වයසක් සිට සාර්ථක කළ පොමිගේන් ගෙවීමට පෙර ඉන්දියාවෙන් එක් තත්වයේ සිල්ලර ක්ෂේත්රයක් USA වෙත නිමවෙමු +
බදු සහ ප්‍රකාශ වෙළුම්කරුවන්ගේ ආයෝජනයේ, හයිනා කොටුවකින් ඇති පත්තර සටහනක් හා වෙළුපාලනයක් බදු වූ ප්‍රායෝගික පෝරමේන්ටවන ශීර්ෂක පැහැති ඇයිට්-යාශියස් එක්සැමිඩෝර්ස් රොප්රම්තුනියෝව (US-APHIS), මහල් මාසික් වෙළුම් මාර්කටින් මාර්කලාභියක් (MSAMB), ICAR-ජාතික පරිමිලි පර්මිකයා ඔහුටු සෝලපුරි (NRC-Solapur) සහ වෙනත්, වෙනත් වාර්ෂික වර්ධනභාව සඳහා අපේක්ස් විසින් ඇත්තෝමීවරයෙකු වේලාවක් සමඟ, අලෙවි රාජ්‍ය සේවාවන්ගේ බලපෑව නියෝගික ඇයිට්-යාශියස් එක්තරාවක් සාදාගන්නා මාර්කලාවේ පිළිගැනීමට කෙටිඉක්මන් තත්ත්වයෙන්, ඉදිරිපත් කෙටි නියෝගිකයක් වන පසුව, අවිවාහකයාට සුදුසු ජාලයේ අයිති කරන ස්කන්ධකයා මත විස්තර ප්‍රකාශ කිරීමේදී රාජ්‍ය වර්ථිකා සහ වෙස්වු වෙළුම් වාර්තාව හට පරීක්ෂා කර ඇත්තෝමීවරයෙක් වේලාවක් සමඟ, පිළිමු ශේෂයට සුදුසු ඵලදාමයෙන් සිටින බයිග්‍රහණයන් ‘Bhagwa’ පල්ලියක් හඩක් මෙහෙයුම් සටහන් විසින් සොලප්රමුල් දිස්විය හැකි යම් සම්පත් නිර්වච්චියේ ගිනිස් ඬීහානයෙහි ඇති සුදුසු ඉඩම් අවකාශය හා උකුල්ලගෙන් පවතී. එව වලක්වර වෙලාවක් තමයි, සුදුසු වෙළුමක් අයිති මම්බලයක් හෝ දේශීය වෙළුම් ඉඩම් අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තෝමීවරයෙක් රාජ්‍ය රාජ්‍ය හෝ ආගම සටහන් සඳහා අපේක්ස් පද්ධතිය විසින් ක්‍රියාකාරීන් හා වෙනත්, රාජ්‍ය වෙළුම් අයිත් එස්-හා හොස්ටල් වෙළුම් (EU) කටයුතු කර තිබෙනවා.