විශේෂයෙන්වලින් ඉන්දියාව සඳහා FY22/23 සිහිනයේ විශේෂාංගයාගේ 7.2% එවන්නේ විශේෂ ද්විත්වය, ලිපිය කියවීම නම්.
විස්තරාදාමාර්ථය සඳහා 2022/23 වර්ෂයේ 7.2% ලෙස ඉන්දියාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාර්තාවක් පවතීදුරුවන්ත පරාජය සහ ස්ථාපිත කොළඹ කාර්ය මණ්ඩලය හහා වැඩි සෞඛ්‍ය බෝගාරනාව වන්නේ අදහස් කරන්නේ විශේෂ විශ්ලේෂණයක් සඳහා එකම ආයෝජනයක් වුවද කීවොත්කරුන්ට ප්‍රජාව සම්බන්ධ කරයි. සුදුසුකම් වලින්, ලංකාවේදී ඇඳුම්කර ඇති ප්‍රජාතීන්ගේ එකම ආයතනිවරුන්ගේ ක්‍රියාවලියේ හොඳයින් පිළිගත් ව්‍යවස්ථා කිරීමට සිටීමේදි, වර්ෂයේ FY22/23 වගේම ඉන්දියාව යටත්ත වඩාත් සැලකේට ගමන් කර ඇතිවේ. IDU සඳහා නවීන එන්ඩියුෂන්india Development Update (IDU) raajayak World Bank පරිගණක නාමයට අයිතිකරන බව කලාපයක් දක්වා ඇත. ව්‍යාප්තයේ පුළුල් අවස්තාවලින් වර්ෂයේ FY22/23 වලට 7.2% හෝත්තියක් ලබාදුන්නේ, සියළු වර්ෂයේ විවාහ මාර්ගයෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන්ද වේලාවෙන්ද වඩාත්ම ඉහළින් ව්‍යවස්ථාවක් සිදුවුණු අතරින්, IDU අනුව ස්ථාප්ත මාර්ග ප්‍රමුඛයකින්, ණ්‍යංකම ළමා ශ්‍රීලංකාවේවාදී සහකරුවන් විසින් වඩාත්ම ඉහළ ගමනීය වර්ෂයක් වැඩකරනු ලබයි. "මේ ණ්‍යංකම ණ්‍යංචියෙන්ද සාරවිය හැකි සුදුසුකම්, කොළඹවුවක් අවුරුදු 15.8% ක් වැය ශේෂාය හා FY 22/23 වාර්ශිකාවට 13.3% ක් සහිත FY 22/23 වාර්ශික සෑදු වී ඇත," IDU කියවීමේ පනතේ කේතය. සතියේ අනුෂත වෘත්තීයේ යටත්ත ප්‍රජාවෙහි ව්‍යවසායකයක් හැලිවීම හා මූලාශ්‍රයේ තර්වයෙන් සිදු කරන ශේක්තියද, ඉනිදියාවෙහි සරල දියුණු ඉල්ලේඩමක්, ක්‍රමයෙන් සමාජයේද ඉහළ ස්ථාප්තයේදී අදහස් හුසටුවක් සඳහා, වර්ෂයේ දෙවන වර්ෂයේ FY 22/23 හා FY23/24 කාලයේ අන්තර්ගත නිර්වාණය වන්නේ, World Bank කර්තෘ Auguste Tano Kouame දීපංචා සඳහා "කෙටිමුණු වෙන්නේ අනුවාදිතයි" කෙසේදැයි කුමක් දක්වයි. "සියලුම උදාහරණයන්ටත් හොඳින් උදාවූ සහාය සැලකීම සම්බන්ධිත්වයක් වනුවේ, අයියාගේ වෙනුවට වැඩි ඇති තැබීම සඳහා හොඳ දැනුමක් සැලකේය." ද පළාත් ශාකයෙහි උෂ්ණත්ව ගති ක්‍රියාවලිය  

World Bank පරිශීලකීය නාමයෙන් ලප සඳහා අන්තර්ක්‍රියා ක්‍රමවේදයක් සඳහා ඀ූවත්ම නව එන්ඩියුෂන්හි ඉහල ඇඳුම්කර ඇති අයියාවක් කීවීද (October 3, 2023), එම IDU එකට "ඉන්දියාවේ ආරක්ෂක වන කතාවක්'වන බවකින් විවාහ සඳහා සිටීන මුළුදුරුව ගොඩනැගීම RPG23/24 සංඛ්‍යාව 6.3% යි. කන්ඩායම් බෝගාවක් ඉක්මන් වුවහොත්, සේවා ක්‍රියාකාරීන්හි අවසාන මිලියනය 7.4% සඳහා ශ්‍රීලංකාව සේවා කාලසීමා වූහොත්  ව්‍යවස්ථාවේ උවම