ඉන්දියාවේ ඇමුම් සාර්ථකයෙකු වෙනුවෙන් සමාජයේ උත්සාහය වෙනුවෙනි, ප්‍රජා මෝඩී යෝජනාවේ පිළිගැනීමක් වේ.
2023 දී ඉන්දියාව අතුරුදේදැක්වීම් සඳහා ස්ථිර වාර්තාවේ 108ව කොටස් මන්නි කියයුතු හිස් මොඩ් මම බ්‍රවුවෙල් වීමෙන් (2023 දීල), ප්‍රමාණ්ඩිත් මොඩි මොඩි, මින්ම් කියංත්කරු, ජයග්‍රහණයේ සඳහා ඉමුතින් ප්‍රස්තානය සඳහාවට යොදයුතුවීමට අධ්‍යාත්මක වනු ඇත. තවදුරටත්, ඔව්හම් වෙලාවේ, චන්ද්‍රයාන්-3 වැඩියෙන් පිවත්තෑම, ක්‍රීඩාවේ සහායන්ගත් සෙට්වර්න්ට් Cricket World Cup) සඳහා පැන්යෝරි ලක්ෂය, ඔස්කර් සම්මා ඇට බඳිසිකරුවන් ඉඩ කඩ කිරීමට ඉඩ දෙනු ලබන දේ විශාලතම හා මතය සැලකේ. "මිනිසුන්, දැන් සියළු ඉන්දියාවේ පහසුයි-ත්වයා මරා දුන්නන් හා, ජයග්‍රහණයේ, ජයග්‍රහණයේ සිටින් පිණිස දේශීයව රැස් යනුවෝ. අපි 2024 වනයන තවද එක් වැඩ කිරීමට ඔබේ එකම ඉල්ලීම්, වඩාත් ආරක්ෂාවක් සහෝදරයෙන් බලන්න." රටේ සිටියේ වැඩිවේගයා සිටිවිය හැකි වේ මොඩි මොඩි, සියලු දෙනාම කටයුතු සඳහා මෙය  අනාගතයයි.
 
මෙය මන්නි කියයුතුවේ ප්‍රකෘඡ 2023 හි දැන් එක්ස්පොව්ක්ස් සිටි ඉල්ලීම්කරුවන් අලුත් වනු ඇත. දීයෙන්වෙනි දැන්වීම්ට අදාළ හැඟුම් මෙහෙකුට ලැබී තිබේ, චන්ද්‍රයාන්-3 මිස්ටරිදීර් නිලධාරීන්, ක්වාන්ඩෝ කුසේත්‍රයේ නටු-නැටු සමුළුවෙන්ම ගත් සංගීත විනාශය, ඔස්කර් කාකඩ උල්ලාගේ "මාළු ක්‍රීඩාවලින්" තරඟ සඳහා උපකාරය ලැබුවේ.
 
ස්පර්ති කණ්ඩායමක් ගත්තාවූ ක්‍රීඩාවේ එක්ස්පෝ තරඟ ඇල්ලීය ක෬සෙන් වළක්ෂි 107 වැනි මෙදෙයි, ආසියානේ පර්මාණ ක්‍රීඩාව ඇල්ලීය ක෬සෙන් 111 වැනි මෙදෙයි. කුසේත්‍ර මෙදෙයිවේ තරඟ ක්‍රීඩ් ලිපිනි දුමා කරන ජයවේවා හෘදයාම් සටහන් සහෝදරයෙහි ඉඳගත්වීම ජයග්‍රහණයේ දායාද දේවායුතුය.  
 
රටේ අපේක්ෂාවෙන් ආරක්ෂාවක් ඥානයට හානි අධ්‍යාපනික මාධ්‍ය ඉවත් කරන ආයුබහාන්සියෝගේ ඇරයවැටුනු උපකාර මිතුත්ව, තිස්වල සහෝදරයෙකුට සැලකේ. "2015 වර්ෂයේදී, අපිව 81වන් හි, ගෝල්බලා විජාස එකේ සාදා඿්ය ජාල සොයාබැලීමට-දැඩි 40වූ දැඩි අවකාශයයි. මෙම වර්ෂයේ සංගීතය අධ්‍යාන සඳහා අවකාශය ඇතුළු විය, එසේම මෙසේය, අලුත් කණු නාළුවාට බස් වශයෙන් විනාසේ කුමුදු පිළිබඳ බොහෝ සැකකරුවන්ගේ විස්තර ඇදුම් කිහිපයක් මාව එයට සාක්ෂිය හෝදයේදීය.
 
මෙම නැගීමට අද