ක්ෂණ කණ්ඩායම් Desert Knight 2024 වන විපාක්ෂණයේ ඉක්මන් වූ දින ඉක්මනින් හට පරිසරයක් සිටිනාවිට, ඉන්දියාවේ 75වන ජනරජ දිනයේ ෆුහාන් සාම්ප්‍රදායක දික්‍වැල්ල ඇතුලත්වූවේ භූමිදායක හිමිකම් සම්ප්‍රකාශනය සිදු වේ.
Exercise Desert Knight 2024: තුන්වැනි රාජ්‍ය පවුල් ගුවන්වැඩියාවේ බළකොටුව ඇක්සර්සයේ කාලීනවාදී, 2024 දක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ 75 වැනි නායක දියුණු අවසන් දිනයේ වන ඇක්සර්සයේ පරාජයන් නිර්දේශිකය සුදුසුවූ බළලේස්වල්ල ආවරණය කොරෝනාඩු රාජ්‍යය (IAF) සමයේ, ප්‍රංශ ගුවන්තියේ (FASF) සහ එක්සත් අරාබි ජාති ගුවන්තියේ (UAE) රාජ්‍යයාගේ පවුල් ගුවන්වැඩියාව වැළඳෙන Exercise Desert Knight 2024 ගෙන් සිදුවේ. 2024 ජනවාරි 23 වන දිනයේ, UAE නිල් ධාෆ්රා වායු කොටුවෙහි, මෙන්ම Exercise මඟින් එම්කස් ප්‍රවාහන සහ එක්කරදමා තවමත් ස්ථානයේදී කලුගල්වය සැලැස්වූවේ ආර්බියානු විද්‍යා බලකරුයේ වර්ණවාහන ප්‍රතාන්ත්‍රවාදය හා ප්‍රවාහන වැඩියාවක් වෙත සන්නුත් විය.

ගුවන්තියානු කොටස් පවිත්තිය

IAF අවහිර වායු ක්‍රමවේද සියලුම වනාහිනී සවිමියේ සමාගම සමඟ සංවූහ හා සම්පූර්ණ ලක්ෂණ ගවේෂණ ඇමතියේ සිටින අතර, Su-30 MKI, MiG-29, Jaguar ආදිය සහ, AWACS, C-130-J සහ Air to Air Refueller ආදී දෙයි. මේ වායුවෙහි භාවිතා කරනු ලබා, මීටර් අයිර්ගලයේ සංවේදී සිට ඌයාව්ඩ් සිදුලි හා, F-16 ගුවන්ති හාදී එම ප්‍රවාහන සහ කෙටි ආකාරයන් උසස් වේ. එයින් සහදාගැනීම මගින්, මෙම Exercise විශ්ලේෂණ සහ වැඩකාරයෙන් ගුවන්තියෙහි සවීමක් මතු වෙයි.

Exercise Desert Knight 2024 වැඩිදුර සුදුසුම් සමඟිකාරුවන් අරාබි විෂ්කිමියක් පිළිබඳ සංකීර්කරණයක්. මෙම වායුවෙන්, බවිත්කමේ පද ඉදිරිපසට මගීවිය යුතු වැඩියාවේ පැවැත්වීමෙන්, වායුවේ ස්ථානයේදී ලැයිස්තුවක් සෑදී, ජනාධිපතියාට සම්බන්ධයෙන් සහ පවුලේ දෙවියන් තොරතුරු, අත්ථවාකිරීම් සහ හොඳම ප්‍රවාහන පහසුකම් පරාසය වන අතර, එම ජනාධිපතියේව වඳවීමට හැකි වන්නේයි. එය එකම ජිනීවා සංගමයකින් වෘන්දවායු විශ්වාසයේ වැඩිහිටියක් ලෙස නිර්මාණය කිරීමට ඇති කඩිනම් වීම් දෙකක් දක්වා තිබෙනවා. මෙම වායු වලින් එයට හාරන අරාබියුද, ප්‍රංශය සහ UAE යුරෝයයින් අයිකනයකරන අතර, වෙනුවෙන් ගුවන්තියෙහි වර්ණවාහවල සහයෝග සහ අප්‍රබාධ ගුවන්තිවරයාගේ වර්ණය සලස්වා යෑම පැවැත්වේ.