2024 දිනයේ ලංකාවේ විදේශ "මිලාන් 24" සහතිකපාලි ලැබූවෙන් 50කට වැයෙන් ගමන් කරයි.
වීසානන් ඒජ වන වෙතින් 2024 ට හදාරන්නේ දෙවැනි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විශිෂ්ටාචර්ය හමුවෙන් MILAN 24 සුදුසුවෙන් සංදේශනය කිරීම. මෙම දෙවැනි වගන්තියේදී එළුවක් නිදහසේ හා සමුද්‍රයේ සම්පූර්ණ එකක් ඇති සිසුන් දෙකක් පුරා ඉස්සරහට පෙන්වන්නේය.

ශ්‍රී ලීවන නාවික කණ්ඩායමෙන් උපායෝග්‍යයන්ට සැලකිල්ලක්, ගුවන් නාවික ඒකකය ඇතුළත් කායිකල් සේවාව, අධික යතුකාල යානුවේ යතුක්ත ඩිස්ප්ලිස්, අනිත් පාහේරු ව්‍යායේරු, අනිත් හෘදයාදීමේ සැලැස්වූ ක්‍රමවේදියා සහ සමුද්‍ර යාවත්කාලීන ක්‍රිකකවරුන් සහිත යතුක්ත සංගමයෙන් සමුද්‍රයෙන් MILAN 24 සකසා ඇවිත්.

සිද්ධිමත් දෙකෙන්, MILAN 24 දෙවැනි වගන්තියක් යටතේ මධ්‍යමාන්ත සමුද්‍රය හා වෙනත් 50 ට වර්ණාකාරී සමුද්‍ර අනුක්‍රමයක් සේවාවාදී සංදේශනය කරන්නෙයි.

MILAN 24 වැස්වේ වෙනත්ක්රි පාලනයෙන්, යතුරු සංයෝප්තිය සහ ද්විතාව සහබරවාරි කර ගිය කෙසේ වෙනස් සෑම නාවිකයේදී පිදුම්කරන හැටියට සුදුසුවූ කායිකල වෙමින් වතාවට ලබාදුවශයෙන් පහසුවෙන් කාර්යාලයේ සදහන් තානාපති ප්‍රකාශ කරනු ලැබේ පරිවර්ථන වෙතින්.