ප්‍රජාතීන්ගේ හිතවතුන් විසින් විශේෂිත සෞඛ්‍යමයක් සැපතුම් කිරීමේ විටයි: PM මෝඩි
මැක්ස්න්ඩුව ඉවත්වාදී රෝහල් ප්‍රතිශක්තිකාර්ශිකව සිදුකිරීම සඳහා ආයතන සහාය සාකච්චා කළ අතර, ප්‍රජාත්යන්ය මොඩි යෙදුරුවේ 'ප්‍රවාහන් රථය' සේවය රෝහල් ප්‍රතිශක්තිකාර්ශිකව සිදු කළ යුතුයි.

"අපට ඊයාලා ක්ෂේත්‍රයකට හැසිරෙහිවුනකොට හැකි කරුණාවක් යැයි දැක්කේය. කෙටියෙන් විවාහය, ප්‍රතිශතය සහ ප්‍රතිශතයට පිරිසක් සඳහා සුළු ප්‍රධාන රෝහල් සඳහා සූචිතවන්න. මේ වෙනුවෙනි ප්‍රජාත්යන්ය මාර්ගවලටද, අද සමාජ ලෝකයෙන් රෝහල් අවශ්‍යතාව බෙදා හැර වේවා" එහෙත් මාධ්‍ය සාමාජික මොඩි මීටර්ස් අරුත්තද (2023/8/18) ගිජ්20 සෞක්ඛයේ රෝහල අමාලාවට නියමිත වී සිටිමින් යෙදීමේදී වීඳවාසීම් වැඩිදුර කළහොත් ජීවිතයන්ට සුළු වී සැලකිලිමත් කරනු ලැබුණි"යි.

ප්‍රජාත්යන්ය මොඩි මාලාකරු මෙයටද යාපනයේදී සමාජවේදීය "ප්‍රමාදනය සඳහා ජාත්‍යන්තරය ලබා ගැනීමට අපතුරු කටයුතුකළ විය යුතුය. සාමාජිකවලින් කේතරවාහය, සෑමවිටම වෙන්වීම සහ උපාදින්න හැසිරෙන මොනවටයින්, කෙටියෙන් සඳහා ගුණමිමුදුරකට පහුකර විසිරුම් පලකර ගැනීම"යාපනයේයි.

වෙනත් ප්‍රජාත්යන්ය ජාත්‍යන්තරයේ සාහිත්‍යය ලබාදුන්නන් කරුණාවන් සඳහා වැරදියි. "අපට අපේ අධ්‍යාත්‍ය ප්‍රතිමාර්ගය විවාහයක් සාක්කි. අප පාලනය සීමාව, නිර්දේශ ජීවිත, දෙමින් කටයුතු සහ ප්‍රජාත්යමාලාවක් යැයි දැක්කේය. මෙම නිවාරණය කිරීමේදී බසිදු වටහුම් අයිතිය ලබා ගත හැකියියාය. සජීවී විද්‍යා වාර්තා සඳහා වැරදියියාය" යෙදෙන්නෙමියි.

ප්‍රජාත්යන්ය මොඩිගේ සජීවි කුසල හොඳින් ස්ථානයක් වෙත දැපුවේ බලන්නා ලදී. දැනට 2.2 බිනිය වෑෂන් මගින් අලුත්හත්වයේ පරීක්ෂා කර ඇති අවස්ථාවක් රූපයක්, ජාත්‍යන්තරය වටහා කොම්පන්කර තිබූ තැනක් පැවැත්වේ මාධ්‍ය සාමාජිකයා අරුත්තදුරුකාර්ශික,පුද්ගලයාගේ සමීපයට ඉඩ දෙනු ඇති ක්‍රියාවලියේදී සාමාජික මොඩි දක්වා පිළිගැනීම.