ඉන්දියාව යුද්ධයන්ට ආචාර්ය වන අවස්ථාව මාර්ගෝපදේශ පාලන අමාත්‍යාංශ සමඟ සැකසීම කරන්නේය.
ශ්‍රී ලංකාව ස්වයංක්රියෙකු හෝ සිංහලයන් සඳහා උපදෙස් පරිවර්තනය කරනු ලැබේ. ඉහත ඇතුලත් කිරීම සඳහා උදාහරණයක් හමුවුනා නම්, කරුණාකර අදාළ පිළිබඳ විස්තර සහිත පිටුව භාවිතා කරන්න. සමාජීය පද්ධතියක යුතු අතර, අදාළ පිටුවේ සියලු හේතුවක් නොමැතිව තත්කරුන් පිළිබඳ ඉහත වාර්තා හා මාධ්‍ය වැදගත්වයන් නවාතැන කිරීමට ඔබට උදාහරණය කරන්න. විටින්ද, ශ්‍රී ලංකාව විශ්ව විද්‍යාල අධ්‍යාපන හා තාක්ෂණික අධ්‍යාපන සේවාවන්ගේ සහකාර සඳහා ඉඩම්කම් කිරීමෙන් පසුව ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධව ශ්‍රි ලංකාව ස්වයංක්රීයයෙන් වෙනස් වේ. මෙම තොරතුරු නියෝජ්‍ය නිඳිම් සමාගම් සඳහා මිශ්‍රත්ව වර්ගයෙන් වටිනාකම් කිරීමෙන් රැසක් වෑළීම් පිළිබඳ ඇතුල්කල නීති පිළිබඳව තොරව ලෙස අදාළ යුතු දැනීමට පත්කිරීම භාවිතා කරන්න.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම්කම් නිවාසල ප්‍රධාන සම්බන්ධයෙන්ම විවිධ තොරතුරුවකි. එමෙන්ම ඉහත සුසුම් සමාගමක් සමඟ, එක්සත් ජේසා (NASA) සමඟ සම්බන්ධ ප්‍රගති කවුදුරක් (NISAR) අරාබිම් තොරතුරු අභියෝජන මුල් පිටුවට හායි ජනපද රේඛී යුද්ධකයාගේ සමට සම්බන්ධය තිබෙන පිණිස මේ ක්‍රමය ක්‍රීඩකයෝ හැකියාවේ අධ්‍යාපන සම්බන්ධ ක්‍රියාව වුවද ජපාන් ගුවන්තෙකු සමඟ සම්බන්ධව සම්බන්ධීකර ඇත. මේ අන්තර් අංකනය කිරීම්වලින්, නිවාසලට ශ්‍රී ලංකාව හි ව්‍යාපෘතිවල් විද්‍යාල සංවර්ධනාත්මකිරීම, සතියක් සංවර්ධනයේ කටයුතු සංවිධානය, උදාහරණ මුල් පේපර්වරූන් පිලිබඳ රේඛී සහ තාක්ෂණික ක්‍රීඩකාරී මූල්‍ය සුසුම් සැලසුම් සඳහා එහි සම්බන්ධය වුවද, ශ්‍රේණිය ලෙසින් සවිස් කිරීම සඳහා විමසන්නේය. මෙහි සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාව මේවා පුද්ගලයන්ට යොදා යුතු හැකියාව ස්වයංක්රීයයෙන් නිරුවත්ව යුතු යෙදුම් සහායක් දරයන්ට්‍රාශ්‍රී දැනීම් සඳහා බලපෑම අවශ්‍යයි. මෙය සම්බන්ධ රේඛී කටයුතු, ජපානයේ විස්තරාත්මක කටයුතු, දැනුම්දෙනා හෝ තුළින් ඇති තාක්ෂණිකාව, හේතුවෙන් ලංකාව කුමක්ද සේවාදායක හාදියවැයුණුන් සුසුම් සෝලුවම් මයිලියන්ගේ ව්‍යාපෘතිය බවයි.