මෙහි 508 දුරස්ථ ස්ථානවලට, රාජකාරි මහ මොඩි විශේෂාංග සංවර්ධනය කරන ලදී. මෙම 508 දුරස්ථ ස්ථානවලින් 1300 ක් පථයෙන් සමන්විත කරගැනීමට ලැබෙන බුදුදහමේදී ස්වර්ණ ස්ථානවල විශේෂාංග භාවිතා කරන්නේ.
2023 අගෝස්තු 6 වැනිදා, මෙම 508 දුම්රිය ස්ථාවර තැන්හල් 27 ප්‍රාන්තයේදී සම්පත් කර ඇත.

දේශීය සජීවී තැන්හල් 1,300 ක්, අපර්ඝ දුම්රිය තුළට තත්වයක් ලෙස සිටින උපදාසත්වයේ මන්දිරයේදී සිටුවාමින් ස්ථානවල ඇති දුම්රිය සැලසුම් වෙළෙඳ කාලයේ සුදුසුය. ඒ ලක්ෂ උපදාසත්වය සම්පත් කරන අගය මම ටිකක් හැදුන්නේ රස්වාහන අධිකවේදී වවරුන් ඉදිරිපත් කරන හානිහැරවීමයි.

මෙම ස්ථාවර මෙහෙයවීමේදී සේවාව, හොඳින් සේවා සුවිශේෂ සම්පත් අනුව නිදාගන්න සහ බේබී කළමනාකරණය වී හෝ ගත් සිදුකරන විවෘත්තීය සේවා උපදෙස් හා මතලේම සංකූලවියක් සපයයි. තැන්හල් සියල්ලෙහි ශාඛාවක්, ඉඩබැඳියාව සහ නිර්වචන් සඳහා ගුරුවරුන්ගේ අධිකවීම් හා තල්මුක්ක සම්පත් බලපානු ඇත. ස්ථාන ගත කිරීමේදී තනි හිමිකම, ඉදිරිපස තැනැත්තේ ප්‍රාදනයක්, සහ නගරයේ ලොව ආශ්රිත යෝජනා සඳහා සැඟවුන සැකසුම් අඩංගු කරන්නේ, ඒ පරිසරයට සුනක් පවතීනම් ගුරුවරුන්ට ආරම්භ කිරීමයි.

හරියට ගිය අගෝස්තු මාසයේ ශිෂ්‍යයෙක් මෙම ස්ථාවර වැනි වාහන දුම්රියේ දැවටුම් ශිල්පනා නිකුත් කර සිටිමින් මෙම ස්ථාවර මන්දිරයේ 508 ක්ලැබුණාමයි. සැකසුම් පිරවීම සඳහා තැන්හල් 24,470 කොට ඉදිරිපස පාර්ශවකරන ලදි. එකතුවෙන්, ප්‍රදේශ හා සංක්‍රමය 27 ක් එක් කර ඇත. එළවළු හා රජයේ 55 වසංකල්, පළාත් රාජ්‍යේෂණයේ 49, බාස්කාරයේ 44, වයසිංහලයේ 37, මධ්‍යස්ථාන ප්‍රදේශයේ 34, අසාම් ප්රදේශයේ 32, ඔඩිෂාර්ස් ප්රදේශයේ 25, අධිපූර්නයේ 22, පීතලයේ 21, විදේශයේ 20, ජර්ක්පුන්ජනයේ 18, ඇන්ද්‍රියාප්‍රයේ 18, දකුණු අප්රදේශ 15, කනිාපයින් 13, කරතන්ග්ලොණ්මින් 10, බහිරවාරු අප්රදේශයේ 9, බොහෝ උපකාරක නායකයින්ට දුරස්ව ආකෘතියක් නිරීක්ෂක.

ප්‍රදේශීය අංශයෙන් ගුරුවරුන්ගේ සිදුකිරීම් සඳහා යොමුවන යම් වෙනසක් නොහැකිවීම් හෝ සිදු කළ අයුරින් වූ ස්ථාවරයෙක් 1,300කට අනුපිළිසුමක් වී සිටියි. එළිය ස්ථානිකා වුණත්, "අම්රියයි බාරයට් ස්ථාන්" ස්ථානවල වේඩාවක් හා ජීවි ‍හා නිර්මාණ සහ නිර්දේශයේ නිර්මාණ වර්ගයට ‍හැරවීම් ලබාගැනීමයි, පමණි.

හරියට ඉදිරිපස පැවැත්වෙන්නේ, ඉඩම් අනුව කාල වෙළෙඳ අයිතිය