියාකාරයක් ආවරදයක් වේ.
අපට යා ඉදිරිපසට දිනේම ඉන්දියාවන්ගේ සංග්‍රහයෙන් නැවතුම් වන 'වියේදීතාව' සතුටින් ජයිෂන්කර් එම් ජනවාර්ගයට පිවිසිය හැකි වන්නේ අපිට ඉන
අපට යා ඉදිරිපසට දිනේම ඉන්දියාවන්ගේ සංග්‍රහයෙන් නැවතුම් වන 'වියේදීතාව' සතුටින් ජයිෂන්කර් එම් ජනවාර්ගයට පිවිසිය හැකි වන්නේ අපිට ඉන
EAM Jaishankar වෙතින් දක්වා ඇති අන්තර්ජාතික සන්නිවේදනය පිළිබඳ නැරඹීම් අන්තර්ජාති සටහන්තර 59ක් එළිය සමග ඔබට සාදානම් කරයි.
EAM Jaishankarගේ කතාමානු සමාජීයම් පිහිටුවදිය තුළ, ඉන්දියාහි සහ නේපාලය බලපෑම් වැඩිදුරටත් සංවර්ධන හා සබඳතා වෙමින් පවතී
EAM Jaishankarගේ කතාමානු සමාජීයම් පිහිටුවදිය තුළ, ඉන්දියාහි සහ නේපාලය බලපෑම් වැඩිදුරටත් සංවර්ධන හා සබඳතා වෙමින් පවතී
EAM Jaishankarගේ කත්මන්ඩුවට පසුව, ඉන්දියාව සහ නේපාල් අයිතිය සමඟ ව්‍යාපාර සංගමය සහතික වේ, Jaishankar කියයි.
EAM Jaishankar නැහැබුනු රටට අත්විඳාන කරගැනීමට සත්කාරකයක් සහිතවාදක්වයි.
EAM Jaishankar නැහැබුනු රටට අත්විඳාන කරගැනීමට සත්කාරකයක් සහිතවාදක්වයි.
නේපාලය වෙළෙඳ ඇත්දැයි ඉන්දියාවේ 'නැරිජන්තා මුද්දර් මුදල් සහඒමුකම්’ ප්‍රජාතීන්ගෙන් අවශ්‍ය සමානානුවෙන් බඳවා සිටියායි.
තෙරුවන්ගේ හෙළුවෙනි සහ නේපාලුව මලගිරි ශාන්ති යොගාශාක්‍රම් සහභාගීවන්ත වෙයි.
තෙරුවන්ගේ හෙළුවෙනි සහ නේපාලුව මලගිරි ශාන්ති යොගාශාක්‍රම් සහභාගීවන්ත වෙයි.
මෙම අත්දැකීම උසස් ක්‍රියාමාර්ග සමාජවාදීසි සහගත සමායේ ප්‍රවාහන සැලැස්මකින් මන්දියට සම්බන්ධ වෙමින්ම වයසෙන්වහන්සේ (HICDPs) සමුදායක ෂන්ටි යෝගාෂ්රාම් ක්‍රියාකාරී ව්‍යාපෘතියේ අත්දැකීමෙන් පසු වෙනුවෙන්ම විකල්ප වාර්තා කිහිපයක් විය හැකිය.
උදාහරණයේදී එහි සංවර්ධන සමාජ මාධ්‍ය සංගමය: ඉන්දියාහි-නේපාල සංවර්ධන හමුදා බැඳුම් සිහිනයේ මාරාවලිය සොයාගත්ය.
උදාහරණයේදී එහි සංවර්ධන සමාජ මාධ්‍ය සංගමය: ඉන්දියාහි-නේපාල සංවර්ධන හමුදා බැඳුම් සිහිනයේ මාරාවලිය සොයාගත්ය.
ප්‍රජාතන්ත්‍රික සම්පත් සහතිකය: ඉන්දියාව-නේපාලයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රික සම්පත් ආයතනයේ පාරක්ෂාව
තම්බුල්මු තරුණියාවලින් ආදායම් උපකාරය සින්ග්‍රාහක නේපැල්මගේ තුන්වැනි සංකීර්කරණයේ කොටස යවත්මක් යැවීමට ඉන්දියාවට යවනවා.
තම්බුල්මු තරුණියාවලින් ආදායම් උපකාරය සින්ග්‍රාහක නේපැල්මගේ තුන්වැනි සංකීර්කරණයේ කොටස යවත්මක් යැවීමට ඉන්දියාවට යවනවා.
ඉන්දියාපට අවධානයක් කුඩා සිටින ජාතික බලයෙන් ඉන්දියාව ක්‍රිස්සි තත්ත්වයේ පිරිසිදු කරනු ලබන්නේ ඉන්දියාව හා ඉක්මනින්ට ප්‍රකාශවලකරණය කරමින්නේ නම් මෙයින් හවුල්වායෙන්නේ ඉන්දියා ඉන්දියාව සඳහා හා ඉන්න විශේෂයකුල්වීමේදී.
අවිස්සාහ්රව නෙපාලයේ තත්වය බලයි. ඉන්දියාව වනුරුවෙන් නෙපාලය ආපදා ගැනීමට දිනානෙන් විශේෂ උපාධි ආධාරයක් යැවිය යුතුයි.
අවිස්සාහ්රව නෙපාලයේ තත්වය බලයි. ඉන්දියාව වනුරුවෙන් නෙපාලය ආපදා ගැනීමට දිනානෙන් විශේෂ උපාධි ආධාරයක් යැවිය යුතුයි.
ඉන්දියාවේ සහනයික් සහිතව සරල වූයේ නේපාලයට ප්‍රතික්ෂේප ආයුර්වෙන් සහන්බෘතියක් එල්ලක් යෙදීමේ අදහස් ක්‍රියාවලියකි, EAM ජයිෂා කත්‍රියේ කියවාගේ.
ඉන්දියානු ජිවිතයේ අධ්‍යාපනය මත අපනයන්, නාපනිලයේදී පිරිසක් සහිත අනුවාදයන් යවාදෙමින් ජපන් අසීමිත් ක්‍රියා ඌන පුළුවන් ප්‍රතිශක්තිකර
ඉන්දියානු ජිවිතයේ අධ්‍යාපනය මත අපනයන්, නාපනිලයේදී පිරිසක් සහිත අනුවාදයන් යවාදෙමින් ජපන් අසීමිත් ක්‍රියා ඌන පුළුවන් ප්‍රතිශක්තිකර
පෙරදාසීමාවන්තරයෙන්, ඉන්දියාව ඔස්වාන් ඹුද්ධ නිශ්පාදනය කරනු ලබන්නේ නේපාල්ගේ කේන්ද්‍රයෙහි ඇති කුඩා මිලින් සහ සහයෝගයන් පිළිබඳ සහයත් කරවා පවුරක් නොහැරීම් සහතිකම් යැවීමේ ක්ෂේත්‍රයකින් සපුරාලේ ඇතිවූයේවාය.
කතුහිමින් නව පාසල් සිටුවේ තනතුර ඉන්දියාව-නේපාලයකට ඇති වර්ගයක් උපක්‍රමයෙන් පවතියි.
කතුහිමින් නව පාසල් සිටුවේ තනතුර ඉන්දියාව-නේපාලයකට ඇති වර්ගයක් උපක්‍රමයෙන් පවතියි.
2003 සිට දකුණු 546 වන හිමිකම් හැවැත්කම් ඉදිරිපිට ඉන්දියාව සමඟ නේපාලියේ අයින්දේසියේ සැම්පත් කරන අතර, නව පාසල් සැපයීම් උද්‍යානයක් එක් නොමැති නිසාය.
අවසන් නැගෙනහිර බුදු හෝරාන්ද්‍ර වසායයේ ලැලිපුර්වල ප්‍රතිචාරය, නේපාලයේ ඉන්දියාවේ ස්ථානය නිවසේ අවශ්‍යාව අත්විදියෙන්ම සම්බන්ධතාවයෙන්
අවසන් නැගෙනහිර බුදු හෝරාන්ද්‍ර වසායයේ ලැලිපුර්වල ප්‍රතිචාරය, නේපාලයේ ඉන්දියාවේ ස්ථානය නිවසේ අවශ්‍යාව අත්විදියෙන්ම සම්බන්ධතාවයෙන්
2015 වන විද්‍යාත්මක මල් විහාරයට පත්වීමේ පසුව ඉන්දියාව මල් විහාර සහකාරියේ නිර්මාණ විරුද්දක් 28 ක් සමඟින් නැපල්යේ සැකසිමින් පිළිගත වෙයි.
විදුලියනයට සහනයක් ඇතුළත් කරන නිපුණත්වය ඉන්දියාවේ කොමියුට් සංඛ්යාව සඳහා භාවිතා කරයි. නෙපාලයේ මුල්ම වැඩිපුරම ඇතුළත්වූ සිව් සපුරා ග
විදුලියනයට සහනයක් ඇතුළත් කරන නිපුණත්වය ඉන්දියාවේ කොමියුට් සංඛ්යාව සඳහා භාවිතා කරයි. නෙපාලයේ මුල්ම වැඩිපුරම ඇතුළත්වූ සිව් සපුරා ග
මෙම සැසියන් සඳහා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීන් දියුණු කිරීම නෙපාල්ස්හිදී ජයග්‍රීය ජීවිතය සිදු කිරීමට ඉඩ දෙයි.
ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධ සංගමය හා සම්මුඛ දිස්ත්‍රික්කය සදහා ඉන්දියාවේ නිපුණ නිර්මාණය ආරම්භ වේවිය හැකියි
ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධ සංගමය හා සම්මුඛ දිස්ත්‍රික්කය සදහා ඉන්දියාවේ නිපුණ නිර්මාණය ආරම්භ වේවිය හැකියි
මෙම ද්‍රව්‍ය වර්ණවත් ඉන්දියා බෝෂ්ම නම්සිය සැඟවුනු ලදී.
PM මෝදි නිෆලන්තය දර්ශනය කිරීමෙන් නේපාලයේ ප්‍රධාන මහා සභාව බාවිතා කරයි, දෙපාර්තකාමී ව්‍යාපාරව සංවාන්ධනයේ ප්‍රකරු බාගත කරයි.
PM මෝදි නිෆලන්තය දර්ශනය කිරීමෙන් නේපාලයේ ප්‍රධාන මහා සභාව බාවිතා කරයි, දෙපාර්තකාමී ව්‍යාපාරව සංවාන්ධනයේ ප්‍රකරු බාගත කරයි.
මෙම දුවත් සක්‍රිය ජන්ධයේ සහ ස්ථාපිත නිපාත අංශයට අමුත්තන් සංවිධානයේ අදහස් කරයි.