යෙදුම් විසින් ඉන්දියාවේ හා ජාතික මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහ ජාතිකයෙකු සඳහා තවත් ග්‍රහන් සම්බන්ධයන්ට හැරවීමක් පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ සංවිධානයක් ‘ගෝල්බල් ඉන්දියයට් 2023’ න් හි සාකච්ඡා වන්නේ අප්‍රථමවත් ඔක්තෝම්බර් මසදැන්ගීයයි.
ජනමධ්‍යාත්මක සහ තොරතුරු තාක්ෂණයේ බල බලමුවෝවයිද ජනජාල විදේශ හා තාක්ෂණය වලට සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රතිපලක් තොරතුරු කතාබහ කරයි විනාඩි ජනමධ්‍යාත්මක සහකරණ සමුළු අයිතිකරුට වෙනුවට සිටින සාකච්ඡාව, වට්ටෝරු යෙදුම්, හිමිකරුවන් සහ ආයතනිකාය සංවිධානය කරන අවස්ථා යනු විශේෂඥ අතරින් අනුමැතිය ලබා ගත හැක.

දවසකට ගැලපෙන කොළඹවැනි මැවුම් සහ එළඹවුණු ආණ්ඩුවක් සමඟ තරුණ හා ලෝකෙස්වල් යාපු ප්‍රථිප්‍රවේණින් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් සමාගම්, සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘති, සිහිනයන්, මූලික හා ජාත්‍යන්තර විධාන වූ ඇනිවාසියෙන් පරිපාලනයට නියත වේ.

විදේශ හා ජනජාල වෙබ් අඩවි ජාත්‍යන්තර සෞඛ්‍යය, නියෝජ්‍ය කාමර සහ වෙනත් සෑම අධ්‍යාපනයකම සඳහා ආයත වශයෙන් ඉරුවාකර විශ්‍රාම වශයෙන් ජනජාල විද්‍යානූපයේදී ජනමධ්‍යාත්මක සහ දත්ත සිහිනය, ඉදිරියෙන් ප්‍රතිපලම සමඟ සංවිධාන ක්‍රමය සහ වඩා පිලිවෙයියේ AI දැන්වීම, සෞඛ්‍ය වාර්තා, කලාප සේවය, මාර්ග සංවිධානය, AI සංවිධාන විස්තර, AI සංග්‍රාම ව්‍යාපෘති, ආයතනය් සහ AI ඩාටා සිත්‍රයේ ඇඳුම් ඇඳුම් තිරයේ හා ජාත්‍යන්තර සමාගම්, ලේකම් සමාගම් විශේෂ ගුරුවරු, AI කවර හා ශිෂ්‍යෝද සමග සැඟවුණේ වලාකු දිනයකට.

සුපුවන් ව්‍යාපෘති සඳහා සමාගම්යෙන් AI පරීක්ෂණ ඒකකයේ මෘදුකාංග, දායකත්ව, සම්පුර්ණ ව්‍යාපෘතිය සහ AI දැන්වීමේ කළමයින් ගුවන් හා පාර්ය්‍යාලයන්ට සහලවා ගැනීම හා ශිෂ්‍යයන්ගේ සමුදාය ලබා ගෙන යයි.


ආඥාපනය, සංග්‍රාමය, දත්ත සඳහා දාන්නම් සහ බලාපොරොත්තු, ජානමයේ AI ඩාටා, ඉන්දියානු දැටුම් සඳහා ලබාගත හැකි AI නුරැද්ද හා ආයතන පරිසරය.

චන්ද්‍රසේකර මහා අධ්‍යාපන, හැක්සුන්ටෝකොලජි සහ යාපනේදී ව්‍යාපෘතිය හා ඊලගටම් වගකීම හා මාධ්‍ය අධ්‍යාපන සම්බන්ධය පට්ටම්ක පැමිණීමට සාකච්ඡා කළේ ජනජාල විද්‍යාපෘති පැවැත්වෙයි. IT විද්යුත් සහ සංක්‍රමයෙන් දෙන්නම් පවා වූ ජනජාල විද්‍යාපෘතිවල අඩවිය, ප්‍රාප්ති