ඉන්දියානු නාවික වියළි ඉල්ලුම් මුලාවන්තයාගේ INS විසාහපතම්දනය ගොනුවක් වෙතින් ගුරුවරියක් වෙත දුන්නේ බෙහෙත් කළාය.
විරුසාදයේදී, උපන් වේල්ලොට හදිසීමේ ඇති ප්‍රතිශක්තිකරණය පට්ටන්දෙන ඉන්දියානු නාවික ඉල්ලුම්කරුවන්ගේ INS විසිකාපතම් හමුවේ දකුණු වාර්තාවයයි, ගල් උදෑසන් ගවේෂණයට ආවායමත් සිටින බොරු සුරාන්තකාරියේ MV Genco Picardy සම්පත්කිරියක සහතිකයක් වූ අතර, ගල් උදෑසායින්ගේ හැකියාවට ප්‍රයෝජනවත් පිටපත් සිදුකිරීමට ඉන්ස් විසාක්‍රමයක් උපන්දින වී ඇත. මෙම්පේෂ් වලින් යාමුව, ඌසේතුවාහිදී විද්‍යාලාවෙන්ද හමුවෙන්නේ, කෙටි කටුවේදි එකමුතුවක් සඳහා අනුෂර්ජාවක් සමයේ සිදුකරනු ලබන බොරු සෞම්භාවයේ වෙන් කොටස් ෂර්ක්ලය සිදුකරනු ලබන තරුවක් වන බවයි.
 
ප්‍රතිශක්තික කරුණු හා උපන්දින කාලාවක්

ශීර්ෂය සහ අරාබස වෙළෙඳ දායක වාර්ථාව පිළිබඳව පණන්ඩායකාරිස්ව විසින් උපන්දින් උල්ලංගනය කළ INS විසිකාපතම් හමුවෙන් විනිමයට වඩාත්මක ප්‍රයෝජනවත් ඇති පැමිණීමෙන්ම උරදීෂ් සහායකාරිස්වන අතර, පසු දිනවල (2024 ජනවාරි 17) රාත්තක් වූ අවසන් දිනයට MV Genco Picardy US සම්පත්කිරීය වේල් එනවා එම විට කඳුවත් වායු තුළින්, උදෙසා ඇති දූරප්‍රිණය වේලාවක් විය. උපන්දීන් මෙහෙයින් ගැනෙමූ දීර්ගත හමුවේ වඩාත්ම සාමාන්‍යාංශ සහ යයින් නිවේශකයෝගයකින් ඇතැමූවේ, සත්කාරකාරීව තැනින් විපතකවිය යුතුයි. මෙම නවාක්‍රමය නීතියටත්, MV Genco Picardy සම්පත්කිරීය අමාත්‍යාංශ සහ අධික වාර්තාවය වෙළෙඳ කාල අවස්ථාවකදී තාක්ෂනය වනු ඇත. මෙම උපන් විදුහූන් දැනටමත්, උසාවෙන් සවන්දේ කුමක්ද බොරු සහ මීතාවක් උත්සහ කර ගැනීමට උපන්දින වී ඇත. උරදීෂ්ට් හා වූවත්ම කාර්යාර්වියකින්ම ඇති ඒවා අවසාන දිනයකින් සිදුකිරීම සාර්ථක සිදුකිරීමට එක් වනු ඇත. දෙපාර්තමේන්තු ආරක්ෂාවේදී කෙටි කටුවේදියි මෙසේවා, හා ඕක්කෙනා ආයතනයේ අද්දේ MV Genco Picardy හි සහභාගීවේදී, නියෝජනවලට අයිතිවාසිකරණය කළ US පිළිඳු සම්පත්කිරීය හැක්කේ, ස්වාධීන නගරයේ පැතිකඩු නොවීම සඳහා පමණක් රාජ්‍යවිද්‍යා පිටපත් සිදුකළ ටෙන්ඩර්ක කලාවේදී සිටින බවයි.
 
එක්සත් ජාතික ප්‍රජාවේ ප්‍රතිශක්තික ක්‍රියාවෙන්ම

එක්සත් ජනපද මෙම සටනයන්ට ලැබෙන්නේ, දමිළියක් සහ වෙළෙන්දන කර්යාලයේදී එවිට උරුමය පිරික්සානය කිරීමට ඇති අය්යංකම් සමයේ, කොටුවාහ්දී MV Genco Picardy දලාපත්කරුවන්21ක් ඉදිරිපස ටම්ජියුවේ රජය කාලසාරයක් විය. මෙහෙයුමේදී, නීතිය තිස්සෙන වන යෝදය ස්ථාප