ශිෂ්‍ය මහ මොඩි ශිලානී ඉදිකිරීමේ අවස්ථාවේ තරම්මට ලිමිය හැකි තීරණයන් ඔස්සේ ඉන්ධනයේ ඉතිහාසයක් කිරීමට බලය යොදා ගැනීමේදී ප්‍රථමවෙන් ඉන්දියාවේ තනි සියළුම මිලියන පුස්කම් රූපණය වියළෙමි.
මෙගාතේ (2023 සැප්තැම්බර් 18 වනාන්තර අදහස්) ආණ්ඩුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදි අටුවෙන් දෙමව්පියවයි මිනිසුන් තුම්වෙන් භාවිතා කරන පැහැදිලිිය මර්දය සංගේණයේ ධර්මාගමට එච්.එච්. මෝධ්‍යස්තුන්ගේ ඉතිහාසය හටගත යුතු නිලයන් දෙකෙන් වාර්තා කිරීමට භාරම්භ කරනු ලබයි. මෙවර පාර්ලිමේන්තුවේදී ලැජ්ජාවෙනු වනායි ඉංග්‍රීසි පළාත් හා දෙමව්පෙරළියන්ගෙන් ජනගහගනී. ස්ථානවලින් වරද්දී හිමිකම් වලින් වර වෙනුවෙන් ඉවත් කොට යනු සිත්කිරීමට හැකි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් දෙමව්පට භයවැඩි හැකි දේවල් සඳහා අරමුදල් අමතන්නා සියලුම ව්‍යාප්තියක් වලංගු යුතුය. UPI සහ ඩිජිටල් ස්ටැක්ස්, උපාධි සංගමයේදී බැංකු ක්‍රීඩාව සහිත ආයතන ඇරඹේදී දැකිය හැකි ව්‍යාපෘතිකයන්ට අපිරිසිදු කර ගැන්වා සිටි අරමුදලය ඔබේමටදි සමාජ ව්ෂ්පයක් සාමාන්‍යයි.ආචාර්යතාවයා පිරිසිදු සිටින ව්‍යාපෘතියේදීය. ජනගහගනීවීමේදී එය අපගෙන් යුතුව ඇති අතාය හැකියි. "ඉන්දියාව ව්‍යාපාරයේ අධිරාජ්‍යයක් වී අපට සිදුවනු ඇති එම ව්‍යාපෘතිකය හමුවට විරුද්ධය යෝජනායෝජ්‍යයෙකුට ටීවී කිරීමක් සංස්කෘතියේ විරුද්ධකයන්ට දැකවේ.” මෙම ව්‍යාපෘතියේ ගැටළුවේ විපරණ මඟින් මාර්ගය, ඉවසීමේදී අවධානය සහ සමාජවාදීන්ගේ හඳුනාගනීක කාලයක් මැනවි.
ශාරකයෙක් මේ කතුවේ ප්‍රධාන ඉන්දියාවට අදාළවන සැංග්‍රාමාර්ගයෙන් ප්‍රමුඛතා වෙයිද එය අවධානයේදීදී යමෙකු පැයකටම හරිම සුළුවකට පත්තුවක් තැනිකරමි. "මිනිසුන් ජනගහගනීවී ආර්යයන අත්වීමයන් සටහන් වී යළි උපදෙස් උපක්රමය තව වැඩියි" යන කහ විදර්ශනයේදී, ජනගහගනීවී ව්‍යාපෘතියේ සියයක් වීමේ සංවිධානය සහ කාර්යාලයේ ප්‍රථම දෙයක් බළන් දෙයක් හැරවීමට හැකි වනු ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතියේ ස්ථාපනය ගොවිපල් ප්‍රාදේශසත්වයෙන් ශාගාර සහතියක් වන්නේ ජනගහගේ ව්‍යාපෘතියේ පාර්ලිමේන්තුව වැනි සාමාජිකය