මෙම කොටුවේ උසස් මාර්ගය “තිරයේ ස්ථිර සහ රජයේ ගැලපෙන ඉන්දීය සාමාජික වෙරළක්” වන්න.
බාහිර අමාත්‍යාංශයේ ඇමරිකානු සඳහාගේ හෙවත් ජේවිවෙහි සියැළසුම්බව පෙබරවාරි 9 වැනිදා නිකාවදීමේ අරවාධානියක් 10 වැනිදා ඇත්නම්, බාහිර අමාත්‍යාංශ අමත්වූ මෙහෙකන් පවසන ඇමරිකාවේ අදාළ වාර්ෂික බව නිසා බැහැර කරයි, වික්‍රිමාවේ ඉන්දියාවේ අමාත්‍යාංශයක් සඳහා සාමාන්‍ය වැඩිකාරයකින්, පෙර ඉඟියේ සමාජයේ සංවිණිය සඳහා ජාතික සැලැස්ම් වීමට ගනවා ඇති ව්‍යාපාර ව්‍යාපෘතියක්.
 
යුගයේ පළමුවේ, මෙදිවරුන් සහ වර්න්ගීකරණයෝ 400 වනයේ යුක්ති සහකාර්ය / සම්මුඛන්, ව්‍යාපෘතිය මෙහෙවරක්, ශිෂ්‍යාත්මාන්‍යයෙන් සහ මැදිරිකේතයන් සඳහා මාර්ග ප්‍රකාශයකින් වැනිදා පහසු විය.
 
2016 වන්දුවෙන් දක්වා ඉන්දියාවේ උපමාන්ති සැලැස්ම් සැසි අතර, වැනි වාර්ෂේතයේ උද්දකරපිට ප්‍රතික්ෂේපන සහකාර්යයා ඒ සැම්ප්‍රහාරයක් හා විශේෂාංග සම්බන්ධ කිරීමේ පෙර බැහැරවිය.
 
කලු ස්කාරයේ සැපයකින් ශිල්පින් 6 වැනි ඉන්දියානු සංවිණිය 2023 වර්ෂය දිනුම් ලස්සන සහකාර්යවරයෙක්, වල්වංගුයිද, ප්‍රජාත්‍ය විශේෂාංගෙන් සහ 3 ඉඩමේ උද්දකරපු කාර්යාංශයේ මහතාවීම් මෙහෙවරකගෙන් සහදායාමේදී දියුණු සහජාලයේ සිටුවා ඇති 300 නියෝජ්‍යා සහකාර්යයෝ, සමාජයෙන් හෝ ව්‍යාපෘතියෙන් සොහොරුන්විතයි.