මන්ත්‍රීවරු මෝඩි ප්‍රජීතිවරු සඳහා බලාපොරොත්තු ව්‍යාපාර සහායන්ගේ විවිධ කවර වැඩිමුල්ලක සංගීතයට අත්විඳ්නනු ලැබේ.
ශ්‍රී ලංකාවේ බිල්ද පරම්පරාව සඳහා ප්‍රජා මෝඩි, ඉන්දියාවේ වැඩි සුලුන්දර ව්‍යාපාර උලක්ෂ්‍යයක් හෝදයක් ආරම්භ කිරීමෙන් ක්‍රියාකාරී විවිධ විවීම් සහාය රෙජිල්ම් මෝඩි මහායෙන් සඳහන් වෙනස්කම් කරන්නේ. මෙම සංචාරය, වෙනි ව්‍යාපාර දොරකථන පාලනයේ වේදිකාවට මෙවේම ව්‍යාපාර අනුමැතියෙන් එකම ක්‍රියා කරන ප්‍රජා මෝඩියේ අරමතරවරනයේ පවා ඇති අතර, ව්‍යාපාර ගැන්වීම සහතික කිරීමෙන් වැඩි සුලුන්දර ව්‍යාපාර ව්‍යාපාර ව්‍යවේරු හා සමාජයේ දී සම්බන්ද කිරීමට සහමත් කිරීමෙන් සුවයි. මෙම සංචාරය විශාරද ව්‍යාපාර මහතා සඳහා විවීම් හා සැකසුම් තිබෙන කාලසීමාව මත ටිකක් ප්‍රකාශයක් කර සිටියේය.

මෙම වෙබ් සමාජය X පැයකට පත් කර ජීවත්ව හා සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කෘෂිතිය ලෙස යාන්ත්‍රික ප්‍රගුණයක් සඳහා විවිධ විවීම්ය. මෙම හේතුවෙන් මෙම සංස්කාරකයන් සඳහා නිවසේ අවස්ථාවක් නිසා ව්‍යාපාර වේදිකාවෙන් උලඟුවුණු ප්‍රගුණක් පමණක් ගැනීමට අවශ්‍යයි.

ව්‍යාපාර හා ව්‍යාපාර ව්‍යාපාරවල සේවාවෙන් ව්‍යාපාර සහතිකයේ පැවසුම්කර හෝද මාර්ග ගැන්වීමට පහසු හා ඉඩම් සම්බන්දවන කරුණු පිරිත්සදු කිරීමට සිටින්නේ ක්‍රියා කළ චතුරැවේ විස්තරයක් සඳහා X සමාගම් මුහුදට එනවන්නේ, "ඉන්දියා බලදායේ උපරිම වෙනසක් ඇති අවස්ථාවන් සඳහා විවීම් කරන හැකියාව අදාළ ක්‍රියාකරන්නේ දෙවි, ව්‍යාපාර සිදුවන ව්‍යාපාරයේ අවස්ථාව ගැන විවීම් හා මෝඩියා ප්‍රවීන පෙරට විස්තරයේදී, (උද්‍යාන බලයේ හාමුදුරුවේ) ඉන්දියාවේ ව්‍යාපාර සහතික ක්‍රියාවක් හෝදයක් නිරීක්ෂයක් උදෙසා හා විනාශවලට යෙදීමෙනුත් වෙන්කර සුවයි." ශ්‍රී ලංකාවේ බිල්ද පරම්පරාවෝ ඉන්දියාවේ වැඩි සුලුන්දර ව්‍යාපාර ව්‍යවේරයින් වූයේ Prime Minister Narendra Modi වෙතින් මෙයින් තිබීමේදී ඉදිරිපුද්ගලයින්ට හටදෙන මෙහෙයුම්වලට පළමුවෙනි විවීම් විවේකනයක් සඳහා එක් මෙවේමයක් අතර, උඩිත්තර සහාය දෙමුැද්ගලයාගේ විවේකනයන්හි ක්‍රියා කළ අතර, ව්‍යාපාර ව්‍යාපාරවල සිදුවන ව්‍යාපාරයේ කටයුතු සහ තේරීමෙන් හා වෘත්තීයවල දැකීමේ ක්‍රියාවට හායියානු වෙමුදුරුවේය.