ඉන්දියාවේ ගෙවල්ලකට පෙනීය පාලන සහ ඉදිවරුන් සඳහා නිවාරණය වෙනස් කරන බෝෂය: වෛයු ශක්ති-පිලිබද සංකේත Vayu Shakti-2024
වායු ශක්ති - 2024දී නව කලාපයකට නියමිතයි: නිවේදන ළදරුව පෙන්වා සිටියේ විමසීම සඳහා වේ.වෙනත්, සුභළානයේ (2024දීයි) බස්නාහිර උකස් වෙත ඇති පොක්‍රාන් ඉදිරිපිටර ක්‍රාන්තයේ අයිරස්ස ක්‍රෙටය වේලාවක් පහසු දියුණුවට සඳහාය. මෙම ස්වර්ගය 2019දී 2ක් පෙබරවාරි 16දී නියම ඇදි පෙබරවාරි 2024දී ඇගේනුගෙන් යුද්ධ නික්මෙන්නාගේ සිටෙයි.වේලාවට හා රෑ යුද්ධයේ ක්‍රිස්තියෙන් විපතට ඇතිකිරීම් පිලිබදව සඳහා කට්ටිය ඇගේනුගෙන් අනූවේ, 121 ඉර අයිරස්ට් සමඟින් එක්වීමට අයියේය. විමසීමේ දෝෂයේහි තිබෙන ඖෂක්ක යුද්ධය, සුභළානේ ඉදිරිපුක්ෂ ලාක්ෂණ අඩු විපත් හෙලිකොප්ටර, හැක්, මිරාබි -2000, සුක්හයො-30 එම්එඑච්බර් ඉන්ටෙර්ල්ක් සහ ජැගුරු යනුවෙන් සමලවූ, හැක්, C-130J, චිනූක්, ඇපාච්, mi-17 වැනි උපරිම සහ තැනික යෙදුම්.Exercise Vayu Shakti-2024හි නිවේදනයේ මුලයෙන් සඳහා, සත්වයේදී වගකීමක් ක්‍රියාකිරීමට ඉඩ දෙනවිට ඉංගිරිසි ඉදිරිපත්තීන් අකාශක මායා හා සමාර් භාවිතයන්, ඉස්ලාචි යොදනා හැකත් අර්ථයට සමඟ වගකීම කරන අතර, දෘශාභලාවගෙන් විවේක තියෙනවා වේය. ක්‍රියාකාරකම්, කොඩි බටවතාකිරීමේ යුද්ධයෝජනාවේ, සහකාර යුද්ධයන් ඇමතුම් සඳහා, ප්‍රධාන ජාතිකය ඔබට එය �