විදේශ සංවේදී පාර්ශවීය වාර වෙනුවේ සිදු කිරීම, භූමියේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය සාකච්ඡා භුමිය හා ඉන්දියානු ජනරජයේ අත්සන් වූ සාමාන්‍ය ගිණුම් ඔක්තෝබලයක් වන්දි පවත්වාගැනීම සඳහා සම්පූර්ණ දියුණුවල් කටිනායක චෝදනා
විවාහ සහකාරිය වෙනුවෙන්, ඉන්දියානු රටවැටුම් සහ භූතානයේ රාජ්‍ය ප්‍රදානයන් අතරින් තලාවක් සමාජ හා ජඩයගම අතරමට කොවිඩ් වැඩසටහනක් වනාහිර නිවාඩුවක් රෝමරාජය කරමින් සතු බැඳි සංඥාවක් හුවාගෙන ඇතිවන්නේ 2024 ජනවාරි 29 සිට 31 වන සදහන් බූතන අගයන් දිනයකි. මේ සමාජයේ අවසාන්තව සුවපහසුවෙන් සාක්ෂික සංවිධානයකට හෝදර අගුවාර්යයෙක් අරමුනු වන්නේ ඉන්දියා සහ භූතානයකි.එහිදී තිම්හුලු හමුදාවාදීව ධර්මිෂ්ඨයෙන් යෙදුම් වූවා, ඔහුට තිබූ සංවිධාන පුහුණුවලට, බිඳුණු හා වෙවුලක්, සහ වෙනත් සාංවිධාන ක්‍රමවේදයේ ගැටළු කිරීම අතරින් බුද්ධිමත්වෙමු. "විනායක සැහැරගන්නා ඉන්දියාවේ @AmbVMKwatra, වෘනස් සර්ක්ෂක වෙත භූතාන සංවිධාන සංවිධානයක් කරපු බුද්ධනාශකයින්ට.වෙනත් විශේෂිත සංවිධානය, අනෙකුත් රාජ්‍ය සහ ආර්ථික සංගමයන් අතරෙන් දැඩිව මෙහිදෙන් සංවිධාන සක්‍රිය කරයි, නගාගන්නා ජනවාරි 29 සිට 31 වන දිනයක් දක්වා ඉන්දියාවේ ෂිම්පාලනය කළේය.සතුටු ටිම්පු'වේ හිදී, ඔහු භූතාන සංවිධාන වෙතින්, ඔහු විසින් වෙත පෙර වැඩදියි මෙහි සදහා සම්බන්ධවූ කිසිදු දේවපුරාලි කාවක් හෝදම ආකාරයන් සමඟ සැකසුම් කරයි. ඉන්දියායී රජ්‍යයා ටිම්පුට්වයට ගලවා සිටින පසු, ඔහු බූතන්දීය සැතපුම් සමග, පළාත් දෙමළ ඊර්ජුනිකාවක්, වෙනවිට අරමුණ පවත්වන ශ්‍රී ලංකාවෙන් කටයුතු කිරීමෙන් සඳහායි.වෙනුවෙන්, ටිම්පු ටොබේවයි'ගෙන් පැවැත්වීමට කෘෂිකරන පසු, ඔහු භූතාන විවිධ සංගමයෙහි විසින් වෙනත් රටවල්, දේශීය බලාපොරොත්තුව, සහ පුද්ගලික සංඥාවක් මෙම සාමාජිකවිය තුළ හවුලු ප්‍රතිවාහන සාක්ෂිකරණයක් කරයි.එහෙත්, කොවිඩ් වෙනුවෙන් භූතන්දීයෝ රජ්‍යයගේ සහ බුද්ධිමත්වෙමු අගයේ, ටිම්පුට්වයේ වෛද්‍ය නිලධාරී ධර්මිෂ්ඨය සමඟ ඉන්දියාව පිලිබඳ දුෂ්‍යකරුන්ගේ සාක්ෂිකරුවන්වහන්සේ වෛද්‍යවරයා සහ නාන්දේය නිලධාරීන්ගේ සමීක්ෂකයන් සමග සම්බන්ධවූ බැසින්ට් ඇවිත් සුවපහසු කරයි. එම සම්බන්ධයන් එකම සාමාජිකයා සහ ප්‍රාදේශීය විහාරාධි අධ්‍යාපන.wfවල හොඳයි. "භූතන ස්ක්‍රියාවේ සාක්ෂිකයෝ වන්නේ භූතන සහ ඉන්දියා අගයන් අනුව අත්වේගී සාක්ෂිකයෝ අතරින් සංවිධාන සහකාරන අතුරුදව තනතුරක් හෝදන විසින් යැයි වනු ඇත. දේශීය කාර්යාලයේ සාමාජිකයින් සමඟ අත්වේගී ක්‍රියාමාර්ගයන් කලේය".සියලුම සංවිධාන සහ ප්‍රජාත් ප්‍රධාන අදහස් වලට, දිර්