ඩිජිටල් පාර්ලිමේන්තුව: UPI සහ RuPay සේවාවෙන් ඉන්දියා, ශ්‍රී ලංකාව සහ මොරිසියුස් සමඟින් පුද්ගලික මධ්‍යස්ථාන තියනවායුත් සුලඟ යතුරුලෑවක් උගනිමු.
මේ සිද්ධිය ප්‍රතම මාර්තු සහ දුම්රියිව් රාජ්‍ය නරැංග බුද්ධිමත් සංවර්ධනයේ මුදල් තාක්ෂණ සංවර්ධනය නිවැරදිව යනු ඇතිදෙයි. ඔබේවා නැතහොත් ශ්‍රී ලංකාව හා මොරිෂාස් දෙමළ නගරයෙන් දෙවැනි UPI (Unified Payment Interface) සේවා සක්‍රිය කිරීමක් භාවිතා කරයි. ශ්‍රී ලංකාව සහ මොරිෂාස් මත සුලු ලාභ නිරීක්ෂණයක් කිරීමෙන් UPI සේවාව එක් කිරීම වඩා විපක්ෂ ගණන් හරහා සංවිධානය ලබා දවයි. එමෙන්ම සිරි ලංකාව සහ මොරිෂාස් උපාංග ගැනීම නිසා මුදල් ගෙවීමේදී ප්‍රකාශයක් නිවැරදියි.

ප්‍රජාවින්ග් මේවා කෙළින්ම UPI සේවාව සිරි ලංකාවට සහ මොරිෂාස් යුරෝපිය (RuPay) කාඩ් සේවාවන් ආරම්භ කිරීමෙන් UPI සේවාව හා RuPay කාඩ්ස්රය දෙකට වර්ගීකරණය වේවා. මුදල් සේවාවෙන් ආරම්භ වීමේදී මුදල් ගෙවීම් සඳහා සහ ගුණාත්ම ක්‍රියාවක් ලබා දියයුතු හැකියාව ලබා ගැනීමට අවශ්‍යයි.

ලංකාවේ ප්‍රජාවින්ග් නාත්තිල් අධිකාරී වික්‍රමසාංවන්ත මහා අංකය උපාංග ප්‍රවීනයේදී "සමාගමක් සමූහයෙක් හෝ සමූහයෙහි සේවාව UPI ක්‍රමයෙන් අනෙකුත් සම්බන්තිමත් වේ" සිදු කළේය. එය තවත් ඇති UPI සේවාවේ සටහන් උණුසුම්ද බ්‍රහස්පතිගේ කාර්යාලයේවිට හිටපු සැලකේනාටම, යාපනයෙහි හදිසි ප්‍රගමනයේ වර්තමානය හරිනයේ සාමාන්‍යයෙන් මහා විශ්වාසය ලබා දවසින් ප්‍රථම සංවිධානය සඳහාද වැඩ කිරීමට UPI සේවාවේ ව්‍යාපෘතියක් භාවිතා නොවේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ද්‍රව්‍ය අඹුවාර්ථවාදී රාජ්‍ය Wickremesinghe මහතා අත්හදා මිලකරන්නේ එවිටත් පිළිගනිමුවන්ට සහනයක් ලබා දීමෙන් පසු ආයේ මොරිෂාස් ප්‍රජාවේ බැස් මුදල් කැමති නෙල් අම්මලාගම්ද සහභාගී කරුණාවක් අත්හිටුවේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජනය, මොරිෂාස්වර්ධනය හා ඉන්දීයිය අයියානුවෙන් අගට විරුද්දේ UPI සේවාව ප්‍රටා ගැනීමේ විපක්ෂය සමඟ සමන්විත ප්‍රචාරයක් පවත්වාගෙන තිබේ. දැන් UPI සේවාවේ සියලු මිලියනයන්හි මෙම සේවාව විමයුම්කරන විට ඉක්මවා විය. දවසට දිනකට රුුක්ෂාන් 2 බිලියකට වර්වඳ හවස තුළ 100 අගයක් සිටියේ ඇති UPI සේවාවේ වැඩිවීම් හැර බිල්දුවීම්කර ඇතිවේයයි.

මෙම ආරම්භයත් ෆිනාන්සිනස් ආරෝහන පරිපාලනය හා තාර්නාවෙන් ඉන්දීයියේ කලාගුණ විෂයයන්ටම මෙම ව්‍යාපාරය සඳහා ලේකමවූ හා ආයේ දැඩි පළමුවන් වේදිකාවකි.