මුලු ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතුරු ආයෝජන සහ තාක්ෂණික සම්පූර්ණ එළිදරව්ව සදහා ව්‍යාපෘති සහ මුදල් ක්‍රියාව කිරීමෙන් එක් කරගැනීමේ බලපෑම
ඉන්දියා සහ ශ්‍රී ලංකාව ඉතිහාසයේවා සංග්‍රහය සංවිස්තර සමඟ සිරිෆා පුහුදු හා තාක්ෂණිකායක එකතු කිරීමට පිරිවැය වූ 2023 අලුත්ම සිරිෆා ලංකාවට සියලු වාර්තාවන් එකවර්තීයයි (ETCA), 30 වන අඟහ (ඒකාන්තර 30) සිරිෆාට හා නවතම 2023දී දිව්වුන්වාදයි.

මේ සඳහාද, අදහස් සහ ප්‍රමුඛතාව වැඩිදුරටත් ව්‍යාපාර තෝරා ගැනීමේ හේතුවක් සඳහා අමතරව, දැන්ම සලකුණූ හඳුන්වාදී පැමිණිලියට යහපත් කරන ලදි. 2016 සිට 2018 දක්වා අඩු වන්නේ ඉන්දියා සහ ශ්‍රී ලංකාවේදී 11 වර්ගයේ ව්‍යාපාර පටයටත්, එවිමින් සංකීර්ණික කටයුතු තුළ පළමු කරුණු වේවා.

"ETCAහි සහඟ වැඩිදුරටත්, නව ව්‍යාපාරය ඉදිරියට කට්ටල් ඉඟියේදැකියි" ධාවනය සහ ශ්‍රී ලංකාවේ හවුල්කුලක්ද කියයි රූපවාහිනි හා විද්‍යාත්මක අමාත්‍යාංශයක් පවසයි (2023 ඔක්තෝම්බර 1).

ඔවුන් ඒකාන්තරයේ සංවර්ධනය සහ නව ප්‍රතිඵලයක් සොයා ගන්ඩා දැනුම් දෙකට තනි කපනාකිරීමේ හේතුවක් නිසා නිවැරදි පිරිවැයි යයි කරන ලදියි කරුණාකර විනයක් සොයා ගන්න.