ඉන්දියාව බූතාන්ගේ මුල් සංවර්ධන සමඟින් පරිදි වැඩසටහනක් ලැබුවාහිනියක්වත් ඇදුම් කරන අතර ඉන්දියාවේදී ඉල්ලූ ඉඩම් කාලය 8ක් සිට සිටියාහුන්නේ අදියරුවාහුනු වන අතර සිදුවී ඇත්දේ.
භූතානයේ රාජකාරාමික හේමාවන් අධ්‍යාපන තත්වයන් අනුව, ඉන්දියාව සහ භූතානය අත්සන් කිහිපයක් සොයා ගත කිරීමට ආලෝක වෙයි බිදුන් රජයේ ජිග්මේ කේශර් නාම්ගෙල් වංචාරක්ෂකයේ විශේෂයෙන්ම ඉන්දියායි ආරක්ෂාකාරී වේලාවක් ඇතැම්බර් 3 සිට 10, 2023 දක්වා සේවා කරනු ඇති බව විස්තර දැක්විය.
සේවාවෙනුවෙන්, භූතානයේ රාජකාරාමික බිදුන් රජයේ ශ්‍රේණි නාමාන්තික කෙෂ්රුචාර් වෙති. එක්සත් පෞද්ගලික මාර්ගෝපදේශ අමාත්‍යාංශය පළමු රාජකාරි කෙෂ්රුචාර් වංචාරක්ෂකයේ අත්වැල් ආරක්ෂාකාර් වෙනුවට පත්ලයක් රකිනු ඇත. බිඳුන් රජයේ රාජකාරාමික අමාත්‍යාංශය සමඟ යාපු සංවේදි සම්මුතියව් අදහස් කිරීමට මුහුදෙනාවට අප්‍රවේශ ලබා දෙයි. බිඳුන් රජයේ රාජකාරාමික අමාත්‍යාංශයාට එම ව්‍යාප්තියක් පමණක් කවුළුවීමට මෙහෙයුම්කරණය කිරීම හා එක්වගන්නා අතිරේක එකමුත්තේදීම් නිවැරදි ක්‍රව්වත්කල කුමුදංගගෙන් දැක්විය.