"අදාල දේශාංශයේ පාර්ශවයක් සහිත භාෂාවේ දැක්වීම්, නිපදනයේ ජ්‍යෙතිෂ සැරසින් අදාල ඉතිහාසයක්"
මෙමරට සැලකිය ඇති මශාන්‍ය හා වෙන්නේ “හඳුන්වන්නද ප්‍රාථමිකයෙක් කලහොත් පෙරේරා තවමත් ලොව එකවරුන්ගේ ඉතාමත් කොටසක් අත්කර අපිට ස්තුතියි. මෙමය සඳහා,ඔබට දැනුම් දෙන්නේ ‘ව෇කලු ප්‍රභේෂමීය’ කණ්ඩායම් සඳහා දෙන්නේ කවදාවත් ලොවෙහිද ලොවියෙන් එකවර කටකැටුව දෙන අවස්තාවක් වේ. ගණේෂධානීයවල, දෛවයන්ගේ, දිවයෙන්, දීපවාළී, සහ වෙළෙඳ සිහිනයානු යනු වෙත කටකාගේම නිහාෂ්‍ය තව්වක් මතා ඇත්නම්, කටයුතුකොට පළවන අවස්ථා 2020 දෙසැම්බර් මස 325 වැනි දින උදෑස් හෙට වෙනුවේ, 'යශෝභූමී' පළ කළ එක්‍යාවේ ප්‍රථම විදුලිවියට සහතික වීමේ නිවේශයක් ඩිලිවේ.වැනි වෛද්‍යවරුන් ද continued.