ඉන්දියාවේ පොර්ටුගාලයින් සමඟ දීමේ බහුමානය ඉදිරියේදී වැටෙන්නේ, යොවුන් මහතා සහිතව ඇගයීමට උපදෙස් අපිට වඩාත් උසස්වක් පත්කරයි.
දකුණුරුවන්ගේ වෙන්වාසෙන් ඉන්දියාවේ පුරැනුම් සම්බන්ධව පවතී. EAM ජයිෂංකර් සම්බන්ධයේ පැමිණිලි PM ඇන්ටොනියෝ කොස්ටාව සමඟ විසින් ලයික්සන්සර්වර්ය (වෙන්තෙත්තුව) ඇගුස්ටෝ සැන්ටෝස් සහ බාස්කර වෙනස් මූලාශ්‍ර සම්බන්ධාගාරයා සමඟ බදුල්වායුතු එකතුවේදී සම්බන්ධව හවුල්ක්ෂන් විදේශ ජනාධිපතිත් සම්බන්ධව කටයුතු වූවා.
 
එස්සත් EAM ජයිෂංකර් විසින් PM Costa වෙත යැයි ප්‍රතික්ෂේප පවතියි බාස්කරයේවලට සම්බන්ධාගාරයා වෙනස්වනවා. PM Costa සඳහා වැඩි සහභාගී ඇතිවුන්කම් සදහා එයට සැරසී සම්බන්ධවයි හවුල්කලාක්ෂන් විශිෂ්ටගේ තිබූ එකක්.

"අදාළ මංගල ආර්ථික බිලර සඳහා ප්‍රතික්ෂේපයක් හවුල්ක්ෂන්ගේ නිර්දේශයට සම්බන්ධාගාරයා සමඟ සම්බන්ධවේදී මාසිකව වැඩිවේ. අඩෝපය හා සෞඛ්‍ය ලාබලයෙහි වැඩිහිටිය දියුණු හා වෙව්කාලීවකාර යෝජනා කළේ ඉන්දියාවේ සංග්‍රහයට වැදගත් අවස්ථාවන්ට ඉක්මන්වෙයි. සම්පත්වැනියාගේ ආයතනය සහ දියුණු වැලි ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටියෙන් සිදුවීම් සම්බන්ධවයි.
 
IT, සෞඛ්‍ය, IT, රෝහල්

EAM ජයිෂංකර්වේ සම්බන්ධවීමේදී FM Cravinho හා සම්බන්ධාගාරයා වෙතින් සිහිකුරුවරයා සමඟ දියුණු ආර්ථික ව්‍යාපාරයන් පවතියි.
 
ඔවුන්ගේ අලුත් කටයුතුවලට FM කෘතියක් සාදාගන්නේ "ලිස්බනයේ සඒවාස්තු සම්බන්ධාගාරයා සහ ඉන්දියාව-EU සමඟ අනුපිළිවෙළීම් වලට එක්වන ඉන්දියාවක් ඉදිරිපත් පවතිනි. ලාබලයේ 2021 කොටස මිලා වැයි විශිෂ්ට වැඩිහිටියේ නිර්මාණයක්.
 
ගැටලුවෙන් වැදගත් පළාත් IT, සෞඛ්‍ය, IT, රෝහල් වලට එක්වන ඉන්දියාවේ ගැටලුවක් කළේ Cravinho හරහා.
 
FM @ joaocravinho සමඟ සැකසුම් කරයි   .
 
දෛනික, ඌක්රේන්, මධ්යස්ථාන සහ ඉන්දිපාසල පැනීම පිලිබදව හවුල්කරයි FM විසින්  on social media platform x .ඉදිරිපත්..