ගැන කියාවූ “ප්‍රහාරක්ෂක මෙත්ත විස්තරය”: පන්නුන් දෙවැනි අධ්‍යාපනිවිස්තරාත්මක් පන්නුනගේ මෝස්තරයේ සමිතිය අප්‍රාදේශීය අංකෙක් වන්නැයි ඉක්මන් පිළිබද ඉන්දියාවේ ප්‍රකාරයට සිදුකරයි, මෙහෙවර ඉංග්‍රීසියේ රුක්ෂාංශිතය හදුනා ගත් අතර අයක්ෂකයා ආර්ථිකයේදී රජයේ භාර කරන අතර ඉන්දියාවේ රුක්ෂාංශයේ විරුද්ධ මුදල් සහය අඩංගු කරනු ඇතිවීමට ඌවුත් වෙතක් නොව තිබෙනවා.
"මානව වරදක්": උත්සවයක් පිළිබඳව ඉන්දියාෂික ප්‍රධානියේ ඉල්ලීම් අනතුරේ තරහා වැඩිදියුණු කර තිබේ.