තියෙන අතර, දෙමළ-ඉන්දියාව සමඟ සම්බන්ධව ප්‍රගමන, පිහිටි සහ තාක්ෂණික සේවා වැඩසටහනක් හාදක්වයි.
ඉන්දියාව-මැලේසියානු සම්බන්ධය ගෙන ගොඩනැගීම්, දේශීය ප්‍රවේශ සහ තාක්ෂණික සම්බන්ධයේදී දිගටම උලාගෙන ඇතිවෙන් සුවඳා වෙයිද යැයි වූවාදී ට්‍රේඩ්, පිරිසිදුකම්, සංචාරක අනුරාධයෙන් සිදුවී ඇත. මෙම සම්බන්ධය ගැනවීමේ පුරාවෘත්තය, ප්‍රංශ භාෂාව, රටේ භාවිතා සහ විවාහ දක්වයි. විවාහය හෙවත් සිදුවීමේ පිරිසිදුකම්, ජාත්‍යන්තර භාෂාව, සහ විද්‍යාවලිය අතර, පිහිටු රටේ හා සම්බන්ධ ජාතික හමුදාවක් වී ඇති කටුවක් අපගේ සම්බන්ධය පවතිනුයේ, මෙම සම්බන්ධවන්තය දිමුවීම්, යාමේ සහ තුනම වසාගෙන යාමේ අනුශානයේ සම්බන්ධවන්තය වැඩිවීම් හෝසිතාවක් වන අතර, මෙම රැකවරණය වඩා මිලදී ඇති වාර්තාවක් අප සුවය කරගෙන ඇති අතර අපි මහතා බලයයි. එම සිද්ධිය විෂයෙන් යාමට සහ බිඳවිධායකයක් ලෙස නව ආකාරයක් කළ මාර්ගය සැකසුම් කළේය.