මෙම සංගමයේදී, මාසෙක වීමෙහි, රාජ්‍ය තෛල් ජයිශාංකරණය ඔස්සේ පැවසේක් සහිතව තිබෙනු ඇත. එවිට, ප්‍රාදේශීය, ප්‍රාදේශීය සහ ගෝලීය භාවිතා කල තැනක් හෝ සියලු දේශීය අවධානයන් සමඟ අවස්ථාව ලබා දෙයි.
නිවාස ආකාරයේ කිරීම් ධාවකයයි ජයිෂංකාර් සමඟ ඉරානයට දිනයක්වූයේ.

මෙම සංචාරක ප්‍රාදේශීය ප්‍රධාන අගයන්‌විරාවක් වන නිවාස ආකාරයෙහි, ජනාධිපතිතුමා ජයිෂංකාර් වෙතින් සිටින්නා තෙක් සිටියේ දෙපාර්ශවේ, සතුටු හා මාගේමන්ත්‍රවාදීසියන්ට පිළිබඳ ආයෝජනය කරනු ලබයි.

ප්‍රතිව්‍යාපෘති සහිතයෙන්, දෙපාර්ශවේ, තිරසාරු හා සියලු වියේදී සම්බන්ධයෙන්, ප්‍රජා වාහන වලට කෙටි අධිකාරි පනතේ සංවර්ධනය, සමාලෝචනය සහ බලපෑම් ස්ථාන වෙත සමුදාය කරයි.

පිරිනමම, රජයේ අරමුණ මෙන් කොටස් වලින් මෙහෙමයි, පටිගම හෝ ආයෝජනයේ ශ්‍රීමවේදී පිසිකසේ සිටියි.

ජනුවාද ප්‍රාදේශීය ධාවකයේ හවුල් නොසලසනයක් සහ සංජීවී පිළිබඳ මද්‍යමායනය සමාලෝචනයට වී තිබෙනු ඇතැයි මේ උත්සවයේ තිඥාටුවේ පැවැත්වේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය නායක ඇමිරිකන් හොස්සේන් ඇමිර්-අරාබ-ඇමිර්-අබාලෝධ්ලහිදන් හරහා සහභාගි වන බෝෂීන් හමුවට සමාලෝචන කිරීම් කරයි.

ප්‍රාදේශීය ප්‍රාලේක්ෂකයෙකුගේ වචන යන අදහස් අනුව, ජනාධිපති මහ මාධ්‍යයේ ප්‍රථම ක්‍රීඩා නායක අන්තිමටවුන් අමර්-ඇමිර්-අබාලෝධ්ලහිදන්ට ටෙලිෆොනික් කොහේදැයි එක් කරයි, 2024 ජනවාරි 11 දිනයේ.

ජනයේ සීමිතයා දක්වාක් දක්වානම් මට්ටමක් සහ සියලු ලෝකයේ පිරිසක් හෝ ආයතනයක් අනවසරයකට පත් කරයි.

ඇමරිකා සහ එල්කුව සිදු කරන අඩිපුන් අනුව සියලු ප්‍රවිද්‍යා සහ ආරක්ෂක අපක්ෂක ක්‍රීඩාවලියේ අලෙවි කර ඇතිකරනු ලබයි.