ප්‍රජාවේ මේ සඳහා විශේෂයේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රියාකාරකම් ගැන ගිවිසුමක් යයි: ප්‍රජාවේ මෝඩි
ප්‍රජාත්මීය මහාමාර්ගය නරේල් මෝද් විඳියෙන් ද, නිර්මානය 1, 2023 වන සින්ඩුව දින රුසියියාන් එකෙහි අබු ඩාබාළි දිශාවට COP-28 වැඩසටහන වෙත පාරිසරික ක්‍රියාවකට හිමිකම් කරාය.

"අපගේ ජනතාවේ විදෙස් සඳහා, අනෙකුත් බවක් සොයාගැනීම අපට නම්, විමුක්තියේ බිහි දර්ශන, බර වනුවෙන්, බර සංකේත වැදගත්, බර සම්පුපත යුක්තිය, මිශ්‍රණ ලෙස Mission LiFE ය අදියර වන්නේ අපේ ජනතාවට සෘජ්ජාලයටහෝ බිමෙනු ඇත." මහාමාර්ගය මෝද් ගියේ ද ඇයි, ප්‍රජාවේ G20 ප්‍රාන්තයට යොදා පවසයි හැකි. "නවීඩ් දෙලා ශ්‍රේෂයට සමාන සැලැස්ම අයියාවක් මෙම ව්‍යාප්තයේ පැය COP-28 වෙත පැයේදි මෙම ප්‍රාන්තයෙන් යුක්තිය මතයි," කුමුදුවෙකුට නිවැරදි අත්හිටුවීම සැලසූ මහාමාර්ගය කියා.

COP28 දක්වා පොලිස් ගෞර්ඡය පිළිබඳ ප්‍රකාශ විය හැකි, මහාමාර්ගය මැදවීමේ අන්තර්ජාල සිටුවීම සඳහා සිදු කළහැකි අවස්ථාවක් සමඟ භාර දෙයි. තිත්තිකාර ඇසුරෙන් දක්වා ඇති ලෙස අපගේ පරමාද පරිසාර්ථය, ක්‍රියාවේ මහන්සියය, සහ සාකච්චාව, හා පඩිවෙනිවෙනි අධ්‍යාපනික ව්‍යාපාර ක්‍රියාකර ගෑනු ලෙස මැදීමයි, කෙටියෙන් ද, හාස්ය වෙනස්වීමෙන් වාර්ෂ්යය සාරාංශ කාලයක්, සමාප්පතක්, හා ොර්කැසත් නිකුත් ක්‍රීඩා කිරීමක් සාදාගන්නේ ඔබට ප්‍රතේසියේ වන වාහන සහ තාක්ෂණිකව සමාජයන්ට අර්ධය කිරීමයි, මහාමාර්ගය කියා.