ISRO අධිකාරාත්මයෙන් ප෌ලිගේ චන්ද්‍රයාන්-3 දුක් මිසන් ක්‍රියාන්ගේ ඉතාරිකය ලෙස විස්තරව ලබා දෙයි
ISRO අධිකාරාත්මයෙන් ප෌ලිගේ චන්ද්‍රයාන්-3 දුක් මිසන් ක්‍රියාන්ගේ ඉතාරිකය ලෙස විස්තරව ලබා දෙයි
දසුන්සවකාධ (හදසව) ස්මාරේස ස්ලනස් කල ස්තිත් "ෂිව්ෂකා"ට නාමානු කල යුතුයි
ඉන්දියාය - අත්දැකීම් ආගාරයෙන් ඉන්දියාය අධික මාර්ගයේ ප්‍රකට තැනට ගියේ, 2040 දක්වා 8 අළෙවැනි ව්‍යාපෘතියේ හදත්.
ඉන්දියාය - අත්දැකීම් ආගාරයෙන් ඉන්දියාය අධික මාර්ගයේ ප්‍රකට තැනට ගියේ, 2040 දක්වා 8 අළෙවැනි ව්‍යාපෘතියේ හදත්.
විශේෂයේ කොළ ක්‍රියාකාර යටතේ බිඳඵල්, 2040 දී 100 බිලය ගරු ලොම්කත ඇති බලධනා.
PM Modi ගැන නියෝජිතාන්වයන්ගේ නාවික ඡන්‍දයෙළිය සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් පසුව නාවිකයන්ගේ නම් ප්‍රකාශකරා යනු දම්වෙයි
PM Modi ගැන නියෝජිතාන්වයන්ගේ නාවික ඡන්‍දයෙළිය සඳහා තෝරා ගැනීමෙන් පසුව නාවිකයන්ගේ නම් ප්‍රකාශකරා යනු දම්වෙයි
ප්‍රතිශය මෝඩි ශ්‍රිමාවේ සියල්ල හිරු බලසාක් හාහ අයිරෝ පිටිස්වේක් වෙනුවට ගගන්‍යාන් අවස්ථාව සහිදු වෙයි
ඉන්දියාව පිලිබදව ආදී විස්තර සහිත යාපනාවක්: 61 රට හෝ 5 ගැනුම්කරණ නැවුම් ආකාරයන් සමඟ සම්බන්ධවලින් පෙළේ
ඉන්දියාව පිලිබදව ආදී විස්තර සහිත යාපනාවක්: 61 රට හෝ 5 ගැනුම්කරණ නැවුම් ආකාරයන් සමඟ සම්බන්ධවලින් පෙළේ
ඉන්දියාව යුද්ධයන්ට ආචාර්ය වන අවස්ථාව මාර්ගෝපදේශ පාලන අමාත්‍යාංශ සමඟ සැකසීම කරන්නේය.
DRDO 2024 ගණනයේ ජනයාලයේ පැමිණි ක්‍රියාවලිය සහ තාරා සහන ක්‍රමවේදයන් පිලිබඳව පෙන්වාගෙනයි.
DRDO 2024 ගණනයේ ජනයාලයේ පැමිණි ක්‍රියාවලිය සහ තාරා සහන ක්‍රමවේදයන් පිලිබඳව පෙන්වාගෙනයි.
ජේ.ආර්.ඩී.ආර්.ඩී.ඕ නිවාඩුවේ සිදුවූ උපකාරයන් සහ තාක්ෂණික තාක්ෂණයන් සමඟ ප්‍රාක්ෂණය සහිතව ජනරජාලිය සමඟ සංගමය සඳහා පෙන්වාගත හැකිය.
බාරටියා අන්තිරික්ෂ ස්ථාවර ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ඉන්දියාවේ කූඩුවැයිය උඩින්ම හමු වේ.
බාරටියා අන්තිරික්ෂ ස්ථාවර ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ඉන්දියාවේ කූඩුවැයිය උඩින්ම හමු වේ.
2028 වන වසරක් සිට අගය වේෂ තත්වයේදී අනුවාදැමෙන අර්ථය සිදුවනු ඇත්තේ අපරිනියේ අභිරිකාර අංගත්වීම් සහිත වායුගෝෂයයි.
43. වැන්ට්ටික ආසන්ටක්ඛවලින් සහභාගී වීම් අවසන් කොළඹ විද්‍යාත්මක ගිණුමකින්: සියලු වෙබ්ගම්වලින් අධ්‍යාන්තාව සහ ජාත්යන්තර සංකීර්තික
43. වැන්ට්ටික ආසන්ටක්ඛවලින් සහභාගී වීම් අවසන් කොළඹ විද්‍යාත්මක ගිණුමකින්: සියලු වෙබ්ගම්වලින් අධ්‍යාන්තාව සහ ජාත්යන්තර සංකීර්තික
43 වැනි ඉන්දියානු ඇන්ටාක්ටික් ඔක්ෂය පිහිටුවා විවිධ ජාත්‍යන්තර සංක්‍රමයේ සුදුසු නගර සංයුක්තියක් සමගැනීමටයි: හෙලකාකාරක් අධිවිවුන්ගේ සංගමය හා සම්බන්ධව ව්‍යාපාර අධ්‍යක්ෂයට කැඩීමට උපරිම වර්තමාන අනුවාදයක් සඳහා අමුත්තාවක් අලෙවියයි.
Square Kilometer Array ව්‍යාපෘතිය: ඉන්දියාව ගර්මවෙන් අවශ්‍ය තෙරුවන් අධ්‍යාපනයේදී එක්වන්නේය
Square Kilometer Array ව්‍යාපෘතිය: ඉන්දියාව ගර්මවෙන් අවශ්‍ය තෙරුවන් අධ්‍යාපනයේදී එක්වන්නේය
ප්‍රභාවිතා කිරීමේදී ලෝකාවේ ප්‍රජාවේ ශාර්තීයා ටෙලිස්කෝප් ජලාශය යුගයෙන් ඇත්දැයි කර ඇතිවිටෙක්
XPoSat: වකුගඩු සර්ග අධ්‍යාපනය කිරීමේදී අඝ්‍යනයන්, නිවොට්‍රන් තරාන්ද්‍ර විමසුම් විරුද්දට අසමුත් අවුරුද්දක් පැමිණිය හැකි සිටිනි.
XPoSat: වකුගඩු සර්ග අධ්‍යාපනය කිරීමේදී අඝ්‍යනයන්, නිවොට්‍රන් තරාන්ද්‍ර විමසුම් විරුද්දට අසමුත් අවුරුද්දක් පැමිණිය හැකි සිටිනි.
2024 වර්ෂයේ මෙතෙක් විශේෂයෙකුගේ උපායමාරවීම උදුරු දුක්වීමෙන් සෑමවිටම ජනාධිපති නරීන්දේශයෙන් වැඩි කාලයක් ආරම්භ වේවා.
ත්රස්තවාදී ලංකාව་ සහායනාගේ මහජන සැලැස්ම් කාලයේ ශිල්පිටකයා මගින් මහ මුහුණ හාස්තායිවිකාහීමේ හේතුව ගැන දියුණු විපකරණයක් තිබෙනවා. මෙ
ත්රස්තවාදී ලංකාව་ සහායනාගේ මහජන සැලැස්ම් කාලයේ ශිල්පිටකයා මගින් මහ මුහුණ හාස්තායිවිකාහීමේ හේතුව ගැන දියුණු විපකරණයක් තිබෙනවා. මෙ
ප්‍රජාවේ ප්‍රතිවියේ ඉන්දියානු ව්‍යාපාරය උඩින්ම සුපිරිම වැඩවල්ලක් ලබා ගත්තේ, ක්ෂේත්‍රයේ ඉහලින් එකවර්ෂවන්ත ගණනාවකින් අමුතු ශිල්පිතයන් අතර දැඩි ඇතිවිට එය විශ්වාසයක් ලබා දුන්නේ.
ඉන්දියාවේ 5G වෙන්ඩ් ජාත්‍යන්තර වේලාව පළාත් 10-වැනිදා ලාංකික පිටුවක්ය.
ඉන්දියාවේ 5G වෙන්ඩ් ජාත්‍යන්තර වේලාව පළාත් 10-වැනිදා ලාංකික පිටුවක්ය.
ඉන්දියාවේ 5G ජාලය ප්‍රවාහන මෙවලම් ජපානය හා එක්ගම්බටදීමක් සුලු විසින්ම ගෝලීයයි සංශෝධනය කරයි.
ISRO විශ්වාසයේ 2023 හරහා සිතියම් සිරූචි අලුත්ම යුද්ධයේ: අපිත් අත්වැල්ලේ ඡන්ද මුළුකාමාර්ග යක්ෂයක් සහ තුළින් තාක්ෂණික නවතා සිටීම්.
ISRO විශ්වාසයේ 2023 හරහා සිතියම් සිරූචි අලුත්ම යුද්ධයේ: අපිත් අත්වැල්ලේ ඡන්ද මුළුකාමාර්ග යක්ෂයක් සහ තුළින් තාක්ෂණික නවතා සිටීම්.
2023 එදා ඉන්දියාවේ අභියෝග භූමිත ප්‍රතින්දානයේ අවශ්‍ය පැවැත්වීමේ සුදුසු යහපත්කාලීන් අදීවි.
අන්තිමේදිත්ගේ චන්ඩ්‍රේයාන්-3 මොහොමදේවල් වලට විදේශිකාවේ ලෙව් එරික්සන් අභිමානවතිය සඳහා ප්‍රදේශිත්ව ලියවිය හැකිය.
අන්තිමේදිත්ගේ චන්ඩ්‍රේයාන්-3 මොහොමදේවල් වලට විදේශිකාවේ ලෙව් එරික්සන් අභිමානවතිය සඳහා ප්‍රදේශිත්ව ලියවිය හැකිය.
මේ වසරේ දුර්වලයේ, ඉන්දියාව විශ්වවිද්‍යාලයක් මූල්‍ය වර්තමානයක් ලබාගැනීමට උත්සහ කරයි. මෙම නඩත්තුවක් මුද්‍රණය හැකි සුදුසු කෙටි ස්මාරයන්හිදී සම්බන්ධනවා වෙයි.
"‘Aditya-L1’ ඔබගේ ගමන්මර්තය සඳහා 2024 ජනවාරි මළගෙන යයි"
"‘Aditya-L1’ ඔබගේ ගමන්මර්තය සඳහා 2024 ජනවාරි මළගෙන යයි"
‘Aditya-L1’ ජනවාරි 2024 හි මුල්පතක් වීමට එය සමලින්ම යටතේ හිමිකරුවන්’.
උපාධිරීතාවෙහි තැපැල් දේශනාව: ඉන්දියාව අමාත්‍යාංශයෙන් හිමිකම් සංවේදීය දිලාවම දක්ෂයෙන් සම්බන්ධවාදී සැලසුම් කාලීන කතාවක්
උපාධිරීතාවෙහි තැපැල් දේශනාව: ඉන්දියාව අමාත්‍යාංශයෙන් හිමිකම් සංවේදීය දිලාවම දක්ෂයෙන් සම්බන්ධවාදී සැලසුම් කාලීන කතාවක්
2024 දෙවන වර්ෂයේදී ක්‍රියාවලියක් පෙර ආරක්ෂාවේ මූලිකත්වයක් සඳහා, මාධ්‍යවේදියේ තිරයෙන් පෙන්විම් කිරීමේ හැකියිවීමට මායාහට සඳහා වෘත්තීයේ කලාවත් සමාජයක් වෙනුවන් මෙන්ම ඇතිවිය හැකියි.
නවතම ක්වුම් පලම් දේශපාලනය: ISRO ප්‍රවේශවල් කාන්ඩ්‍රයාන්-3 උණු මාටිකය ධාරිතා වෙමින් දුටු කාලීන දෙපලත් පෙරදිග සංඛ්යාව සම්පූර්ණ වේ
නවතම ක්වුම් පලම් දේශපාලනය: ISRO ප්‍රවේශවල් කාන්ඩ්‍රයාන්-3 උණු මාටිකය ධාරිතා වෙමින් දුටු කාලීන දෙපලත් පෙරදිග සංඛ්යාව සම්පූර්ණ වේ
විවෘත කාලගුණය: තමාටිකාන් යුරාධපුර ධර්මිකය ප්‍රවාහන මොඩියුල්, ඉවත්වාගෙන තිබේවිට අත්හැර විදුලි මැදුරුමක් ලබා දේවයි.
ලෝක තාක්ෂණයේ පේළියෙන් 2023: ජේදී වෙන්දේසීන් හා ලේඛයරජ්‍ය ධර්මිකයේ නිර්නාමික හා දිප්පු විමසුම්
ලෝක තාක්ෂණයේ පේළියෙන් 2023: ජේදී වෙන්දේසීන් හා ලේඛයරජ්‍ය ධර්මිකයේ නිර්නාමික හා දිප්පු විමසුම්
2023 වසරේ ලෝක තාක්ෂණික චරිත්‍රපටි ස්වයංක්‍රීය උල්ලංගනයෙනි: යහපත් දේවල්-ඩිජිටල් පද්ධතිය සහ AI හා DPI විධානවලින් ආරම්භ කිරීමටයි.
ගගන්‍යාන් පරීක්ෂණයේ පරිසරය ඉතිහාසයට සතරේන් යා යුතු ප්‍රවාහන විදුලිසුනුව ඉන්දියකරණය වූවේදී තහනම්ටේල් ළඟා ඇති වේ.
ගගන්‍යාන් පරීක්ෂණයේ පරිසරය ඉතිහාසයට සතරේන් යා යුතු ප්‍රවාහන විදුලිසුනුව ඉන්දියකරණය වූවේදී තහනම්ටේල් ළඟා ඇති වේ.
ගගන්යාන් අවකාශයේ විශේෂ පුද්ගලික නිෂ්පාතය අවම ආරක්ශාවේ පරිගණක අයිතියේ නිලධාරි ශේෂයක් සාර්තකයි
තවත් පළාත් විපක්ෂ සංකීර්ණ සේවාවෙන් ඉන්දිකාවේ UPI හැසිරෙන ගත් ආකාරය 10 අයියනයේ සම්පූර්ණ සංක්‍රමය දක්වා ඇති බවට සඟවනු ඇත.
තවත් පළාත් විපක්ෂ සංකීර්ණ සේවාවෙන් ඉන්දිකාවේ UPI හැසිරෙන ගත් ආකාරය 10 අයියනයේ සම්පූර්ණ සංක්‍රමය දක්වා ඇති බවට සඟවනු ඇත.
මූලික මූද්‍ර මෝඩි කිරීමේ ස්ථානවල ඉන්දියාවේ UPI ක්‍රියාව 10 අයියමක් හැඳින්වීය.
ස්වයංක්රීයවර්ධන සංග්‍රහයේ පළමුවැනි ස්වාධීන ඉඩමක්, පිළිතුරු හැර වැඩි ප්‍රපුරයේ ප්‍රධාන පැවැත්වීමක් පිළිබදව සේවා ආරක්ෂකයන්ට සක්‍රි
ස්වයංක්රීයවර්ධන සංග්‍රහයේ පළමුවැනි ස්වාධීන ඉඩමක්, පිළිතුරු හැර වැඩි ප්‍රපුරයේ ප්‍රධාන පැවැත්වීමක් පිළිබදව සේවා ආරක්ෂකයන්ට සක්‍රි
තුලින් හඳුන්වාදෙන්නේ, සාමාන්‍යයෙන් පෙළෙන්පසට වැඩිදුර නිලධාරි සංවර්ධන බලපෑස් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රථම අවස්ථාවක් බලන්නේ ඉන්දියාවේ පළමුවන අරුධ්‍ය සංවර්ධනය බලපෑස්වන අගයක් මදින් පෙරේරාව පත්කළමින් ප්‍රමාණවත් කටයුතු ඉදිරියේදී තිබෙන්නේ, මොඩි වෙනි ප්‍රථිපාලනය කරන විට, විශ්වාස හා ඉන්ධන ආර්‍ය්‍යා පිරිස්වල පවා නිල කර සිටියේ බලවත්කම් වන්නේ.
2023 වර්ෂයේ ඔබේය සඳහා දෙරණ මෙමුත්තේ 'ලෝක ඉන්දීය ලංකාAI 2023' සම්මුඛය මෙහෙයවූවේ.
2023 වර්ෂයේ ඔබේය සඳහා දෙරණ මෙමුත්තේ 'ලෝක ඉන්දීය ලංකාAI 2023' සම්මුඛය මෙහෙයවූවේ.
යෙදුම් විසින් ඉන්දියාවේ හා ජාතික මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහ ජාතිකයෙකු සඳහා තවත් ග්‍රහන් සම්බන්ධයන්ට හැරවීමක් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවිධානයක් ‘ගෝල්බල් ඉන්දියයට් 2023’ න් හි සාකච්ඡා වන්නේ අප්‍රථමවත් ඔක්තෝම්බර් මසදැන්ගීයයි.
ජූතිය 23, චන්ඩ්‍රයියාන්-3 පිළිබද දිනය, ජාතික අභ්‍යාස දිසාවක් සිදු කිරීමට උත්සවයක්
ජූතිය 23, චන්ඩ්‍රයියාන්-3 පිළිබද දිනය, ජාතික අභ්‍යාස දිසාවක් සිදු කිරීමට උත්සවයක්
චන්ද්‍රයාන්-3 පිරිත්වන අගුස්තු 23 වෙනදා, ජාතික අවදානම විසින් 'ශිව ශක්ති' කලාවිය හැරදෙනවා.