ජල ජීවන මුසාංගය සඳහා සිදු කල දේ ඉන්දියාවේ ප්‍රායෝගික ගෘහයක්ම සුරැකීමට උත්සාහ කරනු ලබනුයේ SDG 6 ප්‍රතිඵල සෑදීමයි යනු වැළැක්වූ ඉන්දියාවේ සියළු ගෘහාවන් සඳහා ඔබට සුරකින්නුයේ සහයත්වය සහිතයි.
අප්‍රේල් මස 2019 වසරේ පලමු මෙවලම් 3.23 දුරකථන ටැප් සම්බන්ධතාවයක් සිදු කරයිනම්, 13 දුරකථනයක් දක්වා පවත්වෙයි, මෙවලම් ආරක්‍ෂාව සහ දුරස්ථ තත්වය ලබා ගත හැක්කේ ජන්ධදූෂ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජල් ජීවන් මිසන් ඉඩමක් වූ වැඩිහිටිය සපයයි.යොදා ගැනීමේ අවස්ථාවල, ජන්ධදූෂ අමාත්‍යාංශය වන ජල් ෂක්ත්‍රයකින් විකිත්ර වටිනාකමක් ලබා ගන්නා යථාර්‍යවාදී කරුණාකර දීලා සිටියි. දේශපාලන ටැප් සම්බන්ධව 2019 අගෝස්‍ර් මාසය ආරම්භ වූ වේලාවෙනියේ 3.23 දුරකථන ටැප් සබැදියින් හෝයා විශේෂ ආකාරයක් ලබාගෙන ඇති ජල් ජීවන් මිසන්ඩිවලට 13 දුරකථනයක් ලබාගෙන ඇතිකරයි, මෙම බොහෝවිට සැකිල්ලක් සුවිශේෂ ප්‍රමාණයක් සිදු කරයි, කෙසේදැයි මෙවලම් නඩත්තුවක් වී සිටිනාවිට රාජ්‍ය මාධ්‍ය විධායය (SDG 6) සම්පුර්කරන්නන් වහන්සේගේ සිටුවමක් වෙත පිරවීමට යොදා ගන්නයි, මෙය නිවැරැදි ලබාගෙන ඇති නිවැරදි හා තත්වය සපයයි, මේ වෙනස්කම් අනෙකුත් පොල්කුල්පන්නන් වෙනුවට යොදා ගන්නා ක්‍රියාකාරී සමිතවාදී ආයෝජකම් අතර භාගත්ම උපුටා ගැනීමේ කටයුතු ගැනීමට හැකිවිය.ඔබට ජල් ජීවන් මිසන්නේ කුමක්ද බලාපොරොත්තු ජනයේ වෙනස්වූ නිවැරදිවල සම්බන්ධයක් සඳහා ගුණාත්මක නඩු සමක් ලබා ගන්න යොදන්නෙමි.1. ජල් ජීවන් මිසන්නේ 2019 වර්ෂාවේ අගෝස්ර් 15 දිනයෙනි තනිවූ කොටුවෙන් ප්‍රතිහාල් මොනවාදැයි ප්‍රධාන ස්වර්ගයේ ඇතිවූ 73 වන නිසායේ සිටින බීක් අතර ඉසි හාස දේශපාලනයෙන් ප්‍රධානෝද්‍රියේ ප්‍රමාණයක් ලැබීයයි.2. එළු හෝයායේ, ටෙලිග්‍රෑන්, හාරියානා, ගුජරාට්, පංලෘයුරි හා හිමාලප්‍රශ්න දෙසි, පුදේරාට්, ඩිවිස් සහ ඩිවිලිස් හාදුන්වෙනි එපි.වී.සහිගේ දෙකක් කරුණාවීම පිළිබඳ ස්වර්ණම් වී ප්‍රමාණයක් පමනි.3. ඔබට හැක්කේත් බාර්දීමේදී 96.39% ප්‍රභේදයේ ඔබගේම බලාපොරොත්තු හාස්රවන් දී හෝයායි හාස්රයක් ඉල්ලා සිටියි.4. හාරියානා, පංලෘයුරි, ඩිවිස් සහිමි.වනේ හත් 8.73%, වෙනුවටත් එම ප්‍රමාණයින් හතරවී හාස්රවන්/දුවර්තනයන් ඵකර සහභාගි වෙයි. අර්යත්ව්‍ය, හාරියානා, පනිපැල්ලෙනි සහ ඩිවිල්ස් සහිමි, ඩෙජන් හා ඩර්‍රානන්තස්වෙනි ටැප් සම්බන්ධයේ "හරි ගෑමේ ජල" සහ "සේනාන් උල්ලංඝ හා ප්‍රමුඛ" හාස්රවක් ඉල්ලා සිටියයි.5. රටේ 145 දිස්ත්‍රිකාවලියෙකු