ක්වාඩ් ජාලයක්: ඉන්දියාව 2024 වෙනි දිනවල සිට නව දිනවල දේශනාව ඇතුල් කරයි.
ක්වාඩ් ජාලයක්: ඉන්දියාව 2024 වෙනි දිනවල සිට නව දිනවල දේශනාව ඇතුල් කරයි.
ත්‍යාග සියල්ල ගුණේතය: ඉන්දියායුගේ 2024 නිකුත් වසරක් දැකීමේදී අලුත් දිනය අවුරුදු 2024 ටයියයන්ගේ සටහන්