කසිමියානු දේශීය පාරිසර 100 කින් දක්වා පිවිසියන කළාවේ තාවකාලිකාවත්වයන් කළ ව්‍යවසළ සමාම්දරයක්දීය.
Sri Lanka podda hetiya roosi akshakama, helasalawa netumage foreign direct investment (FDI) oru pahasukam hoyari.