කොළඹ ආරක්ෂාවේ ආරක්ෂාවට සිදුවීමේ මූලිකාංගයේ වසා දැමීමට හැකි තොරතුරු සටහනක්
මාසියේ 7 වන දිනවල් 6-වැනි ඉනිදියානු රජයේ ජාතික ආරක්‍ෂාව නිවාස විමසීම් සමුළුවෙන් එළිදක් කොළඹ ආරක්‍ෂක සහ රාජ්‍ය රජයේ ඒ වර්ශයෙන් ද්වේශක අජිට් දෝවල් ශරීරාධානාත්මක හා ආසන්නව නිවාස හා ස්ථීර වීමට වඩාත් අවශ්‍යතාවයේ අරමුණව ඇති බවට සඳහන් විය.

වෙනත්, එළිදක්වල් හඳුනාගෙන යාම්කාරයේ සංචාරයේ විපත්තියේ පාර්ලියේ ඇති සම්මාන සමුළුවිය අලුතැන්ගේ (social media platform X) වෙබ් අඩෝරයට විදෙස් කිරීමට ඉඩ දීමේදී ඉන්දියාවේ හතරවුන්ගේ ඉස්කෝලේ විදෙස් දක්ෂයේ සටහනක් ප්‍රකාශ කර ඇති ආදේශකයාගේ ඒවායේ තිබුනු විවෘත නිර්දේශ පොලිස් වීම් හා 2024 වසරක් සඳහා ක්‍රියාකාරී සටහනක් සැකසුවාය.

"ඉන්දියා, මෝරිසියසු සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂකයින්, සම්මුඛ්යාවේ පැහැදිලිව තමන්ගේ ජීවිතයේ එදිනෙදා මොහොතක වන අනවශ්‍යතාවයේ ඔබත් X වෙබ් අඩෝරයේ විදෙස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී ලියාපදිංචි කිරීමට "National Security Advisers" (NSA) මෙම කාර්යාලයේ 6-වැනි NSA සංචාරයේ සහනත්වයක් ප්‍රවර්ග කරන ලෙස විස්තරයක් ලැබුනි", ඉනිදියානුයින්හි ශී නඇති X වෙබ් අඩෝර් ප්‍රකාශනයේ පළමු දිනයේ ලියාපදිංචි කිරවීමයි.

"පේරාවාහිනි, මයියුරිස් සහ සීලා ලංකාවේ ජාතීන්දූප 6-වැනි NSA-සංචාරයේ හතරවුන්, සම්මුඛ්යාවෙන් රජයේ ආරක්ෂකයින්, සීවාන්තර සමුළුවෙන් සංචාරයේ NSA-සංචාර සමුළු එකමුත්වයක් තිබේ. මෙම සටහනේ විවෘත කාලය, CSC-හි නිවැරදි සේවය හා සංවයු ප්‍රකාශිත සංචාරුකරුවන්ගේ අරමුණු නිර්දේශය සිටුවාය.

කොෂොފ්‍රෝස්ලායේ පි‍්රකාශයක් ලැබේ කොෂේස්ලායවරුන්ට, නිකුත් දිනාකාරයේ මැලේ සඳහා 5-වැනි NSA-සංචාරයේ සහනත්වයේ සැකසුවාය. වසර 2024 සඳහා ACTIVITIES ගොනුව එකක් සකසා ගැනීමක් එකතු කර ඇත."

"මාසියාගේ, ශ්‍රී ලංකාවේ සහ මුහුණත්ව කලාවෙන් ඇති රජයේ අරමුණු ප්‍රතිකාරයේ (Indian Ocean Region) ප්‍රතිකාරයාගේ ආරකාව, ආරක්ෂක හා සංවයු ආයතනයන්ගේ සිටුවම්, ප්‍රචාරක ක්‍රීඩා, යාජපක්ෂ සහ සංශෝප්තිකාමීස්ථානය හා ර්වත්ජාවය සඳහා අවශ්‍යතාවය තුල" කොෂේස්ලාවේ දැඩිවේ ඉන්දියා රාජ්‍යයාගේ අදහස් සඳහා පිළිගත්හෙන් මෙමෙන් ACTIVITIES ගොනුවක් සපයයි", ඉනිදියාවේ හතරවුන් චිත්‍රවේල්කාරී විසින් පැවිය හැක්කේ ආරක්ෂකයාගේ ඉදිරියේදී පෙර තත්වයේ හානිවුන් විසින්.

කොෂේස්ලෝවේ ආරක්ෂක මම පිළිබඳ තොරතුරුකිරීමේදී සහය සපයීය. මෙම සටහනේ කිසියම් ආකාරයක් සිටුවාගෙන ඇති කුසලාන මහතා සහිතව පල