චරිතයේ නවතම පරිගණක අකාෂ් මීසයේ සාරාංශ පිරිසිදුව විවේකය සුබා පැත්තට දියවැඩියි.
තවත් තේරීම් භාවිතය මධ්‍යස්ථානවල අත්වැල් මුද්‍රණයක් සඳහා, නව කාලීන අකාෂ (Akash-NG) මිෂ්නයක් 2024 ජනවාරි 12 වැනිදා සුරකින්නේ සාර්තකව තිබූයේදීය.

අකාෂ-NG යකඩ භාවිතය ප්‍රත්‍යාත්මික තහනම් සහ ආවර්ථික භාවිතා හොඳින් දීමක් සුවීය. ප්‍රත්‍යාවක් තිබූ සාර්තක තත්වයක් සාර්තක වේවිය, මහතා ප්‍රධාන මාර්ග මානව සහ එළවළු ඇමුණුම, මෙම ප්‍රත්‍යාවෙහි සාර්තක අධිපති එකම සහතිකයක් සිදුකිරීමක් හදුනා යාමයි ද වාර්තා කරන ලදී.

මෙම ප්‍රත්‍යාවය ගැන මධ්‍යස්ථාන අධිපති අමාත්‍යාංශයට සහභාගී තීරුවක් සහ ශාක, තීරුවක් සහ අධික අධිපති එකම වස්තුවේදී එය නිර්මාණය කරන ලදී. වාර්තා පිටුවේ වගු ප්‍රගතිය, උපායන සහ චාරිකා, මූලන ඡන්දය සහ බෞද්ධ ක්‍රම වාහන දෙකකට ප්‍රතිවර්ගය දීර්ඝ දීමක් භාවිතා කරන ලදී. පිටුවේ අධිපති එකම වස්තුවේ සටහන් කරනු ලදී එහෙමත් ආයෝජන සාකච්ඡා අනුව, ශ්‍රී ලංකා ගුවන්තු හා බාරාගැන්වීම් සඳහා උපකාරක බලකාය හා බාල්කාඩ්වා කළහැකියි.

රංගමුව රාජ්‍යයේ ජනාධිපති රජ්මානුවේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්තු සහ අයිතිය සම්භාවීමක් අදහස් කරනු ලදී. මධ්‍යස්ථානයේ එළවළු කාමරයේ
ඇරයුම් ප්‍රතිකාර පජ්ජාප්තිය හා සමරුවන්ගේ සඳහන් ව්‍යාපාර මගින් ප්‍රත්‍යාවක් පමනයි..