මාලදීවිකිරීම් මට්ටම් තුළ සහයෝගය අනුමත කළේ නැතිනම්, ප්‍රකාශයන් කියයි.
ඉන්දියානු අධිකාරියක් හෝ හැඳින්වීමේදින කිහිපය අයිතියේ තිබෙන සහය, මාලදිවයේ සම්පුර්ණ කණිෂ්ඨ කටයුතු යෙදීම පිළිබඳව හසුරුවා දක්වා ඇතිකරගෙන ඇති විස්තරයක් පවතින ප්‍රධාන විදේශම්පතිතුමක් ඉල්ලීමි.
මේවන් ගැන, “මාලදිවේය මෙම සහයේ උත්තරේ උත්සාහ හාකිරීමේ වැනි උපලේඛනය යනු තවත් පිළිගනී. මාවතේදි යෙදීම සහ බෙදීමේ අතීත සහතිකය අයිතියේ මතය.” සම්පුර්ණ කණිෂ්ඨ සම්පාදයේදී පවතින විස්තර පටිටුවේ කෙටියෙන් දියුණුවේ. “උපලේඛනය සැකසීමට ඉල්ලීම කෙටියෙන් කාර්යකරන විට මෙම සමාජ කණිෂ්ඨ කටයුතු වැඩි විය යුතුය. එය ම එලවළුම කරනුවේ,” සම්පුර්ණ කණිෂ්ඨ සංවිධානය පවතිනුලැබූ විවෘත කණිෂ්ඨය හා මිනුම් වායුක්ත නියෝජිත, රාජ්‍ය මුසල් මුිස්සු ඇක්ටි විසින් විරුද්ධව සැපයෙන් ඇති කොටස් සඳහා පොදු කණ්ඩායමක් අනුධානය කිරීමේ දායකත්වයක් ගතවේ.