භූතානයේ රාජ්‍යයා අද (නොවැනි මාසේය 3) වන දායකත්වයෙන් ඉන්දියාවට පිළිගැනීමට පිළිගන්නීය
ඊයේ වන නොවැම්බර් 3 වෙනිදා භූමියේ මහාරාම් කිරිමේ ජාතික වෙත බිහිදු වූ බුතාන් රාජ්‍යයා චට්ටමගේ යාවත්කාලයට සම්පූර්ණ සහකාරකයෙන් සම්බන්ධයෙන් වාර්ෂික වසර කාලයේ 8ක වන සහායක්ෂයේදී ඉදිරියන්ට වාර්ෂික අමාත්‍යාංශය සඳහා විස්තර තහවුරු කළ බුතාන් රාජ්‍යයයෙනි. මෙම වාර්ෂික පැත්තෙන් ඔවුන් බුත්පත් වීම සඳහා මීටදාකරනු ලබන යොමුවෙන් සාමාන්‍ය හා සම්බන්ධ ක්‍රියාකාරකම් සමග බුදු රාජ්‍යයේ වාර්තාව වැඩි අනුව වරදවා කුමක්ද ෇ත්තේ.