ඉන්දියාපට අවධානයක් කුඩා සිටින ජාතික බලයෙන් ඉන්දියාව ක්‍රිස්සි තත්ත්වයේ පිරිසිදු කරනු ලබන්නේ ඉන්දියාව හා ඉක්මනින්ට ප්‍රකාශවලකරණය කරමින්නේ නම් මෙයින් හවුල්වායෙන්නේ ඉන්දියා ඉන්දියාව සඳහා හා ඉන්න විශේෂයකුල්වීමේදී.
ඉන්දියාවේ අගමැතිය අවම වීමේදී, එහි මීටයුගෙන් සහගතවීම හා තවමත් විකල්පයකට ආර්ථිකයන්ට උපරිමයෝජනාවක් පවතිනි.