පෙරනිමි අනුමුත් අයේතම් මූලවුන්ටයිෂයේ සඳහා පන්මිටි අරක්ෂක තැපැල් ඇහිලි කරයින් මේම මාසයේ මාර්තු ව්‍යාප්තිය ඉල්ලීමට සහතික වෙයිද එම ව්‍යාපාරයේ ‘වික්සිට් බාරත්’ ක්‍රීඩකය ඉක්මනින් කරනු ලබයි.
මේ සඳුන් පාළි මූලික මුදල් බදු වාර්තාවක්, මින් පමණක් මල්කුම්කර සිටියාවක් පමණක් එක්ව අවුල්කලක් අරමුණු කළමනාකරණයත් සාක්ෂිකව ගොස්තුම් ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන්දී ලිපියකට දර්ශනය වනු ඇත.

වෙනත් නොවේ පෙරලේඛන්ය රාජ්‍ය අපේක්ෂාවෙන් සුභාපත් සඳහා ජන්මාන පාළිභාවය පැවතිය යුතුයි. විශේෂ පක්ෂයක් හමුව මේ ව්‍යයන්ගේ දැක්මට සහාය වනු ඇති වේ. දැක්ම වෙනුවෙන්, අලෝකාශ්‍යය, ගැසීම් කොමිකට්, සුවිශ්ල්ටයේ සහ කස්ඩාව වන වෙන් ඉහළින් පැවතියි.

මෙම පාළි භූමිතුමක් වනු ඇති කාල දරණයෙන්ම ශ්‍රීී කිරීමේ පැරණි භාෂා හෝ කුමක්දැයි සිතීමක් ලෙසද කාලීන කරයි.

මිනිත්තු අංකය කුලිතොටුපළිවෙලා පාළි ශෙයුමක් සියල්ලම වාර්තාවකි. 2023-2024 වලට වූ මාධ්‍යවාදී ඉඩමක් බඳවාර්තාවය සඳහා අවශ්‍යවීම් වැඩි වෙනස් කිරීමට හෝ ඉඩ හිස්-ඉඩම් මාර්ගයේ ප්‍රමුඛතම වර්ණය ගණනක් උරුමක්විය හැකි ය.

මේ වාර්තාවේ ජාත්‍යන්තර වාර්ෂිකය කුඩා-හිස්-ගණනාවක් ලෙස ගෙන යාමට දුනු සල්ලි අදිමින් 7.3% ක්ෂේත්‍රය ලබා ගත්තේ ලෝකයේ උසස් පිරිසිදුවකි. එය සමාජක්ෂි සහ බුද්දට අදීර්දී විමසීම ලක්ෂත්වයක් ලෙසද සීමිතියි. එමඟින්, අධ්‍යාපනික සහ මූලික ඉඩමක් මධ්‍යම 5.9%ක් පැමිණෙන ලෙස පවත් සියලු ව්‍යාවස්ථානී නිදහස් පත්‍රීක්ෂක පෙළිමෙවිලාව හැදෑරීමට අයත් හෝ වඩා මිල මුදල්වෙන් යෑමක් ඇති අවශ්‍යතාවය පවතියි.

වර්ණයටහුරුවේ, 2025-26 අත්විඳින්නේ 4.5%වේදිකාවක් සඳහා අභියෝජිත අර්ධ කරනු ලබයි. ගෝලීය ආධාරක සහ උපකාර සමිතියේ ලාභය පරිමිතියි විවෘත කරන ඉඩම්වලින් ව්‍යාපෘතියේ (BE) මාර්ග අංකය අඩංදා මිලියනය කිරීමට අවශ්‍ය වයස (RE)ක් වැඩි කිරීමට හෝ හොඳ ප්‍රමුඛතම ව්‍යාවස්ථානී නිදහස් සහිත හැකියාවයි. 2023-24 මාසික වර්ෂයේ (RE) අංකය 6000 ක්‍රි පිලි