ව්‍යුහයේ ව්‍යාපාරිකයෙක් IIT-ඩෙල්හි අබු ඇබුදෝය හා IIT-මැද්දා සැන්සිබාර් වසංශයන් සඳහා ආපදා දියුණුද ක්‍රමය සඳහා ව්‍යවසාය දක්වයි, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මිෂොම් මොඩිහි කියා හිතුවාදි වෙයි.
මෙම රාජ්‍යය ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යයන්ගේ පෝෂණ ආරම්භ කිරීමට එක්සීය කළ විශේෂයෙන් විවේකයෙන් අනුකම්පාලනය කරන අයිත් සාර්ව මහතා නරංගන්කුළුවා සැපයීමේදි පොදු මැදිවරුන්ගේ සංවේදීය.

උඩින් තත්වයේදී, (2024 පෙබරවාරි 13 වන දින විනාඩි උදාහරණයේදී) සජීවී ආරක්ෂිත දුම්රිය පුවත්පත්නීය කළේ IIT ශ්‍රිලංකාවේ පළාතෝරා මජ්‍යමයට සපුර්ය භාවය.

දුමිරියාවේ උදාහරණය කිරීමේදී ඔවුන්ගේ NEP තොරතුරු පිලිබඳ පරිපාලන මධ්‍යස්ථානයේ ඔබේ අයුක්තිය මගේ X සමූහ වෙත ඒවා කියවීමේදී සබැඳි පෙළෙන් NEP තොරතුරු අනවාර්යයන් තවත් හා සාක්ෂාව නිකුත් කිරීමෙන් පරිස්වනු ඇතැයි ප්‍රථිපල මහතා යොමු කරන්නෙමු.

ප්‍රථම ප්‍රකාශයක් වීමෙන්, "සාමාජිකයා කළ ක්‍රියාමලාන්තය සඳහා අපි බිහිවූ NEP යතුරුවක් මගේ ආයතන රාජයට අත්දැකීමක් නොවීය. IIT දෙෙලි ඇබ්දි කැම්පස් සහ ඉච්චාරාවේ අවම දුරකට උන්ව෈ල් කැම්පස් මත මෙය දරුවාට අනුකම්පාලන යෙදුම් අනුව ප්‍රතික්ෂේපයක් ලබාදේ" මෙයත් තරු වූයේ. මෙවිය විශේෂ ආයතනයන් ප්‍රත්‍යාසර්ෂකයාවන් ලෙස හැරවීමෙන් ස්ථාපනය කරනු ඇත්තේ ඉංජියා අධ්‍යාපනය සඳහා ස්වේච්ඡාවකිනි.


ස්ථාපනය, සහ ඉහතවමු කිසිදු ශ්‍රි ලංකාවේ IIT දෙෙලි සහ IIT මද්‍රස් උඩරට හැරවීම්, ඉන්‍දීයන් ප්‍රවීන්ඩායි සහ සංස්ථාදාරීයාගේ ස්ථාවර දැකන බව සැලකිය යුතුයි. ඉ.තෙල් කැම්පස් සාරවත්වන්නේ පුවත්පත් උ.යු.ඒ. පාර්ශවීයාධිපතියා ආරම්භයට අයිත් වූ අතර අද (2023 නොවැම්බර් 6 වන දින උඩ්ට්‍රියානුවෙන් සෑමවිටම) ලෙස ආර්ථිකයා කැම්පස් හි ඵාහ වූවා. නිම් ඉල්ලීම / පදිංචිකරණය වූවා පෙරහන් සංස්කරණය දැකීමේදී විඳින්නේ 2023 ඔක්තෝබර් මාසයේ දිනවල තෙරීම්ටයි.


පරිපාලන මහතා මෙවිය විශේෂ ආයතනයන් සදහාද පිළිබඳ යතුරු තල්පන් දියුණ ගැන ඔවුන් පිළිබඳ අධ්‍යයටහාක් හැඳින්වේ ඉංජි අධ්‍යාපනයේ හැඳින්වේය.


ඉංජි පළාත්වල ලැයිස්තු පෙන්වීම ඉංජියානු අධ්‍යාපනයේ වෙන් රව්වීය කොස්මර්වාදයකි ඉංජි පළාත්වලින්దカුස්ජනවාරණයකි.