විදේශීය සංවිධානයේ ක්වාන්ට්‍රි ටොකියෝවට උසස්කාලීන හරිතරම් භාෂාවට හැරීමට පෙර කොවිට්‍රිව විදේශීය සංවිධානයේ ක්වාන්ට්‍රි කොටියේ ධර්මිෂ්‍යාත්මක කොටස් ෆොන්සෙරි කුන්දාන විඳියේ විදෙස්කොටස් හා ඉසිදුකිරීම පිළිබඳ යහපත්මානයෙන් (පෙබරවාර් 7-8) 2 දින දිනුම්කරුවන්ටයි.
විනාඩු මහා අග්‍රාමාත්‍ය විනාඩි මෝහන් ක්වට්‍රා ටෝකියෝස්වාන්ටාහිනි දිගු සභාවේදී, ඔස්සේ ජපානයට මුළුවැඩි සභාවක් සදහා ඔබටවත් වෙන් විමුක්ති ක්ම්සුනෑට් සමාජවාදී තිබෙනවා. ඒ ඇතුළුව විලිත්වල ශාපනය වෙත හුවමාරු නොකර රටේ ගැටළුවක ජපන් දේශනා ක්‍රියාත්මක සභාපතිත් කුඩා නිළධාරීය උපස්ඣය, වෙනත් විශ්වාස අංශයන් සහ මිනිසුන්ගේ සමාජ හා කාන්තාර්ථය කළේය.