ඉන්ඩියාව ඇත්තේ දේශපාලනයේ වේගයෙන් ඉටුකිරීම් යෝජනා කරනු ලබන්නේ ඇත්තොමටද?
හිමිටියාවට ඉන්දියාව එළිය සඳහා අයවැනින් United Payments Interface (UPI) සමග සමාලෝචනය කිරීම සැලකියවීමයි, වෘත්තීය වෙදුදා හා වෙදූලියන් පුහුණුවට බලන්නෙමින් දැඩි විස්තරයක් ධාවනය කරයි (2023 නොවැය වැඩියි). එහිදී, දෙමළ සම්පූර්ණයන්ට අදාලව රාශ්‍ර මුදල් කටයුතු හා වෙනත් සාමාන්‍යය හානියක් ලැබේවූවීය. 
 
එවැනි කාර්යාලවලට සහභාගිත්වයේ, 2023 නොවැය 6 සැසියක් එක්කසොයෙකු නොහරි ඉන්දියා හා එළියට අමාත්‍යාංශයන් තමයි (JTC) අශිර්වාවිදී එතැන් එතුමින් 6-7, 2023 නවත්වන සිටියුණාම අභියෝජනයක් කරවිය. 
 
JTC හායිතාවට තුළ, ඉන්දියා පරිස්වන ස්කාරය එළියෙන් සමාලෝචනය කිරීමේදී Ethswitch හා එතැන්ගීතයේ ඔවුන්ගේ සමාලෝචනයෙහි සමාලෝචනය වීම ඉල්ලීමයි. තවද, ඉන්දියා පරාජයේ සුදුසුන්දා වෙනුවෙන් සාක්ෂිකව සාක්ෂිකව මුදල් භාවිතයක් පමණි. 
 
ඉන්දියා හා එළියට සමාලෝචනය කරගැනීමට බල පුහුණුවේ වෙනස වීම ඉල්ලුම් කර ඇත්තෙමි. මේ විද්‍යාවක් ඀ෙනත් පවතින සමාලෝචනය හාවතන ආරක්ෂාව පිලිබඳ වැඩි ක්ෂේත්‍රයක් හා සාක්ෂියා සහ වෙනත් යෙදුම් කාණ්ඩ සලානය කිරීමයි. එවේල් වියදක් සඳහා සෞඛ්‍යය හා සහන්ද අපේක්ෂකයන්ට හාස්ත්‍රීන්ගෙන් නිකවීමයි. එළියේ සභාපතිය සඳහා ඉන්දියා කොටසකට ඉඩ දැමිමෙනින්, ඉන්දියාව හා එළියට අමතම අයවැනි සමාලෝචනා අයවැනිවීමක් සැලකිය යුතුයි.  මෙමින් දැඩිතුම්වලට හුදෙක් ඇතුළත් වේවා.