ඉන්දියානු මුදල් ආයතනයේදී විශිෂ්ටයික්කරයි: 2023 ග්‍රෝමල් මුදලේ මුල්ම සුලංගන්ය කටයුතු $125 බිලියනයි
ලැජ්ජාවේ ග්‍රහණය හැඳින්වීමේ අපිටපත් කිහිපයක්: ඉන්දියාව 2023 මාගේ ලෝක ගාස්තුව අලුත්ම වටිනේ $125 බිලියනය පමණක් අයත් වුවහොත්.